Стопански организации

Удълженение на JobKeeper

Плащането на JobKeeper, което първоначално трябваше да се извърши до 27-ми септември 2020 г., ще продължи да бъде достъпно за отговарящи на условията фирми (включително самостоятелно заетите лица) и организации с нестопанска цел до 28-ми март 2021 г.

За обобщение на предстоящите промени, моля, вижте treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Плащането JobKeeper

Правителственото плащане JobKeeper е временна субсидия за стопанските организации, които са значително засегнати от коронавируса (COVID-19).

Допустимите работодатели, еднолични търговци и други юридически лица могат да кандидатстват за получаване на плащания JobKeeper за техните допустими служители. Тези средства ще се изплащат на работодателя от АТО [Австралийското данъчно министерство] със задна дата всеки месец.

Стопанските организации могат да се запишат за плащането JobKeeper чрез бизнес портала на ATO, в онлайн услугите на ATO, използвайки myGov - ако сте едноличен търговец, или чрез регистриран данъчен или BAS агент.

За информация относно съществуващата JobKeeper поддръжка и помощ, достъпни от АТО, отидете на www.ato.gov.au/JobKeeper.

Осигуряване на паричен поток за плащане на сметки и заплати

Допустимите стопански организации и организациите с нестопанска цел (NFP), които наемат персонал, ще получат суми между 20 000 и 100 000 долара за увеличаване на паричните потоци, като подадат декларации за дейността си до месец или тримесечие на септември 2020 г.

За повече информация относно увеличаване на паричния поток на работодателите:

Чираци и стажанти

Правителството подкрепя непрекъснатото развитие на австралийската квалифицирана работна сила и помага на стопанските организации, отговарящи на условията, да държат чираците и стажантите на работа, като предлага 50 % субсидия за заплати до $21 000.

За повече информация относно подкрепата за чираците и стажантите:

Кредити и заеми

Новата Гаранционна схема за малки и средни предприятия (МСП) в периода на коронавируса (Coronavirus SME Guarantee Scheme) означава, че може да имате достъп до допълнителни заеми от участващите заемодатели, за да Ви подкрепят през следващите месеци.

Правителството ще предостави гаранция от 50 % на кредиторите на МСП за нови необезпечени заеми, които ще се използват за оборотен капитал.

Правителството също така предоставя освобождаване от задълженията за отговорно кредитиране на заемодателите, които предоставят кредити на малки стопански организации, които са техни съществуващи клиенти.

Това освобождаване е за срок от шест месеца и се прилага за всички кредити за бизнес цели, включително нови кредити, увеличения на кредитни лимити, както и промени и преструктуриране на кредити.

Подкрепа за регионите и секторите

Правителството задели $1 млрд. за подкрепа на общностите, регионите и индустриите, които са най-силно засегнати от избухването на коронавируса. Тези средства ще бъдат на разположение за подпомагане по време на пандемията и за подпомагане на възстановяването. Освен това правителството подпомага нашата въздухоплавателна промишленост чрез пакет от до $715 милиона.

Инвестиране във Вашия бизнес

Прагът за незабавно отписване на активи беше увеличен от $30 000 на $150 000 за стопански организации с общ годишен оборот под $500 милиона.

Независимо дали купувате ново оборудване за Вашия склад или трактор втора употреба, Вашият бизнес може да се възползва от увеличеното и разширено незабавно отписване на активи до 31 декември 2020 г.

Чрез 15-месечна инициатива за стимулиране на инвестициите ще бъдат на разположение и ускорени амортизационни отчисления за допустимите предприятия.

За повече информация:

Instant asset write-off for eligible businesses (незабавно отписване на активи – за стопански организации, които отговарят на условията)

Backing business investment – accelerated depreciation (Поддържане на бизнес инвестиции - ускорени амортизационни отчисления)

Вижте също: