ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܕܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܒܝܲܕ ܡܬܸܪ̈ܓܵܡܵܢܹܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ NAATI.

ܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ NAATI.

ܒܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܬܲܪ̈ܓܵܡܵܢܹܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ NAATI. ܒܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܪܫܝܼܡܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܫܸܦܘܿܠܵܐ ܕܦܵܬܵܐ (page footer).

ܟܠܲܝܗܝ ܘܲܪܵܩܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܨܠܸܝܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܹܐ ܒܝܲܕ ܡܬܲܪ̈ܓܵܡܵܢܹܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ NAATI.

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܝܘܲܚ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܨܚܵܚܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܦܵܬܵܐ ܪܹܫܵܝܬܵܐ، ܘܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܙܗܝܼܪܵܝܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܕܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.