Стопански организации

Плащането JobKeeper

Правителственото плащане JobKeeper ще спомогне за запазването на работни места за по-голяма част от австралийците и ще подпомогне стопанските организации, засегнати от значителното икономическо въздействие на коронавируса.

Съгласно схемата за субсидиране на заплатите трудещите се ще получават двуседмично плащане от $1 500 (преди данъчно облагане) чрез работодателя си.

Едноличните търговци могат да подават молба за JobKeeper плащания онлайн на ATO online services, достъпно чрез техния myGov акаунт.

Стопанските организации и организациите с нестопанска цел могат да кандидатстват за JobKeeper плащания на Business Portal, до който имат достъп, като използват  своето myGovID приложение (то е различно от myGov).

Осигуряване на паричен поток за плащане на сметки и заплати

Налични са временни плащания на парични потоци до $100 000 за поддържане на дейността на допустимите малки и средни стопански организации, като плащат сметките си и държат персонала на работа.

За повече информация относно увеличаване на паричния поток на работодателите:

Чираци и стажанти

Правителството подкрепя непрекъснатото развитие на австралийската квалифицирана работна сила и помага на стопанските организации, отговарящи на условията, да държат чираците и стажантите на работа, като предлага 50 % субсидия за заплати до $21 000.

За повече информация относно подкрепата за чираците и стажантите:

Кредити и заеми

Новата Гаранционна схема за малки и средни предприятия (МСП) в периода на коронавируса (Coronavirus SME Guarantee Scheme) означава, че може да имате достъп до допълнителни заеми от участващите заемодатели, за да Ви подкрепят през следващите месеци.

Правителството ще предостави гаранция от 50 % на кредиторите на МСП за нови необезпечени заеми, които ще се използват за оборотен капитал.

Правителството също така предоставя освобождаване от задълженията за отговорно кредитиране на заемодателите, които предоставят кредити на малки стопански организации, които са техни съществуващи клиенти.

Това освобождаване е за срок от шест месеца и се прилага за всички кредити за бизнес цели, включително нови кредити, увеличения на кредитни лимити, както и промени и преструктуриране на кредити.

Подкрепа за регионите и секторите

Правителството задели $1 млрд. за подкрепа на общностите, регионите и индустриите, които са най-силно засегнати от избухването на коронавируса. Тези средства ще бъдат на разположение за подпомагане по време на пандемията и за подпомагане на възстановяването. Освен това правителството подпомага нашата въздухоплавателна промишленост чрез пакет от до $715 милиона.

Инвестиране във Вашия бизнес

Прагът за незабавно отписване на активи беше увеличен от $30 000 на $150 000 за стопански организации с общ годишен оборот под $500 милиона.

Независимо дали купувате ново оборудване за Вашия склад или трактор втора употреба, Вашият бизнес може да се възползва от увеличеното и разширено незабавно отписване на активи до 31 декември 2020 г.

Чрез 15-месечна инициатива за стимулиране на инвестициите ще бъдат на разположение и ускорени амортизационни отчисления за допустимите предприятия.

За повече информация:

Instant asset write-off for eligible businesses (незабавно отписване на активи – за стопански организации, които отговарят на условията)

Backing business investment – accelerated depreciation (Поддържане на бизнес инвестиции - ускорени амортизационни отчисления)

Вижте също: