خشونت خانگی

اوقات سخت، داشتن اوقات سخت تر در خانه را توجیه نمی کنند. اگر شما یا شخصی که می شناسید تحت تأثیر خشونت خانگی یا بدرفتاری قرار گرفته اید، برای مشاوره و پشتیبانی رایگان، با 1800RESPECT با شماره  732 737 1800 تماس بگیرید. در هر زمانی، برای زنان و مردان در دسترس است. پشتیبانی آنلاین نیز در http://www.1800respect.org.au/ نیز موجود است