શિક્ષણ

જ્યારે અમે COVID-19નો ફેલાવો ધીમો પાડવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષણ પ્રદાતાઓને વધારાનો ટેકો પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે.