Tënë Tacjiir

Wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi

Wëu Akuma ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi ee ye kuɔɔny cekic bï dac thök tënë tacjiir cï riääk arët në wɛ̈t tuaany coronavirus (COVID-19).

Kɔc cï luɔ̈ɔ̈I nɔŋ yic, tacjiir luui ë röt ku manɛ̈thɛ̈maa kɔ̈k alëu bïk wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi ya dɔm tënë kɔc kɛn cïk luɔ̈ɔ̈I nɔŋ yic. Kän acï ya dam aɣeer nel kuer ë raan cï kɔc luɔ̈ɔ̈I ë pɛɛi thok abɛ̈n në ATO ( Mɛ̈ktɛ̈m Ajuëër de kɔc Australia) .

Tacjiir alëu bïk röt gätpiny në döm de wëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔi në kuer ATO's Business Portal,në ATO online services ë kuerde myGov na ye kek kɔc looi tacjir ë röt, ka kuer ë gɛ̈t ë röt piny tënë ë luɔi de tax or BAS agent.

Në lëk ë biäk dewëu ë muɔ̈ɔ̈k de luɔilɔɔr ë www.ato.gov.au/JobKeeper.

Loi bï wëu tɔ̈ bï kaye cuatpiny ku wëu ë kɔc luui ya dam aɣeer

Tacjiir nɔŋ yic ku not-for-profit (NFP) organisations ( manɛ̈thɛ̈maa cïn wëu yekë thiɛ̈c kɔc ) kek cï kɔc ë luɔi luɔ̈ɔ̈I abï wëu tɔ̈ ë kaam de $ 20, 000 lɔ $ 100, 000 tɔ̈ nyin thïn ya dɔm ago kë wëu ken dɛm kë aɣeer juakiic në cuɛt de awɛ̈rak ken ë luɔi në pɛɛi yic ku pɛ̈ɛ̈I ke diäk jɔɔk në Kol 2020 lɔ Bildït 2020

Yök kakuɛ̈c:

Kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi

Akuma akony ajuiɛɛr ë luɔi de lɔtueŋ de piööc ë kuɛr luɔi Australia ku kuɔɔny de tacjiir nɔŋ yic bïk kɔc piɔ̈c ë kuɛr ë luɔi ku kɔc piööc ë ke tëët de loi në ya cɔk agɛ̈k ëke lui në gɛm de wëu ye 50 ë buɔɔtic ke kuɔɔny ë döm ë kɔc lui aɣet yen $ 21,000

Yök kajuɛ̈c : 

Ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t de kɛ̈ŋ ku kaye deen

Ajuiɛɛr ë yam de tuaany ë Coronavirus SME Guarantee Scheme ee luɛɛl lɔn lëu bï yïn ya naŋ kuer ë yök de kaye deen mɛt röt thïn tënë ɣän yenë ke dëën thïn bï yïn kuɔny ë lɔtueŋ në pɛ̈ɛ̈I bɔ̈ yiic.

Akuma abï 50 ë buɔɔtic cï thanycök gam tënë ɣän ke SME deen wei tënë den cïnë agëŋ bï luɔ̈ɔ̈I në kut ë wëu luɔi yiic.

Akuma abï tëk ëka ye kɔɔr bï kek ya luɔ̈ɔ̈I nhïïm tënë gɛm ë den tuɔ̈ɔ̈m kek ɣän ye deen gam aɣeer bïk ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ya gam tënɔŋ kɔc ye ɣööc tënë tacjiir kor.

Tëk ë yic de ye kɔɔr atɔ̈ thïn në pɛ̈ɛ̈i ke dhɛ̈them ku abï luɔ̈ɔ̈I tënë kuat ë ciɛɛt ë cuɔ̈t de tacjir, nɔŋic ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t , akɛ̈r de juɛ̈k ë nhom ke den ku berpiny de ciɛ̈ɛ̈t ë cuɔ̈t ë den ku ajuiɛɛr ë

Kuɔɔny de ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi

Akuma acï bianaburthiɛ̈rnyiɛny $ 1 juiɛɛr piny bïnë ke kɔc ë baai kony , ɣän cieŋ aɣeer ku akutnhïïm ë luɔi kek cï riääk arët në wɛ̈t tuaany ë Coronavirus cï thiɛ̈ipiny. Wëu käk abï tɔ̈ bï kony në thää de thiɛ̈ipiny ë tuaany ku kuɔɔny ë dhuk ë luɔi yic. Dɔ̈ mɛt rɔt thïn, akuma akony akutnhom de ka yenë ke cath aliric në kuer ajuiɛɛr cï kutic agut yen bianabur$ 715

Ajuiɛɛr cekic ë cɛ̈k de luɔi ee them në kuɔɔny tënë tacjiir

Keye bak de ajuiɛɛr ë kɛ̈k pïïr 2020-21 , akuma alooi ajuiɛɛr de kuɛɛny ë tacjiir bïk röt cɔ̈kpiny në riääk cï tuaany de coronavirus (COVID-19) kuany baai yic bɛ̈ɛ̈i.

Kɛ̈k ajuiɛɛr käk athiääk kekë dhuk ë nhom piny de ajuiër, kaye miɛ̈ɛ̈t bec, ku käk ë thök ë kɛŋ kɔ̈ɔ̈th tënë kɛ̈k ë cieŋ/ luɔi në thää de dhuk ciɛ̈ɛ̈n ajuiër. Kek abï tacjiir kuɔny në kuer de ajuiɛɛr kɛ̈k ë pïïr baai cï tuaany de COVID-19 ke rac në run de ajuiɛɛr de kɛ̈k ë pïïr ë 2020-21 ku 2021-22

Ajuiɛɛr käk anɔŋic :

  • Amuk de kɔc/ akutnhïïm ë luɔi cak
  • ɣɛ̈th aɣeer ë wëu abɛ̈n cekic
  • Kë cï määr ye muɔ̈k ciɛ̈ɛ̈n
  • Kony nhial de ɣɛ̈th ë wëu tueŋ ë tacjir – thok ë kɛ̈ŋ kɔ̈ɔ̈th cï juak nyic
  • Mɛ̈r ë kɛ̈ŋ ë cieŋ nyi
  • Juëk ë yic de këye tacjir kor yök në luɔɔi den yic