Wɛl ke COVID-19

Wɔ ye raan ëbɛ̈n rɛ̈ɛ̈r në Australia cuɔɔth piɔ̈u bï ke wum. Yekënë atɔ̈u kenë jiɛ̈ɛ̈m de pial.

Wɛl ke COVID-19 aye abac tënë raan ëbɛ̈n në Australia, nɔŋic:

  • Kɔc muk wereŋ cäth de Australia
  • Kɔc ë ke bɔ̈ aɣeer bï bɛ̈n nem
  • Mïth ke thukuul ke bɛ̈i peei
  • Kɔc cï kök lui
  • Kɔc cï kök kɔɔr ɣän ke rrëër, ku
  • Kɔc cïn wereŋ cäth lui tɔ̈u ke keek.

Naa cï kɔc rɛ̈ɛ̈r në Australia wum, wël ke bɛ̈n den wɛ̈lɛ̈/ka bïkë yaa mïth ke baai acïï keek ye lööm.

Yïn cïï kɔɔr bï yïn gam wɛ̈lɛ̈/ka ba lɔthïn në kan de Medicare ba wum de wɛ̈ɛ̈l COVID-19 yök. Ba akïm thiääk ke yïïn yök yïn cïï kɔɔr ba naŋ kan Medicare, luɔ̈ɔ̈i ë COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

Në këde wël juëc ke ajuɛɛr wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 në thoŋdu, nem COVID-19 vaccine information in your language.

Awɛ̈rak ë yith