Tacjir

Wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi

Wëu Akuma ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi abï kɔc juɛ̈c Australia kony ë Muɔ̈ɔ̈k de Luɔi ku kuɔɔny de tacjiir cï riääk arët në wɛ̈t tuaany de coronavirus.

Në ajuiɛɛr de kuɔɔny ë döm ë wëu ke luɔi cök, kɔc ë luɔi abï ya dɔm ë wëu ke $ 1,500 ( ke ajuër kënë nyaai thïn) ë kuat ë läät ke rou yiic në kuer de raan cï kɔc luɔ̈ɔ̈i.

Kɔc loi tacjir ke pɛ̈c alëu bïk thiëc në wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi tënë ATO online services ye yök në kuerden akɔɔn ë myGov.

Tacjiir ku manɛ̈thëmaa ë kuɔɔny cïn wëu ye thiɛ̈c kɔc alëu bïk wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi ya thiëëc në Business Portal yic ye yök në kuer de app ë myGovID (kän awääc tënë myGov)

Loi bï wëu tɔ̈ bï kaye cuatpiny ku wëu ë kɔc luui ya dam aɣeer

Tääu ë wëu ye dam aɣeer agut cï $ 10,000 atɔ̈ bïnë tacjir kor lɔ ë tacjuir ŋuɛ̈ɛ̈nthok ya cɔk alui, cuɛtpiny de wëu ëkɛ̈ cï luɔ̈ɔ̈I ku muɔ̈ɔ̈k de kɔc ë luɔi.

Yök kakuɛ̈c:

Kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi

Akuma akony ajuiɛɛr ë luɔi de lɔtueŋ de piööc ë kuɛr luɔi Australia ku kuɔɔny de tacjiir nɔŋ yic bïk kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi në ya cɔk agɛ̈k ëke lui në gɛm de wëu ye 50 ë buɔɔtic ke kuɔɔny ë döm ë kɔc lui aɣet yen $ 21,000

Yök kajuɛ̈c:

Ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t de kɛ̈ŋ ku kaye deen

Ajuiɛɛr ë yam de tuaany ë Coronavirus SME Guarantee Scheme ee luɛɛl lɔn lëu bï yïn ya naŋ kuer ë yök de kaye deen mɛt röt thïn tënë ɣän yenë ke dëën thïn bï yïn kuɔny ë lɔtueŋ në pɛ̈ɛ̈I bɔ̈ yiic.

Akuma abï 50 ë buɔɔtic cï thanycök gam tënë ɣän ke SME deen wei tënë den cïnë agëŋ bï luɔ̈ɔ̈I në kut ë wëu luɔi yiic.

Akuma abï tëk ëka ye kɔɔr bï kek ya luɔ̈ɔ̈I nhïïm tënë gɛm ë den tuɔ̈ɔ̈m kek ɣän ye deen gam aɣeer bïk ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ya gam tënɔŋ kɔc ye ɣööc tënë tacjiir kor.

Tëk ë yic de ye kɔɔr atɔ̈ thïn në pɛ̈ɛ̈i ke dhɛ̈them ku abï luɔ̈ɔ̈I tënë kuat ë ciɛɛt ë cuɔ̈t de tacjir, nɔŋic ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t , akɛ̈r de juɛ̈k ë nhom ke den ku berpiny de ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ë den ku ajuiɛɛr ë berpiny ye yam.

Kuɔɔny de ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi

Akuma acï bianaburthiɛ̈rnyiɛny $ 1 juiɛɛr piny bïnë ke kɔc ë baai kony , ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi kek cï riääk arët në wɛ̈t tuaany ë Coronavirus cï thiɛ̈ipiny. Wëu käk abï tɔ̈ bï kony në thää de thiɛ̈ipiny ë tuaany ku kuɔɔny ë dhuk ë luɔi yic. Dɔ̈ mɛt rɔt thïn, akuma akony akutnhom de ka yenë ke cath aliric në kuer ajuiɛɛr cï kutic agut yen bianabur$ 715.

Tɛ̈ɛ̈u ë wëuku në tacjir yic

Kɛ̈k ë cieŋ yeke käär kɔ̈ɔ̈th acï juakic jɔɔk në $ 30,000 lɔ $ 150,000 tënë tacjiir kek cïnë ke matiic abɛ̈n ë ruɔ̈ɔ̈n ku lik cie bianabur $ 500.

Të cɔk yïn ɣööc ë makana ë yam de tëdun ë luɔi ka makana cï kaŋ luɔ̈ɔ̈I , tëdun ë luɔi alëu bï kë puɔth yök tënë juëk ë yic ku miit ë yic de kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u ëkɛ̈ yen ke luui agut yen 31 Ɣɔ̈r 2020.

Dhuk ë kɛ̈ŋ cieŋ nhïïm piny cï lɔɔc cök abï tɔ̈ aya tënë tacjiir nɔŋ yic në kuɛr ajuiɛɛr ë pɛ̈ɛ̈i-15 cïnë wëu ariɔp tääu thïn.

Yök kajuɛ̈c:

Dhuk ë kɛ̈k cieŋ nhïïm piny tënë tacjir nɔŋ yic.

Kuny de tacjir në tɛ̈ɛ̈u ë wëu- dhuk ë kɛ̈ŋ cieŋ nhïïm piny cï lɔɔc cök

Tïŋ aya: