Bïthaa ku akenhom

Gël ë cäth

Thiöök ë cäth atɔ̈ thïn yen ë kɔc gël cie kɔc Australia cëŋ athɛɛr ku kɔc ë bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k bɔ̈ Australia.

kɔc cï puɔ̈l bïk ya cath anɔŋiic kɔc ruääi kekë kɔc ciëŋ athɛɛr Australia ku ciëŋ athɛɛr nɔŋiic kɔc thut röt, mïthkor, amuɔ̈ɔ̈k meth ë löŋ ku kɔc puɔ̈k. Në thää cïnë ɣëët Australia, kɔc ke cï bɛ̈n abɛ̈n aye kek kɔɔr bïk nïn ka 14 wuɛ̈ɛ̈k ë thok.

Lëk ke kɔc muk bïthaa cien ëke ye cieŋ arët

Kɔc muk bithaa ke nhiar bïk rëër Australia agɔ̈t köl bï bïthaa ken muk kë kek ë mɛn yiic thök akɔɔr bïk cuɛt ë bïtha dɔ̈. Kɔc muk bïthaa apuɔth bï kuɛr ë bïthaa ya göör cök bïk bïtha ë yam yen tuɔ̈ɔ̈m kake yök ku thiëc kë yic lɔn lëu bï kek cuɛt ë yen.

Në lëk juɛ̈c tënë biäkde gël ë cäth ku bïthaa, lɔɔr në covid19.homeaffairs.gov.au