Pialgup

Gël tekpiny de tuaany ë COVID-19.

Kony pïïr ku kuɔ̈nyë tëkic de tek ë piny de tuaany ë coronavirus në Australia yic.

RƐ̈Ɛ̈R Ë BAAI

 • Dunë ye lɔ aɣeer baai yïlë ye kë kɔɔr arët
 • Yïn alëu ba lɔ aɣeer ɣöndu në wɛ̈t ëka wɛ̈n cie thiekiic.
 • Dunë kɔcku ka mɛ̈th tuɔ̈c pandu.
 • Dunë ye lɔ aɣeer baai yïlë ye kë kɔɔr arët:
  • lɔ tënë luɔi ka thukulic (na cie yïn lëu ba käkë looi baai)
  • ɣɔ̈c de kahiekic cïtmɛn de mïïth (dhuɔ̈k ë baai të cïn gääu)
  • lɔ tëde pol ë tuuc ë guɔ̈p de ŋɛk në baal lɔŋ cieŋ, yïn ë rɔt ka raan töŋ dɔ̈.
  • lɔ tëde ajuiɛɛr ë rɔ̈m yïlac ka keny ë dhiën de puɔ̈u.
 • Konykony ë yïlac, thuuk, bɛɛŋ (ɣän ë tɔ̈ɔ̈u wëu) , ɣän ë jaath, ɣän ë tooc ë job ku konykony ë yenë kɛ̈ŋ bɛ̈ɛ̈I ë ɣän cieŋ abï dɔ̈ŋ kake ɣɔ̈r.

RƐ̈Ɛ̈R Ë KE CÏN KË YÖK YÏN

 • ba tiit acuɔl roor ya luɔ̈ɔ̈inhom apuɔth në nyindhiɛ, cau yïn cin në amïmuɔc ka 20 në adaracuɔl ku pïu, ye ɣɔɔldu kum, pɛ̈l gɔ̈t ë nyin, wum ku thokdu.
 • ye rëër kayï cie rɔt ye cuɔ̈t kɔc kɔ̈k në kaam cït akem ka 1.5 na tɔ̈ yïn aɣeer baai.
 • >pɛ̈l muɔ̈th ye kɔc röt gɔɔt cïtmɛn de döm ë cin, paatic ku ciɛ̈m ë thok.
 • ye käät dun ë wëu gaat ku jälë në muɔ̈ɔ̈k ë wëu
 • ye cath në thää cï piny ke biɛt ku pɛ̈l akuut ë kɔc
 • cɔk rɔt aye nyiɛc luɔ̈ɔ̈p- ye lëk bɔ̈ tënë ɣän nyic puɔ̈th kepɛ̈c gam. tääuë Coronavirus Australia mobile phone app në telepun du yic. gät ë rɔt piny tënë kuɔɔny de Coronavirus Australia WhatsApp, ku lɔɔr në www.australia.gov.au në lëk ë yam.

RƐ̈Ɛ̈R Ë KAYÏ JAM KE KƆC

 • Ye kɔcku ku mɛ̈th neem ë punic ka në lanyic.
 • Ye mïïth ku kathiekic ɣäth tënë kɔc ë ruääi cï dhiɔp ku kɔc niɔp. Yeke nyääŋ ɣöt thok.
 • Akutnhïïm ë kɔc kony abɛc ku akutnhïïm ë kuny ke kɔc niɔp abï ŋoot kake ye konykony gam tënë kɔc kɔɔr kek arëtic.

Lëk ë pialgup

Cït ye tuaany ë coronavirus nyuɔɔth anɔŋiic: 

 • atuɔ̈c
 • ɣɔɔl
 • tök ë röl
 • dɛ̈k ë guɔ̈p
 • wëi cekic (döm awëi)

Na tuaany yïn ku ye tak lɔn nɔŋ yïn coronavirus, kɔɔr kuɔɔny akïm.

Yïn alëu ba National Coronavirus Helpline cɔɔl në lëk. na kɔɔr yïn wɛ̈r ë kɛ̈ŋic ka gɛ̈r ë thok, cɔl 131 450.

Na nɔŋ yïn cït ë tuaany cïtmɛn de wëëi rilic, cɔl 000 ba dac kuɔɔny akïm yök.

Webthiaat ë Department of Health (bak akuma muk luɔi de pialgup) anɔŋic lëk juɛ̈c tɛkiic tɔ̈ në thook kɔ̈k cie dïŋgïlïth bï kɔc kony ë rëër ke cïn kë yök kek ku tek kë rɛɛc lëu bï kɔc ë baai yök yic.