ཤེས་ཡོན།

ང་ཚོས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ཁྱབ་གདལ་དལ་དུ་གཏོང་བའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་སྐབས། སློབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་མཁོ་སྤྲོད་པ་དག་ལ་རམ་འདེགས་འཕར་མ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

དངོས་འབྲེལ་གནད་དོན།