Tënë kɔc töök ku kɛ̈k tɔ̈ baai

Acïn cop aɣeer

Cop aɣeer abï kaŋ pälpiny në pɛ̈ɛ̈I ke dhɛ̈tem në akumaa ke state ku territory. Kɔc nɔŋ ɣän yeke juriic ku kɔc ë jur aye ke yɔ̈ɔ̈k bï jam në biäk ajuiɛɛr ë mɛt cekic. Thiëc cök tënë akuma dun ë state ka territory në lëk juɛ̈c.

Kuɛr ë tëkyic de dɛm aɣeer ë wëu kɔc cï lɔ maac

Kaye kɔɔr në tëkyic de dɛm aɣeer tënë akɔɔn de wëu ë maac ku kɔ̈k thöŋ tɔ̈ acï tekic në 50% ë kaam de wëu ë run 2019-20 ku 2020-21 abï kony ë tëkic de riääk ë wëu thuk keye wɛ̈t ë tuaany de COVID-19 kuanybaai yic,

Në lëk juɛ̈c , kɛ̈ny ( lɔr) ë www.ato.gov.au/drawdown

Wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi

Cuɛtpiny de wëu ke kuɔɔny ke JobKeeper de Akuma ee ye kë de yee mɛnë de tajiir cïï kɔ̈m ye cɔl korona (COVID-19) keek riɔ̈ɔ̈k arëët.

Kɔc ye kɔc luɔ̈ɔ̈i cï keek gam, tajiir ye ɣɔɔc kee pɛ̈c ku kɔc kɔ̈k aa lëu bïk kë cuɛt ago kë cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper yök tënë kɔc keek cï kë keek luɔ̈ɔ̈i cï ke gam. Yen kënëacï yaa cuatpiny tënë raan ye kɔc luɔ̈ɔ̈i në dheen në pɛɛi thok në ATO.

Tajiir aa lëu bï kë lɔ thin te de Cuɛtpiny de wëu ke JobKeeper në Wereŋ de Tajir de ATO, tɔ̈u në kä ye gaam ke aliiric de ATO ye myGov luɔ̈ɔ̈i naa ye të ye  raan ye ɣɔɔc yï tök, wɛ̈lɛ̈/ka tënë akut wɛ̈lɛ̈/ka BAS ye awaata cuatpiny ci gɔ̈t.

Në wël juëc në biäk de wëu ë JobKeepe lɔɔr tënë www.ato.gov.au/JobKeeper.

Amuk de kɔc/ akutnhïïm ë luɔi cak

Ajuiɛɛr Amuk de kɔc/ akutnhïïm ë luɔi cak ee ariɔm de tacjiir bïk riɛ̈nythi mɛt röt thïn kɔɔr luɔi ye run 16- 35 ya luɔ̈ɔ̈I.

Kutnhïïm luui kɔc nɔŋ yic alëu bïk Amuk de kɔc/ akutnhïïm ë luɔi cak ya yök tënë kuat ë raan cïk luɔ̈ɔ̈I ë kaam de 7 Bilthi ku 6 Bilthi 2021

Tïŋ www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit në lëk kɔ̈k tɔ̈

Mukthïn de lon cïn yic kërac yök ku puɔth ke raan abɛ̈n

Daai ë apuɔth në kɔc ë kɔc wet kek lëu bïk yïn wet ba wëu cuatpiny ka gamë lëk kuk yenë ke yïn nyic.

Kɔc ë kɔc wet ( Awɛtkɔc) abï röt ye wuaaŋ akölköl kake bɔ̈ tënë manɛ̈thɛ̈am nyic apuɔth, cïtmɛn de Australian Taxation Office (ATO). Na yïn adak puɔ̈u lɔn ye jam du kekë ATO acie cïnic yic , dune dhuk nhom. Yïn alëu ba ATO Scam Hotline ( laany ye dac kuany ë wɛɛt de ATO cɔɔl ë  1800 008 540 ka nem www.ato.gov.au/scams në lëk kɔ̈k.

Döm ë wëu akuma ku konykony

Konykony ke Australia alëu bï tɔ̈ ke kony ë wëu na cɔk yen ëkën yïn dɔm ë wëu ke Centrelink. Yïn acie kɔɔr ba lɔ tënë amääda de konykony yic. Yïn alëu kuɛr kuɛɛk ye ŋɛk ke rɔt kony ë rɔt luɔ̈ɔ̈i. Yïn alëu ba ë londe kuɔɔny ya yök aya. na ye yïn raan ë kuɔɔny yök thɛɛr, yen anɔŋ ka cï rööt geer tënë döm ë wëu da yic ku konykony në wɛ̈t ë tuaany de (COVID-19). Në lëk juɛ̈c ë thoŋdu yic lɔɔr ë servicesaustralia.gov.au/covid19