ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܚܠܸܛܵܢܬܵܐ ܘܫܪܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ COVID-19

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܒܲܣܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܒܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܡܕܲܠܩܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܟܬܝܼܪܝܵܐ ܝܲܢ ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܡܕܲܠܩܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܠܵܪܝܵܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܝܲܢ ܕܲܪܡܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ.

ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ ܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܒܩܲܫܝܘܼܬܵܐ ܠܡܛܲܘܘܼܪܹܐ ܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܕ ܫܵܩܠܵܐ ܡܛܲܘܲܪܬܵܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܛܘܼܥܵܡܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܕܒܸܕ ܡܲܓܪܸܫܵܐ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ 18 ܝܲܪ̈ܚܹܐ.

ܒܵܨܘܿܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܨܲܚܨܘܼܝܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܕܫܸܪ̈ܝܵܢܹܐ، ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܡܕܲܠܩܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܠܵܪܝܵܐ ܘܕ HIV. ܐܲܢܹܐ ܠܹܐ ܡܒܲܣܡܝܼܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܒܨܸܪܝܼܠܗܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܛܦܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܘܩܲܫܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ.

ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܒܪܲܚ ܠܚܲܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܩܵܐ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܘܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ 'ܦܵܪ̈ܣܵܢܹܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ' ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܟܲܕ ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܝܕܸܥܝܹܐ ܐܲܝܟ݂ 'ܦܵܪ̈ܣܵܢܹܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ' ܕܩܘܼܪ̈ܡܹܐ ܘܩܲܠܡܹ̈ܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܐܸܢܦ̮ܠܘܿܘܲܢܙܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܫܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܢܸܣܒܲܬ ܠܡܲܪܥܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ. ܠܗܵܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܒܝܸܢܵܐ. ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܝܢܝܼ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܓܵܘ ܬܹܒܹܝܠ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܫܘܼܪܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܛܸܦܠܹ̈ܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܘܲܚ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܸܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ (ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ) ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܛܸܦܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܵܪ̈ܣܵܢܹܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ.

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܵܐ ܕܩܵܢܝܵܐ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܘܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ (ܡܵܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܢܫܵܡܬܵܐ، ܟܲܡܵܡܹ̈ܐ، ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ)

ܫܲܪܝܼܪܵܐ:ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ، ܘܐܲܠܨܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܣܸܡܝܼ ܒܵܠܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ܝܼܠܵܗ̇ -ܗܹܐ، ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ ܠܸܦܠܵܫܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܚܠܝܼܨܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܬܹܒܹܠܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܙܲܘܕܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܵܐ.

ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܒܸܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܝܼܕܲܢ ܒܟܠܲܝܗܝ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܢܵܘܒܹܗ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܩܲܒܠܝܼ ܠܗ̇ܝ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܒܵܠܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܓܙܵܪ ܩܘܼܚܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ(National Medical Stockpile) ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 10 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܟܲܡܵܡܹ̈ܐ. ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵܐ ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܟܲܡܵܡܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܩܵܐ ܕܓܙܵܪ ܩܘܼܚܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܟܲܡܵܡܹ̈ܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܡܵܠܝܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܲܝܗܝ ܚܲܒ̈ܝܼܪܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܟܲܕ ܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܦܪܵܣܵܐ ܝܠܹܗ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܘܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܡܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܘܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܐܵܣܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ.

ܬܵܡܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬ 2,200ܬ݇ܫܘܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܵܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܢܫܵܡܬܵܐ ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܵܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܢܵܝܬܵܐ ܘܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ، ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ <4,400ܬ݇ܫܘܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܵܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܢܫܵܡܬܵܐ، ܘܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܡܛܲܚܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠ 7,500. ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ، ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܘܕܓܵܘ ܚܕܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ (intensive care units) ܝܗܘܵܘ ܘܕܣܢܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܡܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܢܫܵܡܬܵܐ ܝܼܗܘܵܐ 20 ܓܵܢܵܬܹ̈ܐ.

ܫܲܒܟܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܹܐ ܡܸܬܛܲܦܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Communicable Diseases Network Australia) ܟܹܐ ܓ̰ܵܡܥܵܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܠܡܩܲܕܘܼܪܹܐ ܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܘܿܗ̇ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ.

ܕܲܓܵܠܵܐ:ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܝܼ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܝܼܠܵܗ̇ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܙܝܼܕܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܡܙܘܼܘܸܓܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܠܸܦܠܵܫܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ. ܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܹܝܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ، ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܹܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܩܛܥܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܲܦܪܝܼ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ 34,000 ܬ݇ܫܘܝܼܵܬܹ̈ܐ ܘ 105,000 ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܓܵܘ ܦܠܵܫܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ.

ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܩܵܐ ܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܣܵܢܲܝܗ̈ܝ ܘܬ݇ܫܘܝܼܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܡܦܠܸܚܹܐ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܝܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ.

ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܒܸܕ ܣܵܢܕܝܼ ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵܐ ܠܸܡܠܵܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Scheme) ܕܕܡܝܼܟܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ، ܘܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܠܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܐܲܝܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܚܲܬܸܬܵܐ (ܐܲܟܸܕܵܐ) ܕܟܠܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬ ܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܘܡܩܲܢܛܪܘܼܢܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ.

