Raan tök ku kɔc tɔ̈ baai

Dac pɛ̈l ë wëu maac

Kɔc töök nɔŋ yic ku kɔc ë rëër cekic abï lëu ë thiëc në kuer de myGov bï wëu cït $ 10,000 kɛn ë maac ya yök ke Alɛthbor kën nïn ya 1 2020 .

Jɔɔk aye 1 Alɛthbor 2020 agut 24 bildït 2020, kɔc töök alëu bïk wëu kɔ̈k $ 10,000 ya yök.

Dac pɛ̈l ë wëukuk ë maac abï wëukuk ë maac rac ku alëu bï wëu ba yök të le yïn dhiɔ̈p rac. Tak ba kaŋ göör ë luum nhom de kɔc nyic muɔ̈k ë wëu keyï kën thiëc në dac lööm de wëu ë maac.

Yök kajuɛ̈c në biäk de lööm ë wëu maac ë www.ato.gov.au/coronavirus, ka na nhiar yïn ye ba jam kekë ATO në thoŋdu, cɔl Translating and Interpreting Service (TIS National) ë 13 14 50.

Acïn cop aɣeer

Cop aɣeer abï kaŋ pälpiny në pɛ̈ɛ̈I ke dhɛ̈tem në akumaa ke state ku territory. Kɔc nɔŋ ɣän yeke juriic ku kɔc ë jur aye ke yɔ̈ɔ̈k bï jam në biäk ajuiɛɛr ë mɛt cekic. Thiëc cök tënë akuma dun ë state ka territory në lëk juɛ̈c.

Kuɛr ë tëkyic de dɛm aɣeer ë wëu kɔc cï lɔ maac

Kaye kɔɔr në tëkyic de dɛm aɣeer tënë akɔɔn de wëu ë maac ku kɔ̈k thöŋ tɔ̈ acï tekic në 50% ë kaam de wëu ë run 2019-20 ku 2020-21 abï kony ë tëkic de riääk ë wëu thuk keye wɛ̈t ë tuaany de COVID-19 kuanybaai yic,

Në lëk juɛ̈c , kɛ̈ny ( lɔr) ë www.ato.gov.au/drawdown

Mukthïn de lon cïn yic kërac yök ku puɔth ke raan abɛ̈n

Yen acï naŋ juɛ̈k ë yic de kɔc Australia cï kek ya kuanycök në tuaany de COVID-19 ku kɛ̈k ë cuëër kɔ̈k. Na ye yïn tak yïn acï ya yuɔ̈p ë raan ye kɛ̈ŋ wet ka yïn adakpuɔ̈u në biäk de imeil, wël ye tuɔɔc ë puunic ka cɔ̈t ë puun, göörcök kekë ɣook tueŋ.

në lëk juɛ̈c kɛ̈ny ë www.ato.gov.au/scams.

Na ye të diir yïn lɔn cïnë lëk kuk ajuër ka maac kual ka luui ëke keyï kën riɛl gam yïn apuɔth ba:

  • göörcök tënë akɔɔn dun ë myGov na nɔa yïn tök ku looi bï lëk ku cɔk agɛ̈k kake ye yith
  • cɔl määda dɛɛn ë Client Identity Support Centre në 1800 467 033 bï yïn kony ë gël de kakuk ajuër

Yïn adhil aya bï ɣook cɔk anyic na ye yïn yök ka raan töŋ dɔ̈ ka tacjir acie loi këye yic ë www.ato.gov.au/tipoff.

Weu ye Akuma kek dom’koch ku’ka yekek luoi koch.

Akut’nhom chol Services Atheralia aleu ku bi’yin kuony eweu agut chi lon ye yin dom weu thantaling. Achin ken yi gor ba lo ne maktap thantaling’ ich. Aleu kuba loi online ne kedan yeku chol our self-service options. Yin aleu kuba jam ka raan ye koch mam kuony, chol Social Worker teye yin raan wenther to ka thantaling. Jong chol Korona barus achi keriech eben chol awar keyich. Kuat maluma/information ne kuat thokthok abayok teye chol servicesasutralia.gov.au/covid19