ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܘܫܪܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19)

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܩܸܢܛܵܝܹܐ ܝܢܵܐ ܘܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܢܵܐ ܟܵܐܪܹܐ ܩܸܫܝܹܐ ܥܲܠ ܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܒܲܣܡܵܢܹ̈ܐ (Therapeutic Goods Administration (TGA)) ܟܹܐ ܡܫܲܪܸܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܟܠܲܝܗܝ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܨܘܼܚܨܸܝܹܐ ܒܟܵܡܝܼܠܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܨܲܠܬܵܐ ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܘܟܝܼܡܝܵܐ ܘܡܲܬܩܢܵܢܘܼܬܵܐ ܘܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ  ܡܫܟ݂ܝܼܚܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ TGA: https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines

ܒܪܹܫ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܩܲܦܠܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19، ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܒܲܣܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܪܗܸܝܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܦܪܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܪܗܹܐ ܥܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܡܚܲܣܢܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܡܚܘܼܝܸܕܬܵܐ ܘܐܲܠܡܵܢܝܼܵܐ ܘܢܘܿܪܘܵܝ. ܟܠܵܗ̇ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ، ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܕܫܲܝܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܠܚܝܼܡܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܓܹܒܵܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܡܲܕܥܘܼܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܩܵܐ TGA (ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 134 237).

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܵܝܬܝܼ ܡ̣ܢ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܡܵܢܹܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܵܘܬܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕ COVID-19 ܒܓܵܢܹܗ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܢܝܼ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܒܪܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕ ܫܘܼܚܢܵܐ ܡܲܡܪܸܥܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܣܸܡܩܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܙܝܘܼܪܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܚܡܵܛܵܐ، ܝܲܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ ܘܟܸܫܟ݂ܵܐ. ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܕܘܼܒܪܹܐ ܒܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܡܲܢܝܸܚܵܢܵܐ ܕܟܹܐܒ݂ܵܐ (ܕܨܲܢܓ̰ܘܼ) ܘܠܲܝܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܙܵܕܸܥ ܡܸܢܲܝܗܝ.

ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܒܲܣܡܵܢܹ̈ܐ – ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ – ܠܹܐ ܒܸܕ ܡܫܲܪܸܪ ܠܹܗ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ܘܠܚܝܼܡܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ. ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܨܲܚܨܝܼܠܗܘܿܢ ܒܕܸܩܵܐܝܼܬ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ.

ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܢܝܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܓܵܘ ܬܹܒ݂ܹܝܠ، ܘܐܲܝܢܝܼ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܕܡܲܒܪܹܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܲܬܪܵܐ. ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕ TGA ܠܹܐ ܟܵܠܹܐ ܒܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܪܗܝܼ ܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܠ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܕܵܪܡܵܢܵܐ ܬܵܡܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܗܲܕܪܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܲܘܸܡ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܓܹܒܵܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܡܲܕܥܘܼܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܩܵܐ TGA (ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 134 237).

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܦܠܘܼܚܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ ܠܸܡܟܲܦܘܼܫܹܐ \ ܠܫܲܚܠܘܼܦܹܐ DNA ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܸܚܝܹܐ ܠܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܡܵܛܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܡܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼܠܹܗ DNA ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕ COVID-19  ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܚܲܕ ܢܸܬܪܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ) ܕ Messenger RNA (mRNA) ܠܦܲܩܘܼܕܹܐ ܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܪܸܨ ܚܲܕ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܕܢܛܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ COVID-19. mRNA ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܸܕ ܐܵܦܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠ DNA ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܚܲܕ ܗܵܕܵܐ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܒܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܹܐ ܦܵܠܸܚ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܒ݂ܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܟܝܵܢܵܝܬܵܐ ܘ COVID-19 ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒ݂ܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܩܲܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ، ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܠܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܘܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܣܵܢܩܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܸܚܝܹܐ ܚܡܵܛܵܬܹ̈ܐ ܚܲܠܸܢܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܵܢܩܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܥܸܡܹܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ – ܗܲܪ ܡܐܲܝܟ݂ ܩܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܐܸܢܦ̮ܠܘܼܘܸܢܙܵܐ. ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡܘܼܚܙܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܘܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܡ̣ܢ COVID-19.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܸܦܝܵܐ ܝܗܘܵܘ COVID-19 ܘܒܣܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܥܸܡܹܐ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܩܵܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܦܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܚܲܕܬܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܡܲܓܪܸܫܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܛܸܦܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ COVID-19 ܘܒܣܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܗܵܠܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܛܘܼܥܵܡܵܐ COVID-19 ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ \ ܨܸܠܚܹ̈ܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ (microchips) ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܕܵܝܘܼܩܘܼܬܵܐ (ܕܪܹܩܵܒܵܐ).

ܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܦܚܲܕ ܡ̣ܢ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܠܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܨܸܠܚܹ̈ܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܘܼܬ COVID-19

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܝܲܠܹ̈ܕ݉ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ‘ܦܵܪܣܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒܼܪܹ̈ܐ’ ܕ COVID-19  

ܫܪܵܪܵܐ: ܟܲܕ ܝܲܠܹ̈ܕ݉ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ‘ܦܵܪܣܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒܼܪܹ̈ܐ’ ܕܓ̰ܸܪܡܣ ܘܩܲܠܡܹ̈ܐ، ܐܲܝܟܼ ܩܵܐ ܐܸܢܦ̮ܠܘܼܘܸܢܙܵܐ، ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܡܼܢ ܝܲܠܵܕ݉ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ـ ܠܝܲܠܵܕ݉ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹ̈ܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ. ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܗܸܟ̰ ܕܘܼܟܬܵܐ ܓܵܘ ܬܹܒܼܹܝܠ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܕܱܐܵܗܵܐ ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܦܠܝܼܛܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܡ ܝܲܠܹ̈ܕ݉ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ. ܐܵܦܸܢ ܝܼܠܵܗܿ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ، ܝܼܢܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝܲܠܹ̈ܕ݉ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܦܵܪܣܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒܼܪܹ̈ܐ ܕܱܐܵܗܵܐ ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܵܘܹܐܠܵܗܿ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܵܝܹ̈ܐ ܘܙܘܵܕܹ̈ܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ (ܡܢܲܦܚܵܢܝܵܬܹ̈ܐ، ܟܲܡܵܡܝܵܬܹ̈ܐ، ܡܹܐܣܵܪܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ)

ܫܪܵܪܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܗܘܹܐܠܵܗܿ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ ܒܡܲܦܛܲܚܬܵܐ ܕܟܦܵܦܵܐ (curve)، ܕܡܲܥܢܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܡܨܹܐܠܲܢ ܕܪܵܚܩܲܚ ܡܼܢ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪܝܼܗܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ.  

ܐܝܼܬܠܲܢ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ ܡܣܲܬܪܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܥܲܡ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܬܘܼܖ̈ܨܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܡܘܼܡܛܸܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܩܘܼܚܵܐ ܕܥܲܡܒܵܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ (National Medical Stockpile) ܐܝܼܬܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܖ̈ܝܸܙܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܛܠܝܼܒܵܐ ܝܠܹܗ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܠܝܘܿܢ ܟܲܡܡܵܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܲܢ݉ܬܵܐ ܕ 2021.  

ܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܡܲܠܘܿܟܼܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܫܲܒܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܹ̈ܐ ܛܵܦܝܵܢܹ̈ܐ (Communicable Diseases Network Australia) ܘܫܲܒܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ (Public Health Laboratory Network)، ܟܹܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼ ܬܢܵܝܬܵܐ ܠܡܛܲܝܡܲܢܬܵܐ ܕܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܛܠܵܒܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19، ܩܵܐ ܐܲܟܲܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܐܸܣܵܝܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܥܸܢܝܵܢܲܢ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ ܕ COVID-19.  

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪܝܼܗܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܡܕܲܒܪܝܼ ܠܛܠܵܒܬܵܐ ܙܝܼܕܬܵܐ ܒܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19  

ܫܪܵܪܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܗܘܹܐܠܵܗܿ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ ܒܡܲܦܛܲܚܬܵܐ ܕܟܦܵܦܵܐ، ܕܡܲܥܢܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܡܨܹܐܠܲܢ ܕܪܵܚܩܲܚ ܡܼܢ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪܝܼܗܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ. ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗܿ ܪܹܐܙܵܐ ܕܚܳܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܬܹܒܼܹܝܠܵܝܬܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܠܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ ܕ COVID-19. ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܨܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܬܲܒܼܬܵܐ ܕܩܲܪܲܒܼܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪܝܼܗܹ̈ܐ، ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܵܝܹ̈ܐ، ܙܘܼܘܵܕܹ̈ܐ، ܘܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܵܣܝܵܝܹ̈ܐ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ، ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܲܕܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܘܩܲܛܵܥܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܕܒܼܵܪܬܵܐ ܕܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19

