ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ

ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ

ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ myGov ܩܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 10,000$ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܓܲܙܲܝܗܝ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 31 ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2020.    

ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܲܠܟܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܟܵܐܪ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܟܵܐܪ ܥܵܠ ܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܢܲܨܝܼܗܲܬ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/early-access ܝܲܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ATO ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ Translating and Interpreting Service (TIS National) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ 50 14 13

ܠܲܝܬ ܡܦܲܠܲܛܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܟܸܪܝܼ

ܡܦܲܠܲܛܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܟܸܪܝܼ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܟܠܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ. ܡܵܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܒ݂ܩܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ܒܟܸܪܝܼ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܦܛܹ̈ܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܟ݂ܘܿܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܸܩܠܹܝܡܵܝܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ.

ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܟܘܼܦܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܲܘܬܒܹ̈ܐ (Minimum drawdown rate options for retirees)

ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܟܘܼܦܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܲܘܬܒܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܦܸܢܫܵܢܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܘܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܨܸܪܬܵܐ ܒ 50% ܩܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܕܲܚܠܵܐ ܕ 2019-20 ܘ 2020-21 ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܣܪܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܕ COVID-19.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/drawdown

ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper

ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ JobKeeper ܟܹܐ ܣܵܢܹܕ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒ COVID-19 ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܢܲܦܩܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܵܠܵܚܲܝ̈ܗܝ، ܩܵܐ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܦܵܝܫܝܼ ܓܵܘ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܢܲܝ̈ܗܝ ܘܦܵܝܫܝܼ ܒܸܩܢܵܝܵܐ ܕܲܚܠܵܐ ܩܵܐ ܕܚܵܝܝܼ.

ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܡܲܕܸܥܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܐܸܢܝܲܬ ܕܛܵܠܹܒ ܠܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܟܠ ܬܖܹ̈ܝܢ ܫܵܒܼܘܿܥܹ̈ܐ ܕ JobKeeper ܡܼܢ ܓܹܢ݉ܒܵܘܟܼܘܿܢ

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/jobkeeper.

ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ

ܐܝܼܬ ܗܘܝܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܙܝܵܕܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܘܒܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܥܲܠܕܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܟ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܐܝܼܡܵܝܠ، ܚܕܵܐ SMS ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ، ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܕܸܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܘܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ.

ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܟܝܼܕܹ̈ܐ ܐܸܢ ܚܕܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܘܝܵܗܒܼܵܠܬܵܐ ܥܲܡ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (ATO) ܝܼܠܵܗܿ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ، ܠܵܐ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ. ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܛܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܥܲܠܕܝܵܢܹ̈ܐ ATO ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 008 540 ܝܲܢ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/scams.

ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܓܢܝܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܝܠܹܗ ܠܗܝܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܥܲܠܕܸܝܵܢܬܵܐ، ܡܵܨܲܚ ܗܲܝܸܪܲܚ. ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼܲܚ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܢܲܨܝܼܗܲܬ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܵܪܥܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܫܲܬܐܸܣܝܼ ܠܗܝܵܝܘܼܬܲܝ̈ܗܝ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܐ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܒܸܣܢܝܼܣ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܒܲܬܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ www.ato.gov.au/tipoff.

ܦܘܼܖ̈ܥܵܢܹܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܝܵܐ Services Australia ܕܗܲܝܸܪܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܙܹܪܵܢ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܼܢ Centrelink. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܙܠ݉ܝܼܬܘܿܢ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܓܵܢܵܐ ܕܕܝܼܲܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܙܹܪܵܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܬܵܟܼܘܿܠܵܐ (ܙܲܒܘܼܢܵܐ)، ܐܝܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠܦܘܼܖ̈ܥܵܢܲܢ ܘܚܸܠܡܲܬ̈ܲܢ ܒܣܲܒܵܒ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19). ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ servicesaustralia.gov.au/covid19.