Ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc ë baai ku konykony ë nyuuc kɔc puɔc bɛ̈n

Lëk bïnë kɔckuek ë baai tiɛɛt thïn në thää de lɔ aɣeer ë tuaany de COVID-19.