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܚܕܵܐ ܩܦܵܠܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܦܩܵܕܬܵܐ ܕܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܪܹܝܢ ܝܲܢ ܬܠܵܬܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܘܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܫܩܵܠܬܲܝܗܝ ܘܕܥܵܪܬܵܐ ܠܚܲܝܲܢ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ.

ܩܸܢܛܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܦܵܠܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܝܼܠܹܗ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܪܡ ܠܹܗ ܪܹܫܹܗ ܨܵܘܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܘܒܲܠܟܵܐ ܒܚܲܕ ܚܲܝܠܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܘܼܩܪܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܝܘܲܚ ܦܩܵܕܵܐ ܚܕܵܐ ܩܦܵܠܬܵܐ ܟܠܢܵܝܬܵܐ (blanket lockdown) ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܢܵܐ. ܓ̰ܘܼܘܵܒܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܢܲܢ ܫܩܝܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܚܘܼܡܝܲܢ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܲܚ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ، ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܛܵܠܝܵܐ، ܘܐܸܣܦܵܢܝܵܐ ܘܐܝܼܪܵܢ، ܘܡܕܝܼܢܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܒ݂ܘܼܗܵܐܢ ܓܵܘ ܨܝܼܢ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܦܪܵܣܵܐ.

ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹܐ ܝܕܝܼܥܠܗܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܗܘܵܐ ܒܪܵܝܵܐ، ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܘܦܪܵܣܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܕܡܲܝܫܵܬܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܐܲܝܵܐ ܥܸܠܬܵܐ، ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܬܦܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܒܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܒܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܘܸܝܵܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ.

ܚܲܒ̈ܝܼܪܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵܐ ܒܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܕܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹܐ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܘܦܩܝܼܕܹܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܠܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܒܘܼܬ ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܹܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ www.australia.gov.au.

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ.

ܐܲܝܟ݂ ܒ݂ܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، COVID-19 ܟܹܐ ܡܫܲܢܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܪܲܚܝܼܩܘܼܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܘܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܡܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܟܠܝܼܠܵܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣܵܐ.

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܛܸܦܝܵܐ ܝܠܹܗ COVID-19 ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܲܢ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܘܿܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܠܡܲܒܨܘܼܪܘܿܗ̇ ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܝܵܕܥܲܚ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ، ܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܚܵܒܸܫܠܵܗ̇ ܓܵܢܹܗ ܘܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܡܲܫܟ݂ܚܲܚ ܒܡܵܢܝܼ ܐܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܘܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܒܨܸܪܲܚ ܠܹܗ ܩܸܢܛܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ، ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 (ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܛܸܦܝܹܐ ܡܲܪܥܵܐ) ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܠܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܕܛܦܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܠܝܼܚܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܒܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܛܵܦܝܼܬܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕ COVID-19 ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܘܪܲܚܝܼܩܘܼܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܘܕܠܵܐ ܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ. ܐܲܝܵܐ ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܠܵܗ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܲܪܥܵܐ ܕ COVID-19 ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܕܡܲܪ̈ܥܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܘܒܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܡܲܒܨܘܼܪܹܗ ܝܘܲܚ ܝܘܼܩܪܵܐ ܥܲܠ ܚܸܠ̈ܡܲܬܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܕܲܓܵܠܵܐ: ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ:ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܩܵܐCOVID-19 ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܡܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܕܚܸܡܨܵܐ ܐܲܛܘܼܡܵܝܵܐ (ܗܘܼܦܵܟ݂ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܕܒܲܠܡܵܪܵܐ ܫܸܫܸܠܬܵܢܵܝܵܐ (Polymerase chain reaction (PCR)) ܗ̇ܝ ܕܪܵܒܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܡܫܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܵܠܘܿܥܬܵܐ ܘܢܲܚܝܼܪܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ. ܟܠܲܝܗܝ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܡܬܘܼܪܨܹܐ ܠܒܲܕܲܪ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܓܵܘ ܐܸܘܪܘܿܦܵܐ ܘܐܵܣܝܼܵܐ. ܟܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܗܘܼܠܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܘܒܵܬܲܝ ܢܘܼܣܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܚܠܝܼܨܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܙܲܘܕܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܵܐ. ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܕܲܠܩܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܩܵܐ ܡܥܲܝܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܩܵܐ ܗ̇ܘ ܢܝܼܫܵܐ.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܡ ܒܵܬܲܝ̈ ܢܘܼܣܵܝܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܟܵܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܢܘܼܣܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ Public Health Laboratory Network) ܘܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܠܡܣܲܬܘܼܪܲܝܗܝ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܘܠܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܕܵܢܘܼܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܡܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ.

ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܬ ܛܘܼܘܵܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠCOVID-19.

SBSܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܠܚܵܡܹ̈ܐ apps ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܫܲܢܝܵܢܵܐ ܘܡܬܲܘܣܦܵܢܹ̈ܐ ܕܡܓܲܠܚܵܢܵܐ ܠܬܲܪܓܘܼܡܘܿܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ. ܛܲܥܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ ܕܒܸܕ ܡܵܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܘܼܕܵܢܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐwww.australia.gov.au.

ܘܲܪܲܩܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