واکسن های COVID-19

ما همه کسانی را که در جامعه استرالیا زندگی می کنند، تشویق می کنیم که واکسینه شوند. این در راستای توصیه های بهداشتی است.

واکسن های COVID-19 برای همه افراد در استرالیا رایگان است، از جمله:

  • دارندگان ویزای استرالیا
  • بازدیدکنندگان خارج از کشور
  • دانشجویان بین المللی
  • ارگران مهاجر
  • پناهجویان، و
  • اشخاصی که یک ویزای معتبر ندارند.

وقتی که افراد در استرالیا واکسینه می شوند، اطلاعات مربوط به وضعیت مهاجرت یا شهروندی شان جمع آوری نمی شود.

برای دریافت واکسیناسیون رایگان COVID-19، شما به واجد شرایط بودن یا ثبت نام در Medicare نیازی ندارید. برای یافتن درمانگاهی که در آن به کارت Medicare نیاز ندارید، از COVID-19 Vaccine Eligibility Checker استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه واکسن COVID-19 به زبان خودتان، به COVID-19 vaccine information in your language مراجعه کنید.

برگه های اطلاعاتی