Pialgup

Lëk ë pialgup 

Naa nɔŋ kä rilyiic ye tuaany nyuɔɔth cït mɛn bï wëi yic riel, yïn thiëcku ba 000 cɔɔl bï yïïn dac kony në akïm.

Kä ye tuaany de coronavirus nyuɔɔth aanɔŋ yiic:

 • Atuɔ̈c/Alɛ̈ɛ̈th
 • Ɣɔɔl
 • Ba röl näk/Nɛ̈k de röl
 • Bi wëi yic riel

Kä kɔ̈k ye tuaany nyuɔɔth aa nɔŋiic thony-thony, akemnhom/aɣarnhom, nɛ̈k de acueek wɛ̈lɛ̈/ka yuɔm thok, kɔ̈ɔ̈r de piöu, aŋɔ̈ɔ̈k, yïn cie bɛɛr ŋör, acïn kë ye bɛɛr yök ke mit, yïn cie bɛɛr cam ku däŋ de guɔ̈p.

Naa ca tuaany ku ka yee tak ke yïn nɔŋ coronavirus, kɔɔr kuɔɔny de wal.

Yin lëu ba Telepun de Kuɔɔny ë Baai de Coronavirus cɔɔl në 1800 020 080 në kë de wël juëc. Na kɔɔr yïn kuɔɔny de raan ye thok waaric në thoŋdu, alim ba cööt ë 131 450.

Yen Department of Health’s website anɔŋ wël juëc wääcyiic tɔ̈u në languages other than English bï kɔc kuɔɔny bïkë rëër apieth ku bïkë kä rɛc lëu bï kë akut de kɔc rɛ̈ɛ̈rë tök yök cuɔtpiny.

Kɔ̈k ë kuɔɔny ë röt tɔ̈ në thokic alëu bï kek yök ë www.sbs.com.au/language/coronavirus.

Thëm ku dɔ̈c/yïlany de COVID-19

Naa cɔk tɔ̈u ke yïn cïn wereŋ de cäth, wɛ̈lɛ̈/ka kuc tän de wereŋ duɔ̈ɔ̈n de cäth, yïn dhil kuɛɛr ke pial de raan ëbɛ̈n kuany cök. Naa yee rɔt yök ke yïn cïï guɔ̈p piɔl ku yïn nɔŋ kä ye tuaany nyuɔɔth, naa ke cak kuur arëëtic, ke yïn tïŋ akïm ku cɔk rɔt them në COVID-19.

Yök COVID-19 respiratory clinic thiɔ̈k ke yïïn.

Rɛ̈ɛ̈rë apieth

 • Yee acuɔl/wathak gël në nyindhie, wak/piny yï cin në moc-moc kaa 20 në thabun ku pïu, yee ɣɔɔldu gël/kum, duɔ̈në yï nyin jak/päl jäŋ de nyindu, wum ku thok.
 • Yee kaam de mɛc de yic cɔk tɔ̈u agut cï mïtïïr kaa 1.5 naa cïï tɔ̈u baai.
 • Päl thiëc yenë kɔc ke gup jak cit mɛn de dɔ̈m de cin, pät de yic (bï kɔc ke yiic paat) ku ciɛ̈m de thok.
 • Tiɛ̈të nyin arëët naa ye cath në rain/thrumbil de raan ëbɛ̈n.
 • Päl ɣän nɔŋ kɔc juëc arëët ku ɣän dït yenë kɔc ke nyïïm määt.
 • Cɔk rɔt nɔŋ nyïc – yee luui në wɛ̈t de kɔc nɔŋ maktap nyic. Nyaai ë Coronavirus Australia ye tääu në telepun yic, matë rɔt thïn në Coronavirus Australia WhatsApp service, ku nem www.australia.gov.au në kë de wël ye jöt.

Telepun ë Kuɔɔny de Kɔcdït cï Ŋuɛ̈ɛ̈n de COVID-19

Telepun ë Kuɔɔny de Kɔcdït cï Ŋuɛ̈ɛ̈n de COVID-19 ee kɔcdït cï ŋuɛ̈ɛ̈n lɛ̈k, kony keek ku mɛt kɔcdït cï ŋuɔ̈ɔ̈n ke paan de Athurɛlia nhïïm.

Kɔcdït kɔ̈k cï ŋuɛ̈ɛ̈n aa niɔp tënë COVID-19 ku kaa cie tɔ̈u në abɔn de jam yic arëët ku kaa kɔɔr kuɛɛr bï keek wël yök në tän tɔ̈u keek thïn. Telepun ë Kuɔɔny de Kɔcdït cï Ŋuɛ̈ɛ̈n de COVID-19 ee wël ku kuɔɔny bɛ̈i.

Kɔcdït cï Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Paan de Athurɛlia, bɛ̈iken, mɛ̈th ku kɔc ye nyïn tiit në keek alëu bïkë cööt abac në to 1800 171 866 naa bïkë:

 • nhaar bï kë jam kenë raan dɛ̈t në lööŋ cï tääu ke COVID-19 ku kë bï looi tënë keek
 • röt/röth yök ë ke tɔ̈u kee pɛ̈c wɛ̈lɛ̈/ka bï kë diɛɛr në kɔc nyaarkë keek
 • nyïn tiit në raan dɛ̈t ku kɔɔrkë wël kɔ̈k wɛ̈lɛ̈/ka raan bï keek jam kenë yeen
 • kuɔɔny kɔɔr wɛ̈lɛ̈/ka dök në käke kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n cï röth waar ye kë keek yök
 • kɔɔr kuɔɔny bï kë käke tiit de nyin ye jöt yök wɛ̈lɛ̈/ka kä pieth ke pïïr ye ke gäm keek cit mɛn de ɣɔ̈c de käŋ
 • naŋ kä diir keek në gupken, math wɛ̈lɛ̈/ka raan de bɛ̈iken rɛ̈ɛ̈r kenë tuaany de nhom
 • nyaar bï kë tïŋ naa tök wɛ̈lɛ̈/ka rëër apieth në nyindhie në gupken juiir, wɛ̈lɛ̈/ka raandɛ̈t

Kɔcdït cï Ŋuɛ̈ɛ̈n ke Paan de Athurɛlia, bɛ̈iken, mɛ̈th ku kɔc ye keek kony alëu bïkë 1800 171 866 cɔɔl gɔl në 8.30am – 6pm AEST në nïn ke luɔi në gɛɛr de wël wɛ̈lɛ̈/ka kä ye gaam lëu bïkë keek kɔɔr.

Awɛ̈rak ë yith