За стопанските организации

Плащането JobKeeper

Правителственото плащане JobKeeper беше временна субсидия за стопанските организации, които са значително засегнати от коронавируса (COVID-19).

Допустимите работодатели, еднолични търговци и други юридически лица можеха да кандидатстват за получаване на плащания JobKeeper за техните допустими служители. Тези средства се изплащаха на работодателя от АТО със задна дата всеки месец.

Стопанските организации можеха да се запишат за плащането JobKeeper чрез бизнес портала на ATO, в онлайн услугите на ATO, използвайки myGov - ако бяха еднолични търговци, или чрез регистриран данъчен или BAS агент.

За информация относно плащането JobKeeper отидете на www.ato.gov.au/JobKeeper.

Осигуряване на паричен поток за плащане на сметки и заплати

Допустимите стопански организации и организациите с нестопанска цел (NFP), които наемат персонал, ще получат суми между 20 000 и 100 000 долара за увеличаване на паричните потоци, като подадат месечните или тримесечните декларации за дейността си от март 2020 до септември 2020 г.

За повече информация относно увеличаване на паричния поток на работодателите:

Чираци и стажанти

Правителството подкрепя непрекъснатото развитие на австралийската квалифицирана работна сила и помага на стопанските организации, отговарящи на условията, да държат чираците и стажантите на работа, като предлага 50 % субсидия за заплати до $21 000.

За повече информация относно подкрепата за чираците и стажантите:

Кредити и заеми

Новата Гаранционна схема за малки и средни предприятия (МСП) в периода на коронавируса (Coronavirus SME Guarantee Scheme) означава, че може да имате достъп до допълнителни заеми от участващите заемодатели, за да Ви подкрепят през следващите месеци.

Правителството ще предостави гаранция от 50 % на кредиторите на МСП за нови необезпечени заеми, които ще се използват за оборотен капитал.

Правителството също така предоставя освобождаване от задълженията за отговорно кредитиране на заемодателите, които предоставят кредити на малки стопански организации, които са техни съществуващи клиенти.

Това освобождаване е за срок от шест месеца и се прилага за всички кредити за бизнес цели, включително нови кредити, увеличения на кредитни лимити, както и промени и преструктуриране на кредити.

Подкрепа за регионите и секторите

Правителството задели $1 млрд. за подкрепа на общностите, регионите и индустриите, които са най-силно засегнати от избухването на коронавируса. Тези средства ще бъдат на разположение за подпомагане по време на пандемията и за подпомагане на възстановяването. Освен това правителството подпомага нашата въздухоплавателна промишленост чрез пакет от до $715 милиона.

Планът JobMaker - временни мерки в подкрепа на бизнеса

Като част от бюджета за 2020–2021 година Правителството прилага редица мерки, за да помогне на стопанските организации да се възстановят от въздействието на пандемията от коронавирус (COVID-19).

Тези мерки се отнасят до искане на данъчни облекчения, приспадания и амортизация на активи, когато се изготвят данъчни декларации. Те ще подпомогнат стопанските организации през периода на икономическото въздействие на COVID-19 за финансовите години 2020–21 и 2021–22.

Тези мерки включват:

  • Кредит за наемане на служители JobMaker Hiring Credit
  • Временно пълно приспадане на разходите за амортизации
  • Загуби със задна дата
  • Подкрепа за бизнес инвестиции - ускорена амортизация
  • Непосредствено отписване на активи
  • Увеличаване на прага на оборота за малкия бизнес