ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ

ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ

ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܒܸܕ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ myGov ܕܩܲܒܠܝܼ ܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ $10,000 ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܓܲܙܲܝܗܝ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2020.

ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2020 ܘܗܲܠ 24 ܐܝܼܠܘܿܠ 2020، ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕ $10,000.

ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܲܠܟܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܟܵܐܪ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܟܵܐܪ ܥܵܠ ܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/coronavirus، ܝܲܢ ܐܸܢ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ATO ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ Translating and Interpreting Service (TIS National) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 50 14 13.

ܠܲܝܬ ܡܦܲܠܲܛܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܟܸܪܝܼ

ܡܦܲܠܲܛܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܟܸܪܝܼ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܟܠܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ. ܡܵܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܒ݂ܩܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ܒܟܸܪܝܼ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܦܛܹ̈ܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܟ݂ܘܿܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܸܩܠܹܝܡܵܝܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ.

ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܟܘܼܦܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܲܘܬܒܹ̈ܐ (Minimum drawdown rate options for retirees)

ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܟܘܼܦܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܲܘܬܒܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܦܸܢܫܵܢܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܘܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܨܸܪܬܵܐ ܒ 50% ܩܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܕܲܚܠܵܐ ܕ 2019-20 ܘ 2020-21 ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܣܪܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܕ COVID-19.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/drawdown

ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ

ܐܝܼܬ ܗܘܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܙܝܵܕܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒ COVID-19 ܘܒܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܟ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܐܝܼܡܵܝܠ، ܚܕܵܐ SMS ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ، ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/scams.

ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕ:

  • ܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ myGov، ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ، ܘܚܲܬܸܬܝܼܬܘܼܢ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇
  • ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܲܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ (Client Identity Support Centre) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 033 467 1800ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܢܛܵܪܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܝܬܵܐ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܐ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܒܬܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/tipoff.

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܦܘܼܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

Services Australia ܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܦ ܐܸܢ ܗܵܙܹܪܵܢ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܼܢ Centrelink. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܙܠ݉ܝܼܬܘܿܢ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܦܪܵܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܓܵܢܵܐ ܕܕܝܼܲܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܝܼܬܘܿܢ ܗܵܙܼܪܵܢ ܚܲܕ ܬܵܟܼܘܿܠܵܐ، ܐܝܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܪܵܥܝܵܬܲܢ ܘܚܸ̈ܠܡܲܬܲܢ ܒܣܲܒܵܒ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19). ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ servicesaustralia.gov.au/covid19