ܥܢܵܦܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ

ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܩܲܫܝܹܐ ܠܹܐ ܒܲܪܸܪܝܼ ܠܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܩܲܫܝܹܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܥܢܵܦܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܒܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ 1800RESPECT ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ.     732 737 1800 ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܸܠܟܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹܐ ܘܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܦܬܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܐܲܝܢܝܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ.̇ ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ http://www.1800respect.org.au/