Raan tök ku kɔc tɔ̈ baai

Dac pɛ̈l ë wëu ke maac

Kɔc cï keek gam aa lëu bï kë gät në aliiric në myGov yic bïkë wëu keen cï keek kööc në luɔi (maac) agut $10,000 yök ke pɛɛi nïn 31 Ɣɔ̈r 2020 ŋoot.

Yök de dac pɛ̈l ë wëukuk ë maac abï wëukuk ë maac rac ku alëu bï wëu ba yök të le yïn dhiɔ̈p rac. Löm ba jiëëm kɔɔr ke yïn ŋot ke yïn këc gɛ̈t tënë dac päl de wëu.

Yök kä juëc cï dac bɛ̈n bei në www.ato.gov.au/early-access, wɛ̈lɛ̈/ka ba jam wenë/kenë ATO në thoŋdu, cɔl/yuɔ̈pë Käke Wɛ̈ɛ̈rë Thokic ku Wɛ̈ɛ̈rë Raan thok (Agamlöŋ) (TIS Ye kë de Baai) në 13 14 50.

Acïn cop aɣeer

Cop aɣeer abï kaŋ pälpiny në pɛ̈ɛ̈i kee/kaa dhɛ̈tem në akumaa ke walaya ku akeu. Kɔc nɔŋ ɣän yeke juriic ku kɔc ë jur aye ke yɔ̈ɔ̈k bï jam në biäk ajuɛɛr ë mɛt cekic. Thiëc cök tënë akuma dun ë walaya wɛ̈lɛ̈/ka aken në lëk juɛ̈c.

Kuɛr ë tëkyic de dɛm aɣeer ë wëu kɔc cï lɔ maac

Kaye kɔɔr në tëkyic de dɛm aɣeer tënë akɔɔn de wëu ë maac ku kɔ̈k thöŋ tɔ̈ acï tekic në 50% ë kaam de wëu ë run 2019-20 ku 2020-21 abï kony ë tëkic de riääk ë wëu thuk keye wɛ̈t ë tuaany de COVID-19 kuanybaai yic,

Në lëk juɛ̈c , kɛ̈ny ( lɔr) ë www.ato.gov.au/drawdown

Cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper

Yen cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper ee tajiir cïï COVID-19 keek riɔ̈ɔ̈k arëët kuɔɔny bï keek kony në wëu yee kɔc cï kë keek luɔ̈ɔ̈i keek kɔɔr, acän ago kɔc juëc ke paan de Athurɛlia loiloi ken cɔk tɔ̈u ku ŋoot kë ë ke yök wëu ken.

Raan cï yïïn luɔ̈ɔ̈i abï yïïn lɛ̈k naa kɔɔrkë bïkë cuɛtpiny de wëu ke nïn kaa thiëërku ŋuan (14) ke JobKeeper gueel në nyindu yic.

Në wël juëc nem www.ato.gov.au/jobkeeper

Mukthïn de lon cïn yic kërac yök ku puɔth ke raan abɛ̈n

Anɔŋ cuëër dïït arëët nyic de COVID-19 cï rɔt juak ku cuɛ̈ɛ̈r kɔ̈k ye kɔc ke paan de Athurɛlia kɔɔr. Naa yee tak ke yïn cï cɔɔl/gät në cuɛ̈ɛ̈r wɛ̈lɛ̈/ka yïn cï diɛɛr në imeel, wɛ̈t ye tuɔɔc (SMS) wɛ̈lɛ̈/ka cɔ̈t de telepun, kɔn tïŋ tueŋ wenë/kenë wuɔɔk.

Naa cïï ye nyic në thaar thok ëbɛ̈n mɛn ye rɔ̈mpiny de ATO acïï lui, duɔ̈ɔ̈në rɔt geei në yeen. Cɔl/Yuɔ̈pë Telepun de Cuëër de ATO në 1800 008 540 wɛ̈lɛ̈/ka nem www.ato.gov.au/scams.

Naa yee tak ke raan dɛ̈t cï kë ye yïïn nyuɔɔth kual wɛ̈lɛ̈/ka cï kuɛ̈c luɔ̈ɔ̈i, wuɔɔ lëu bukku kony. Wuɔɔk ye wël bɛ̈i, jiëëm ku kuɔɔny bï kɔc ye wëu ke akuma (awaata) cuatpiny kony bï kë awaata den bɛɛr looi.

Yïn adhil aya bï ɣook cɔk anyic na ye yïn yök ka raan töŋ dɔ̈ ka tacjir acie loi këye yic ë www.ato.gov.au/tipoff.

Weu ye Akuma kek dom’koch ku’ka yekek luoi koch

Akut’nhom chol Services Atheralia aleu ku bi’yin kuony eweu agut chi lon ye yin dom weu thantaling. Achin ken yi gor ba lo ne maktap thantaling’ ich. Aleu kuba loi online ne kedan yeku chol our self-service options. Yin aleu kuba jam ka raan ye koch mam kuony, chol Social Worker teye yin raan wenther to ka thantaling. Jong chol Korona barus achi keriech eben chol awar keyich. Kuat maluma/information ne kuat thokthok abayok teye chol servicesasutralia.gov.au/covid19