بهداشت و ایمنی کار

 کار ایمن استرالیا  (Safe Work Australia) برای حمایت از کسب و کارها و افراد برای درک وظایف خود تحت قوانین بهداشت و ایمنی کار و چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-19، راهنماهایی را تهیه کرده است.

برای اطلاعات بیشتر، به swa.gov.au/coronavirus بروید.