Pialgup

Lëk ë pialgup 

Cït ye tuaany ë coronavirus nyuɔɔth anɔŋiic: 

 • atuɔ̈c
 • ɣɔɔl
 • tök ë röl
 • dɛ̈k ë guɔ̈p
 • wëi cekic (döm awëi)

Na tuaany yïn ku ye tak lɔn nɔŋ yïn coronavirus, kɔɔr kuɔɔny akïm.

Yïn alëu ba National Coronavirus Helpline cɔɔl në lëk. na kɔɔr yïn wɛ̈r ë kɛ̈ŋic ka gɛ̈r ë thok, cɔl 131 450.

Na nɔŋ yïn cït ë tuaany cïtmɛn de wëëi rilic, cɔl 000 ba dac kuɔɔny akïm yök.

Webthiaat ë Department of Health (bak akuma muk luɔi de pialgup) anɔŋic lëk juɛ̈c tɛkiic tɔ̈ në thook kɔ̈k cie dïŋgïlïth bï kɔc kony ë rëër ke cïn kë yök kek ku tek kë rɛɛc lëu bï kɔc ë baai yök yic.

Thëm ku Dɔ̈c/yilany de COVID-19

Naa cɛk cïn wereŋ de cäth, wɛ̈lɛ̈/ka cïï nyic tɔ̈u wereŋ duɔ̈ɔ̈n de cäth yedi, yïn dhil kuɛɛr ke pial de raan ëbɛ̈n kuanycök. Naa yee yi guɔ̈p yök ke cïï piɔl, kɔɔr yilac/dɔ̈c cök ku cɔk rɔt them në COVID-19. Akuma de Walaya ku Akeu aa ye dɔ̈c/yilany ye abac de COVID-19 gaam.

RƐ̈Ɛ̈R Ë KE CÏN KË YÖK YÏN

 • ba tiit acuɔl roor ya luɔ̈ɔ̈inhom apuɔth në nyindhiɛ, cau yïn cin në amïmuɔc ka 20 në adaracuɔl ku pïu, ye ɣɔɔldu kum, pɛ̈l gɔ̈t ë nyin, wum ku thokdu.
 • ye rëër kayï cie rɔt ye cuɔ̈t kɔc kɔ̈k në kaam cït akem ka 1.5 na tɔ̈ yïn aɣeer baai.
 • >pɛ̈l muɔ̈th ye kɔc röt gɔɔt cïtmɛn de döm ë cin, paatic ku ciɛ̈m ë thok.
 • ye käät dun ë wëu gaat ku jälë në muɔ̈ɔ̈k ë wëu
 • ye cath në thää cï piny ke biɛt ku pɛ̈l akuut ë kɔc
 • cɔk rɔt aye nyiɛc luɔ̈ɔ̈p- ye lëk bɔ̈ tënë ɣän nyic puɔ̈th kepɛ̈c gam. tääuë Coronavirus Australia mobile phone app në telepun du yic. gät ë rɔt piny tënë kuɔɔny de Coronavirus Australia WhatsApp, ku lɔɔr në www.australia.gov.au në lëk ë yam.

Laany de Kuɔɔny ë Kɔc cï Dhiɔp de tuaany ë COVID-19

Laany de Kuɔɔny ë Kɔc cï Dhiɔp de tuaany ë COVID-19 ee kɔc ë baai Australia cï dhiɔp lɛ̈k, kuɔɔny ku döör kek.

Kɔc lik cï dhiɔp aniɔp tënë tuaany de COVID-19 kua acie dɔ̈ɔ̈r arët kekë internet ku kɔɔr kuɔɔny ë kuɛr ëtë yenë lëk yök thïn në kakɛn looi röt. Laany de Kuɔɔny ë Kɔc cï Dhiɔp de tuaany ë COVID-19 ee lɛ̈k ku kuɔɔny gam.

Kɔc cï dhiɔ̈p ë baai Australia, kɔc ë mɛ̈cthook ku amïmuuk alëu CƆ̈T CÏN WËU NYƐƐI 1800 171 866 na ye kek :

 • nhiar ba jam kekë raandɔ̈ në biäk ë gëlnë tuaany de COVID-19 ku kë ye raac tënë kek
 • rɔt yök ë rɔt ka diɛɛr në biäk de raan nhiar
 • muɔ̈ɔ̈k ë raandɔ̈ ku kɔɔr lëk lik ka raandɔ̈ bï jam keyï
 • kɔɔr kuɔɔny ka luup ë nhom në biäkde gɛ̈r ë konykony de muɔ̈ɔ̈k ë dhiööpic kek yekë yök
 • kɔɔr kuɔɔny ë göör de konykony ë yam ka kɛ̈k ë cieŋ thiekiic cït ɣɔ̈c thuk
 • në kë diirke ë biäkde gupken, muɔ̈th ka raan macthok rɛ̈ɛ̈r kekë tuaany ë Nhommäär
 • nhiar bï ajuiɛɛr ë tiɛ̈ɛ̈ŋ ë lɔtueŋ ë pïïr në door yic tök ka aluɔ̈ɔ̈t në gupken, ka raandɔ̈ peei.

Kɔc cï dhiɔp ke baai Australia,ruɛ̈iken, amïmuuk, mɛ̈th ka kɔc ë kuɔɔny alëu :

 • cɔl 1800 171 866
 • 8.30nhiäkdur – 6thëëi AEST nïn ë läät
 • në kuat ë lëk ka konykony kek alëu bï kek kɔɔr.

Awɛ̈rak ë yith