ܒ݂ܝܼܙܹ̈ܐ ܘܬܚܘܼܡܵܐ

ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ

ܚܕܵܐ ܡܲܟܠܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܸܒ݂ܬܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܢܲܝ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܚܠܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܵܐ ܡܲܟܠܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ\ܒܲܟ݂ܬܵܐ، ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܬܟ݂ܝܼܠܹ̈ܐ، ܡܢܲܛܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܫܵܘܬܵܦܹ̈ܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܒܸܚܵܝܵܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ̣). ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܝܬܵܐ

ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܘܕܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܒ݂ܝܼܙܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܓܵܪܲܓ ܕܛܵܠܒܝܼ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܕܨܲܚܨܝܼܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܲܝܗܝ ܕܒ݂ܝܼܙܵܐ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܕܠܵܚܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܘܕܨܲܚܨܝܼ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܠܵܗ̇.

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܒ݂ܝܼܙܹ̈ܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ covid19.homeaffairs.gov.au.