Tacjir

Juɛ̈k ë thok ë dom de wëu ë muɔ̈ɔ̈k ë luɔi

Döm ë wëu ke muɔ̈ɔ̈k ë luɔi, yen ë cï juiir bï luui agut cï aye pɛɛi nïn 27 Bildït  2020, abï gɛ̈k ke tɔ̈ thïn tënë tacjiir nɔŋ yic ( nɔŋiic kɔc cï röt luɔ̈ɔ̈i) ku manɛ̈thɛ̈maa cïn wëu yekë cï thiɛ̈c kɔc agut cï aye pɛɛi nïn 28 kol 2021.

Në thiɛ̈m ë yic de gar röt bɔ̈ alim ba tïŋ ë treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi

Cuɛtpiny de wëu ke kuɔɔny ke JobKeeper de Akuma ee kë de yee mɛnë de tajiir cïï kɔ̈m ye cɔl korona (COVID-19) keek riɔ̈ɔ̈k arëët.

Kɔc ye kɔc luɔ̈ɔ̈i cï keek gam, tajiir ye ɣɔɔc kee pɛ̈c ku kɔc kɔ̈k aa lëu bï kë gät ago kë cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper yök tënë kɔc keek cï kë keek luɔ̈ɔ̈i cï ke gam. Ye kënë abi yaa cuatpiny tënë raan ye kɔc luɔ̈ɔ̈i në dheen në pɛɛi thok në ATO.

Tajiir aa lëu bï kë lɔ thin te de Cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper në Wereŋ de Tajir de ATO, tɔ̈u në kä ye gaam ke aliiric de ATO ye myGov luɔ̈ɔ̈i naa yee raan ye ɣɔɔc yï tök, wɛ̈lɛ̈/ka tënë akut wɛ̈lɛ̈/ka BAS ye awaata cuatpiny ci gɔ̈t.

Në wël juëc në täu de kony de JobKeeper ku kuɔɔny tɔ̈u tënë ATO lɔ tënë www.ato.gov.au/JobKeeper.

Loi bï wëu tɔ̈ bï kaye cuatpiny ku wëu ë kɔc luui ya dam aɣeer 

Tajiir cï keek gam ku akuut cïn kë bï kë yök thïn (NFP) ye kɔc lui luɔ̈ɔ̈i aa bï wëu bï ke jat kɔ̈ɔ̈th nhial yök në kaam de $20,000 agut $100,000 ë ke ye luɛɛl de wël de kä yï kë keek looi në pɛɛi yic cɔk lääu wɛ̈lɛ̈/ka në bak de Pɛɛi de Dhoŋuan 2020 yic.

Yök kakuɛ̈c:

Kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi

Akuma akony ajuiɛɛr ë luɔi de lɔtueŋ de piööc ë kuɛr luɔi Australia ku kuɔɔny de tacjiir nɔŋ yic bïk kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi në ya cɔk agɛ̈k ëke lui në gɛm de wëu ye 50 ë buɔɔtic ke kuɔɔny ë döm ë kɔc lui aɣet yen $ 21,000

Yök kajuɛ̈c:

Ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t de kɛ̈ŋ ku kaye deen

Ajuiɛɛr ë yam de tuaany ë Coronavirus SME Guarantee Scheme ee luɛɛl lɔn lëu bï yïn ya naŋ kuer ë yök de kaye deen mɛt röt thïn tënë ɣän yenë ke dëën thïn bï yïn kuɔny ë lɔtueŋ në pɛ̈ɛ̈I bɔ̈ yiic.

Akuma abï 50 ë buɔɔtic cï thanycök gam tënë ɣän ke SME deen wei tënë den cïnë agëŋ bï luɔ̈ɔ̈I në kut ë wëu luɔi yiic.

Akuma abï tëk ëka ye kɔɔr bï kek ya luɔ̈ɔ̈I nhïïm tënë gɛm ë den tuɔ̈ɔ̈m kek ɣän ye deen gam aɣeer bïk ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ya gam tënɔŋ kɔc ye ɣööc tënë tacjiir kor.

Tëk ë yic de ye kɔɔr atɔ̈ thïn në pɛ̈ɛ̈i ke dhɛ̈them ku abï luɔ̈ɔ̈I tënë kuat ë ciɛɛt ë cuɔ̈t de tacjir, nɔŋic ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t , akɛ̈r de juɛ̈k ë nhom ke den ku berpiny de ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ë den ku ajuiɛɛr ë berpiny ye yam. 

Kuɔɔny de ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi

Akuma acï bianaburthiɛ̈rnyiɛny $ 1 juiɛɛr piny bïnë ke kɔc ë baai kony , ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi kek cï riääk arët në wɛ̈t tuaany ë Coronavirus cï thiɛ̈ipiny. Wëu käk abï tɔ̈ bï kony në thää de thiɛ̈ipiny ë tuaany ku kuɔɔny ë dhuk ë luɔi yic. Dɔ̈ mɛt rɔt thïn, akuma akony akutnhom de ka yenë ke cath aliric në kuer ajuiɛɛr cï kutic agut yen bianabur$ 715. 

Tɛ̈ɛ̈u ë wëuku në tacjir yic

Kɛ̈k ë cieŋ yeke käär kɔ̈ɔ̈th acï juakic jɔɔk në $ 30,000 lɔ $ 150,000 tënë tacjiir kek cïnë ke matiic abɛ̈n ë ruɔ̈ɔ̈n ku lik cie bianabur $ 500.

Të cɔk yïn ɣööc ë makana ë yam de tëdun ë luɔi ka makana cï kaŋ luɔ̈ɔ̈I , tëdun ë luɔi alëu bï kë puɔth yök tënë juëk ë yic ku miit ë yic de kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u ëkɛ̈ yen ke luui agut yen 31 Ɣɔ̈r 2020.

Dhuk ë kɛ̈ŋ cieŋ nhïïm piny cï lɔɔc cök abï tɔ̈ aya tënë tacjiir nɔŋ yic në kuɛr ajuiɛɛr ë pɛ̈ɛ̈i-15 cïnë wëu ariɔp tääu thïn.

Yök kajuɛ̈c:

Dhuk ë kɛ̈k cieŋ nhïïm piny tënë tacjir nɔŋ yic.

Kuny de tacjir në tɛ̈ɛ̈u ë wëu- dhuk ë kɛ̈ŋ cieŋ nhïïm piny cï lɔɔc cök

Tïŋ aya: