Tɔŋ baai ë kɛm ë kɔc macthok ( ciëŋ )

Thää riliic acie thää riliic arët baai ye pätnhïïm. Na ye yïn ka raandɔ̈ nyic yïn acï naŋ acï tɔŋ baai ë kɛm e kɔc macthok ka yaaŋ rac, cɔl 1800respect në 1800 737 732 të cïn wëu y cuatpiny. Luup ë nhom cïn raan nyic yen ku kuɔɔny. Atɔ̈ ë kuat ë thää, tënë diär ku rör. Kuɔɔny ë laanyic atɔ̈ aya ë http://www.1800respect.org.au/