Wɛl ë tuɔ̈m abirgup ke tuaany de COVID-19

Naŋ wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë tuaany de COVID-19 cïn kërɛɛc yök thïn ku luui apuɔth atɔ̈ tënë kuat ë raan abɛ̈n në Australia abï kony në gël du yïn, kɔc macthokku ku kɔc kuk ë baai tënë coronavirus.

Wɛl ë tuɔ̈m abirgup ke tuaany de COVID-19 abï ya ciɛ̈n wëu ye thiëëc tënë kuat ë raan abɛ̈n në Australia, agut na ye yïn raan cie raan de kɔc ciëŋ Australia ka raan ciëŋ athɛɛr. Kän anɔŋic kɔc cïn kääd de medïkɛ̈r, amïkeeny bɔ̈ në bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k yiic, ka mïth ë thukuul ë bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k, abaköök ë luɔi ku kɔɔr rëër cï kat ë bɛ̈ɛ̈I ken yiic.

Na kɔɔr ba wël juëc kɔ̈k ya kueen në kë de pial ë guɔ̈p, mɛn cï gɔ̈ɔ̈r në thook juëc wääc yiic, ke yï liep wɛbthait de:  https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Awɛ̈rak ë yith