ܫܪܵܪܵܐ: ܡܲܬܲܒܼܬܵܐ ܕܩܵܘܕܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܩܵܐ ܬܖܹ̈ܝܢ ܝܲܢ ܬܠܵܬܵܐ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܘܒܵܬ݉ܪ ܗܵܕܵܟܼ ܫܩܵܠܬܲܝܗܝ ܘܕܥܵܪܬܵܐ ܠܚܲܝܘܼܬܲܢ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19.

ܣܵܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܸܦܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ COVID-19 ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܡܲܟܝܼܟܼܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ. ܩܸܢܛܵܐ ܕܕܒܼܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܝܼܠܹܗ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܸܦܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ COVID-19 ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܓܵܠܚܝܼ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܕܵܥܬܵܐ ܠܒܼܵܝܪܘܿܣ ܐܝܼܡܵܢ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܦܵܐܹܫ ܦܬܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܒܼܵܪܬܵܐ.

ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19 ܝܼܠܵܗܿ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܲܕܫܩܲܠܬܵܐ ܕܢܲܦܲܣ، ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ، ܦܝܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܨܘܼܚܨܸܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܡܸܪܥܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ، ܘܲܠܒܼܵܫܬܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܲܡܵܡܬܵܐ ܐܸܢ ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܡܵܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܙܲܗܡܲܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ.

ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܲܪܗܘܼܝܹܐ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܛܦܵܝܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕܬܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܐܵܢܝܼ ܗܿܝܓܵܗ݉ܐ ܒܸܕ ܩܲܕܸܡܝܼ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܢܛܘܼܖ̈ܝܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕܬܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܦܵܠܲܛܬܲܝܗܝ. ܟܠ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܩܵܢܹܐ ܚܲܕܲܕܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܕܩܵܘܕܹ̈ܐ ܒܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ www.australia.gov.au.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܫܪܵܪܵܐ: ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ.

ܚܲܕ ܡܼܢ ܐܸܣܛܘܿܢܹ̈ܐ ܫܲܬܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܣܵܟܼܬܵܐ ܡܼܢ ܘܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕ COVID-19 ܝܼܠܹܗ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܪܨܲܦܬܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܚܘܼܫܒܸܢܹ̈ܐ ܘܡܫܝܼܚܹ̈ܐ. ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܪܨܲܦܬܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܵܐ ܚܲܕ ܓܲܪܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܓܵܘ ܬܲܚܲܡܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܲܕܫܪܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ، ܡܵܘܕܲܥܬܵܐ ܕܛܦܵܝܬܵܐ ܘܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܕܩܵܪܬܵܐ ܒܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܘܲܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ.

ܐܝܼܢܵܐ، ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܵܐ ܕ COVID-19 ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܕܠܲܝܬܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܩܸܢܛܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܲܝܬܘܿܢ ܩܸܢܛܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ. ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܠ COVID-19 ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕ SARS-CoV-2 (ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19)، ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܦܠܵܛܬܵܐ ܕܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܘܼܬ ܗܵܕܟܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ، ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܦܝܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܡܸܪܥܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ، ܥܲܡ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܹ̈ܐ، ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܟܠܲܝܬܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܕ COVID-19 ܘܡܲܪܥܹ̈ܐ ܛܵܦܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܘܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܹ̈ܐ ܥܲܠ ܪܹܐܙܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ.

ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܢܬܸܝܵܢܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܝܼܕܵܐ ܕܛܦܵܝܵܬܹ̈ܐ ܘܦܪܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܪܸܓ ܗܵܘܹܐܠܵܗܿ ܢܝܼܫܵܐ ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܛܝܵܐ ܠܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܒܹܝܠ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ ܘܢܛܵܪܬܵܐ ܕܪܚܵܫܬܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܠܲܩܲܕ݉ܡܵܐ ܘܲܕܡܨܵܝܬܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ.

ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܗܸܟ̰ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ (ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ)، ܚܲܝܠܬܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܩܒܝܼܠܬܵܐ ܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܫܪܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܬܵܐ ܕܝܲܕܲܥܬܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܒܸܕܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܲܠܟܵܐ ܐܝܼܬ ܓܲܪܵܐ ܩܵܐ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܓܵܘ ܪܲܗܛܹ̈ܐ ܕܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܡܲܪܗܲܝܬܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠܹܗ. ܐܲܢܹܐ ܪܲܗܛܹ̈ܐ ܕܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ، ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܓܠܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܩܸܢܛܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܡܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܛܦܵܝܵܬܹ̈ܐ ܒܵܨܘܿܖܹ̈ܐ، ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܓܠܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܚܵܘܝܵܢܵܐܝܼܬ ܠܩܸܢܛܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܡܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܢܩܵܠܬܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ ܠܡܲܪܥܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܐܸܢ ܛܦܝܼܠܗܘܿܢ.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܗܲܠܵܐ ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ، ܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܘܸܖܹ̈ܐ ܒܡܲܠܘܿܟܼܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܐܲܟܲܕܬܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܒܘܼܫ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܡܼܢ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܙܝܼܡܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ Department of Health website.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܡܹܐܣܵܪܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ

ܫܪܵܪܵܐ: ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ. ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܪܸܖܹ̈ܐ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵܐ. ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܲܪܗܲܝܬܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܒܝܲܕ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܒܲܣܡܵܢܹ̈ܐ Therapeutic Goods Administration (TGA)   ܘܲܒܫܵܘܬܲܦܬܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܙܵܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܕܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܛܘܼܘܸܖܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ SARS-CoV-2 (ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19).

ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܗܘܼܦܵܟܼ ܥܒܼܵܕܵܐ ܫܘܼܠܫܸܠܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܡܸܪܲܝܙ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ (PCR) ܝܼܠܵܗܿ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܡܸܥܝܵܪܵܝܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܦܲܪܨܲܦܬܵܐ ܕܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܕ SARS-CoV-2  ܓܵܘ ܦܲܓܼܪܵܘܟܼܘܿܢ، ܘܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܢܸܡܘܼܢܵܐ ܣܵܘܩܵܝܵܐ (ܕܢܲܦܲܣ) ܩܵܐ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ. ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ PCR ܪܵܒܵܐ ܪܵܓܼܘܼܫܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܟܹܐ ܓܲܠܝܼ ܠܦܲܪܬܘܼܬܹ̈ܐ ܓ̰ܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ SARS-CoV-2  ܓܵܘ ܚܲܕ ܢܸܡܘܼܢܵܐ ܣܵܘܩܵܝܵܐ.

ܟܠ ܚܕܵܐ ܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ̰ܝܵܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܛܲܝܡܲܢܬܵܐ ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܝܲܕ TGA ܩܵܐ ܐܲܟܲܕܬܵܐ ܕܐܵܕܫܵܝܘܼܬܵܐ ܘܐܸܥܬܸܒܵܪܘܼܬܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܘܡܨܵܝܬܵܐ ܕܙܲܘܲܕܬܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ. ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܚܘܼܕܸܕܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܚܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܣܸܓܼܠܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܕܲܪܡܵܢܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ TGA ܥܲܠ www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠܕܵܝܬܵܐ

ܫܪܵܪܵܐ: COVID-19 ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܣܲܒܵܒ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (SARS-CoV-2)، ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܡܛܝܼ ܠܫܘܼܠܗܵܒܼܹ̈ܐ ܣܵܘܩܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܚܲܝܘܵܬܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܠܗܵܒܼܹ̈ܐ ܟܹܐ ܓܵܪܫܝܼ ܡܼܢ ܩܵܪܬܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܠܡܲܪܥܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ. COVID-19 ܟܹܐ ܦܵܪܹܣ ܒܹܝܠ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܢܸܛܘܿܦܝܵܬܹ̈ܐ ܘܦܲܐܬܘܵܬܹ̈ܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ.   

ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܒܹܝܬ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܡܲܒܘܼܥܵܝܵܐ ܒܼܸܟܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܡܲܪܥܹ̈ܐ ܛܵܦܝܵܢܹ̈ܐ Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL)  ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܵܐ ܕ Peter Doherty ܩܵܐ ܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܘܚܣܵܟܼܬܵܐ، ܝܼܗܘܵܐ ܗܿܘ ܒܹܝܬ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܡܼܢ ܟ̰ܵܝܢܵܐ ܩܵܐ ܕܚܵܒܼܹܫ SARS-CoV-2. VIDRL ܫܘܼܪܸܟܠܹܗ ܗܿܘ ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܥܲܡ ܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܬܹܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (World Health Organization) ܘܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܛܲܘܲܪܬܵܐ، ܫܲܪܲܪܬܵܐ ܘܡܲܙܒܲܛܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܪܨܲܦܬܵܐ ܩܵܐ COVID-19.    

ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܡܵܪܲܬ ܐܸܩܒܵܠ ܝܼܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫܵܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܒܚܲܕ ܫܲܒܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ ܡܲܪܥܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܨܵܝܬܵܐ ܘܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܩܵܐ ܓܠܵܝܬܵܐ ܘܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕ SARS-CoV-2. ܡܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܢܹܐ ܒܵܬܲܝ̈ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܣܲܠ݉ܩܬܵܐ ܕܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܡܨܵܝܬܵܐ ܗܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܡܲܦܛܲܚܬܵܐ ܕܟܦܵܦܵܐ ܘܪܚܵܩܬܵܐ ܡܼܢ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܡܲܚܪܸܒܼܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܸܦܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ COVID-19 ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܢܹ̈ܐ ܒܣܲܒܵܒ ܕܡܲܪܥܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓ̰ܘܼܡܸܥܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܚܲܕܸܪܘܵܢܹܐ ܕܬܹܒܼܹܝܠ. ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܣܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ Australian Department of Health.     

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ: ܟܲܡܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܹ̈ܐ ܘ \ ܝܲܢ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ.

ܫܪܵܪܵܐ: ܟܲܡܵܡܝܵܬܹ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܥܲܡ ܗܸܫܝܵܪܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ، ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܦܝܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܬܘܿܢ ܨܘܼܚܨܸܝܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܸܪܥܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ، ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19.  

ܐܲܝܟܼ ܣܵܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣܹ̈ܐ ܣܵܘܩܵܝܹ̈ܐ، SARS-CoV-2 (ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19) ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܢܸܛܘܿܦܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܒܼܫܝܼ ܒܼܵܝܪܘܿܣ، ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܛܸܦܝܵܐ ܗܲܡܙܸܡ، ܫܵܥܹܠ ܝܲܢ ܬܵܦܹܬ. ܦܪܵܣܬܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܲܐܬܘܵܬܹ̈ܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ. ܚܕܵܐ ܟܲܡܵܡܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܒܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܣܵܘܩܵܝܵܐ ܒܼܵܝܪܘܿܣܵܝܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ COVID-19، ܥܲܡ ܝܲܢ ܕܠܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܢܸܛܘܿܦܝܵܬܹ̈ܐ ܣܵܘܩܵܝܹ̈ܐ ܛܵܦܝܵܢܹ̈ܐ. ܟܲܡܵܡܝܵܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܲܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܩܵܐ ܕܚܲܡܝܼ ܠܓܵܢܲܝܗܝ ܐܝܼܡܵܢ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܚܲܡܝܼ ܠܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܣܵܘܩܵܝܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܕ COVID-19. 

ܠܒܼܵܫܬܵܐ ܕܟܲܡܵܡܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19 ܘܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܩܵܐ ܗܸܫܝܵܪܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܲܕܫܩܲܠܬܵܐ ܕܢܲܦܲܣ، ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ، ܦܝܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܬܘܿܢ ܨܘܼܚܨܸܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܡܸܪܥܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ. 

ܠܲܝܬ ܗܸܟ̰ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܠܒܼܵܫܬܵܐ ܕܟܲܡܵܡܬܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܟܹܐ ܡܲܡܛܸܝܵܐ ܠܩܸܛܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܐܘܿܟܣܸܓ̰ܝܼܢ. ܡܲܩܪܸܒܼܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܬܵܐ ܠܒܼܝܼܫܠܗܘܿܢ ܟܲܡܵܡܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܝܲܪܝܼܟܼܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ. 

 

ܡܛܝܼܡܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܸܥܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܘܵܖܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܠ COVID-19. 

ܐܵܦ SBS ܐܝܼܬܠܵܗܿ ܚܲܕܕܵܪܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕ COVID-19 ܒܠܸܫܵܢܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܠܚܵܡܹ̈ܐ ܕܡܘܿܒܵܝܠ ܦ̮ܘܿܢ ܕܡܲܪܘܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܪܬܸܠܵܢܵܐ ܕܦܲܐܬܘܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܒܨܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܚܲܕ ܕܬܲܡܸܡܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ. 

ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.australia.gov.au.