ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ

ܐܸܢ ܚܙܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܡܢܘܼܣܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ، ܡܲܣܩܲܕܬܵܐ ܝܲܢ ܣܢܵܝܬܵܐ، ܠܵܐ ܫܵܬܩܝܼܬܘܿܢ، ܡܲܪܡܘܼܢ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.  

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܕܸܒܼܸܚܬܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܵܐ

 • ܐܸܢ ܦܝܼܫܠܵܘܟܼܘܿܢ ܛܠܝܼܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܗܘܼܕܸܕܹ̈ܐ ܒܥܢܵܦܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ (ܕܵܚܫܹ̈ܐ)
  • ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܲܕܲܕܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܬܠܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ (000) ܘܛܠܘܿܒܘܿܢ  ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ.
  • ܐܸܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܩܸܢܛܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܛܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ (444 131).
 • ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܥܢܵܦܵܐ ܗܘܹܝܵܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܠܵܗܿ ܣܲܠܵܡܲܬ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܗܵܕܟܼܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܓ̰ܲܪܒܝܼܬܘܿܢ ܡܲܫܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܒܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܥܲܡ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ.
 • ܐܸܢ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܸܫܪܵܝܵܐ ܠܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܕܪܵܗܲܬ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ (AHRC).
  • ܩܵܐ ܩܲܕܲܡܬܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ AHRC، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ www.humanrights.gov.au/complaints ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕ AHRC ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 419 656 1300 ܝܲܢ 9888 9284 02.

ܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܫܩܵܢܹ̈ܐ

ܐܝܼܡܵܢ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܙܝܼ ܠܫܲܒܼܛܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܗܲܡܙܸܡܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܘܿܗܿ، ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܫܵܒܼܹܩ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܛܠܝܼܡܵܐ ܕܪܵܓܼܹܫ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ، ܘܡܵܨܹܐ ܕܫܵܒܼܹܩ ܠܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢ ܒܕܘܼܒܵܪܹܗ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܬܵܐ. ܠܵܐ ܡܲܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܝܼܠܵܗܿ ܣܲܠܵܡܲܬ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܗܵܕܟܼܵܐ، ܡܲܪܡܘܼܢ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܘܟܠܝܼܡܘܼܢ ܠܓܹܢ݉ܒܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܘܹܝܵܐ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ. ܐܵܦ ܚܕܵܐ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܵܪܲܬ ܦܵܝܕܵܐ.

ܐܸܢ ܚܙܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

 • ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ـــ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܩܪܝܼܡܘܼܢ ܠܹܗ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܫܒܼܘܿܩܘܼܢ ܡܲܣܪܸܚܵܢܵܐ ܕܝܵܕܥܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ
 • ܣܢܘܿܕܘܼܢ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܘܹܝܵܐ ܠܹܗ ܕܸܒܼܸܚܵܐ ـــ ܟܠܝܼܡܘܼܢ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܛܠܝܼܡܵܐ ܘܒܲܩܪܘܼܢ ܠܹܗ ܐܸܢ ܕܝܼܠܹܗ ܨܦܵܝܝܼ
 • ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ـــ ܣܲܓܼܸܠܗ݉ܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܗܘܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܬܹܠܹܦ̮ܘܿܢܵܘܟܼܘܿܢ، ܓܪܘܿܫܘܼܢ ܫܸܟܠܵܐ ܕܡܲܣܚܸܪܵܢܵܐ ܘܫܲܕܪܘܼܢ ܠܹܗ ܩܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܢܲܨܝܼܗܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܲܫܩܵܢܹ̈ܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ ܘܙܸܕܩܵܘܟܼܘܿܢ

ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܕܩܵܢܘܿܢ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܥܲܡܡܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܓܸܢܣܵܐ، ܪܲܢܓܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܨܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܝܲܢ ܛܘܼܗܡܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܝܲܢ ܝܲܗܠܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܕܵܩܹܪ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ، ܡܲܢܟܼܸܦ، ܡܲܟܸܦ، ܝܲܢ ܡܲܟܪܸܒ. ܐܵܗܵܐ ܐܵܕܫܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܣܕܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܣܢܵܝܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܣܢܵܝܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܚܵܒܼܫܝܼ:

 • ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܸܬ ܕܫܲܒܼܛܵܢܵܐܝܼܬ ܕܵܩܪܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܸܠܸܟܬܖ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕܫܩܲܠܬܵܐ ܕܝܵܗܒܼܵܠܬܵܐ ܕܖܸ̈ܥܝܵܢܹܐ (eforums)، ܦܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܫܵܘܦܹ̈ܐ ܫܲܒܼܟܵܝܹ̈ܐ (blogs)، ܫܵܘܦܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܫܵܒܼܟܵܝܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܘܫܵܘܦܹ̈ܐ ܕܫܲܪܲܟܬܵܐ ܒܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܒܼܝܼܕܝܘܿ
 • ܗܲܡܙܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܵܩܪܵܢܹ̈ܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܝܲܢ ܨܘܼܖ̈ܝܵܬܹܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܦܪܵܣ ܙܲܒܼܢܵܐ، ܡܓܼܲܠܬܵܐ ܝܲܢ ܦܪܝܼܣܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܛܲܪܦܘܿܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܘܲܪܩܝܵܬܹ̈ܐ
 • ܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܵܩܪܵܢܹ̈ܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡܹܐܙܵܠܬܵܐ ܥܲܡܡܵܝܬܵܐ
 • ܗܲܡܙܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܓ̰ܸܙܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܥܲܡܡܵܝܬܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܕܘܼܟܵܢܵܐ، ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܡܲܟܠܝܵܐ ܕܪܵܕܝܼܬܵܐ، ܓܵܘ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܕܢܩܝܼܠܘܼܬܵܐ ܥܲܡܡܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ
 • ܗܲܡܙܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܓ̰ܸܙܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܛܲܐܠܵܢܹ̈ܐ، ܓܲܫܩܵܢܹ̈ܐ، ܡܥܲܝܕܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܢܝܼܫܹܗ ܝܼܠܹܗ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܒܹܝܠ ܙܸܕܩܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܵܐ (’ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ‘) ܘܙܸܕܩܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܵܝܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܕܩܵܢܘܿܢ، ܐܸܢ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ” ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܘܒܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ“.

ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ، ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܥܘܼܡܠܵܐ ܒܩܲܕܪܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܓܵܘ ܐܲܗܘܵܠ ܕܵܡܝܵܢܬܵܐ ܒܣܲܒܵܒ ܕܓܸܢܣܲܝܗܝ، ܪܲܢܓܲܝܗܝ، ܝܲܢ ܐܲܨܠܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܝܲܢ ܛܘܼܗܡܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒܼܘܼܬܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܩܒܵܠܬܵܐ ܕܡܲܕܒܼܲܩܬܵܐ ܕܚܲܕ ܒܲܝܬܵܐ ܒܟܸܪܝܼ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܣܲܒܵܒ ܕܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܒܣܲܒܵܒ ܕܪܲܢܓܵܐ ܕܓܸܠܕܵܐ.  

ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ ܐܵܦ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܢܛܘܿܪܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܫܘܼܝܵܫܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܗܲܪ ܗܿܝ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܟܹܐܢܬܵܐ ܥܲܠ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܸܢܣܵܐ، ܪܲܢܓܵܐ، ܣܸܢܣܸܠܵܐ، ܐܲܨܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܝܲܢ ܛܘܼܗܡܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܬܵܘܬܵܒܼܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܓܵܪܸܓ ܠܵܐ ܠܵܒܼܫܝܼ ܟܘܿܣܝܼܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܒܼܘܼܫܹ̈ܐ ܕܪܹܫܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ، ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܹܐܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܟܹܐܢܬܵܐ ܥܲܠ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܵܬܪܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܓܸܢܣܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܛܘܼܗܡܵܝܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܡܢܘܼܣܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܣܢܵܝܬܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ. ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܦܫܝܼܛܬܵܐ، ܡܲܓܵܢ ܘܡܸܬܛܵܥܦܵܢܬܵܐ.

ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ www.humanrights.gov.au/complaints

ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܐ

ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܐ (NIS) ܕܬܒܝܼܥܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܫܲܕܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹ̈ܐ، ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܘܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕܕܵܪܝܵܐ ܕܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܝܼܠܵܗܿ ܡܲܓܲܢ ܘܐ݉ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ.

NIS ܡܵܨܝܵܐ:

 • ܝܵܗܒܼܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܵܘ̈ܟܼܘܿܢ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܵܘ̈ܟܼܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢ ܦ̮ܸܕܪܵܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݉ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ـ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ
 • ܕܵܪܫܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܩܵܐ ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܬܲܡܸܡ ܩܵܢܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ
 • ܝܵܗܒܼܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ، ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ܝܲܢ ܡܘܿܕܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ.
 • ܫܲܕܪܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܹܐ ܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ.  

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܝ݉ܕܸܥܡܘܼܢ ܕ NIS ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܡܲܩܪܸܒܼܵܐ ܢܲܨܝܼܗܲܬ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ:

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NIS ܒܐܲܢܹܐ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ:

ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܲܕܦܲܫܲܩܬܵܐ

ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܘܲܕܦܲܫܲܩܬܵܐ (TIS National) ܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܦܲܫܲܩܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ. ܣܲܗ݉ܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܲܓܲܢ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܡܙܸܡܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ.     

ܡܲܠܘܿܟܼܘܼܬܵܐ ܘܣܲܠܵܡܲܬܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ

ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܚܲܕܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ 24/7 (24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ\  7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒܼܘܿܥܵܐ) ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܛܵܦܝܵܢܵܐ ܕ COVID-19 ܘܝܼܠܵܗܿ ܡܲܓܲܢ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܹ̈ܐ.

ܚܸܠܡܲܬ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܛܵܝܬܘܿܗܿ ܒܲܥܒܼܵܪܬܵܐ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ: https://coronavirus.beyondblue.org.au/

ܩܵܐ ܩܲܘܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ Beyond blue ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 348 512 1800 ܝܲܢ ܚܛܘܼܛܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ (Lifeline) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 14 11 13 ܒܟܠ ܚܲܕ ܥܸܕܵܢܵܐ.

ܚܛܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܛܸܦܠܹ̈ܐ (Kids Helpline) ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܲܢ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܒܹܝܠ 5 ܗܲܠ 25 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܝܲܠܹ̈ܕ݉ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܓ̰ܘܲܢܩܹ̈ܐ ܘܚܵܡܵܬܹ̈ܐ ܡܸܛܝܹ̈ܐ ܠܫܸܢܹ̈ܐ ܕܓܘܼܒܼܪܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ 800 551 1800 ܒܟܠ ܚܲܕ ܥܸܕܵܢܵܐ.