ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ

JobKeeper Payment

JobKeeper Payment ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܵܘ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܲܝܗ̈ܝ ܘܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܟܵܐܪ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕ coronavirus ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠܲܝܗܝ.

ܬܚܘܿܬ ܐܲܝܵܐ ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܕܡܘܼܥܵܫܵܐ) ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $1,500 (ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܵܐܬܵܐ) ܒܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܲܝܗܝ.

ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܗܘܿܢ JobKeeper payments ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ ATO ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܵܝܬ (ATO online services ) ܕܐܵܢܝܼ ܡܨܝܼ ܕܡܵܛܝܼ ܐܸܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܲܝܗܝ ܕ myGov.

ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܗܘܿܢ JobKeeper payments ܓܵܘ Business Portal ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܘܼܠܚܵܡܲܝܗܝ (app) ܕ myGovID (ܐܵܗܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ myGov).

ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܪܸܗܛܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ (ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ) ܠܸܦܪܵܥܵܐ ܐܲܒܙܵܪܹ̈ܐ ܘܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ

ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܪܸܗܛܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܠ $100,000 ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܛܠܝܼܒܹܐ ܠܚܲܡܘܼܝܲܝܗܝ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܒܓܘܼܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܦܠܵܚܵܐ، ܘܕܦܵܪܥܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܒܙܵܪܲܝܗ̈ܝ ܘܕܚܲܡܝܼܠܗܘܿܢ ܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܨܸܢܥܬܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܫܲܠܝܵܢܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܚܲܡܝܼܠܗܘܿܢ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܨܸܢܥܬܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 50 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܗܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ $21,000.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

ܝܼܙܲܦܬܵܐ ܘܕܲܝܢܹ̈ܐ

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܒܓܘܼܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (Coronavirus SME Guarantee Scheme) ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܝܸܢܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܝܲܪ̈ܚܹܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܸܒ݂ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ (ܟܵܦܵܠܵܐ) ܕ 50 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܕܝܸܢܵܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ SME ܩܵܐ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܟܘܼܦܸܠܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܪܹܫܡܵܠܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ (working capital).

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܵܦ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܕܝܵܢܬܵܐ ܒܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܕܝܸܢܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܕܲܝܢܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ.

ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܡܟܲܣܘܼܝܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܼܙܲܦܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ، ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܝܼܙܲܦܬܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܘܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ ܕܝܼܙܲܦܬܵܐ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܦܸܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܩܛܥܹ̈ܐ

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܒܸܠܝܘܿܢ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ($1 billion) ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܘܦܸܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܩܛܥܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܠܒ݂ܘܼܟ݂ܝܵܐ ܕ Coronavirus. ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܘܕܥܵܪܬܵܐ ܠܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ. ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܫܲܪ̈ܝܼܟܘܵܬܹܐ ܕܛܲܝܵܪܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܟܲܪܡܘܼܟ݂ܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 715 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ($715 million).

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܵܠܵܐ ܓܵܘ ܒܸܣܢܝܼܣܘܿܟ݂ܘܿܢ

ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܩܘܼܦܬܵܐ ܩܵܐ ܫܝܵܦܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ (instant asset write-off threshold) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܸܡܬܵܐ ܡ̣ܢ $30,000 ܠ $150,000 ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܙܘܼܒܲܢܲܝܗ̈ܝ ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܹ̈ܐ (aggregated annual turnover) ܝܼܠܹܗ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 500 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ($500 million).

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܹܝܬ ܐܵܘܨܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܓܵܪܘܿܪܬܵܐ (ܬܪܵܟܬܵܪ) ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ، ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ ܘܡܘܼܪܘܸܚܬܵܐ ܕܩܵܐ ܫܝܵܦܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܠܗܲܠ 31 ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݉ܡܵܝܵܐ 2020.

ܐܵܦ ܡܒܲܨܪܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܡܣܘܼܪ̈ܗܒܹܐ (accelerated depreciation) ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܝܲܕ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܕܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬ ܡܵܠܵܐ ܕ 15 ܝܲܪ̈ܚܹܐ (15-month investment incentive initiative).

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ:

ܫܝܵܦܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ   Instant asset write-off for eligible businesses

ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬ ܡܵܠܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ – ܡܒܲܨܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܣܘܼܪܗܸܒ݂ܬܵܐ ܕܛܝܼܡܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܸ̈ܐ (Backing business investment – accelerated depreciation)

ܐܵܦ ܚܙܘܼܢ: