برای اشخاص و خانواده ها

عدم حکم تخلیه

دولت های ایالتی و تریتوری برای شش ماه حکم تخلیه ها را به تعویق خواهند انداخت. صاحبخانه ها و اجاره دهنده تشویق می شوند در مورد توافق های کوتاه مدت گپ بزنند. برای معلومات بیشتر با دولت ایالتی یا تریتوری مربوطه خود تماس بگیرید.

گزینه های حداقل نرخ کاهش برای متقاعدین

شرط حداقل نرخ کاهش برای مستمری های مبتنی بر حساب و محصولات مشابه برای سالهای معاشی 2019-20 و2020-21  ، پنجاه فیصد کاهش یافته است تا به شما در کاهش دادن ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه همه گیری COVID-19 کمک کند.

برای معلومات بیشتر، به www.ato.gov.au/drawdown مراجعه کنید.

پرداختی وظیفه نگهدار

پرداختی وظیفه نگهدار دولت سابسیدی موقت برای بیزنسهایی بود که بطور قابل توجهی تحت تأثیر کروناویروس (کووید 19) قرار گرفته اند.

 صاح کاران مستحق ، تاجران انفرادی و سایر نهادها می توانستند برای دریافت پرداختی وظیفه نگهدار برای کارمندان مستحق خود اقدام کنند. این مبلغ هر ماه به صورت معوقه توسط اداره مالیه آسترالیا به کارفرما پرداخت می شد.

بیزنسها می توانستند برای پرداختی وظیفه نگهدار از طریق پورتال تجاری ATO ، در خدمات آنلاین  ATO با استفاده از myGov ، اگر یک تاجر انفرادی بودند یا از طریق یک نماینده مالیاتی یا BAS راجستر شده، ثبت نام کرده بودند.

برای کسب معلومات در مورد پرداختی  وظیفه نگهدار به www.ato.gov.au/JobKeeper مراجعه کنید.

اعتبار استخدامی وظیفه آفرین

 پلان اعتبار استخدامی وظیفه آفرین انگیزه ای برای بیزنسها برای به کارگیری جویندگان کار اضافی جوان 16 تا 35 ساله است.

کارفرمایان مستحق می توانند به پرداختی های اعتبار استخدامی وظیفه آفرین برای هر کارمند اضافی مستحقی که از 7 اکتوبر 2020 تا 6 اکتوبر 2021 استخدام می کنند، دسترسی پیدا کنند. برای معلومات بیشتر به

 www.ato.gov.au/jobmakerhiringcreditمراجعه کنید.

مصون و منصفانه نگه داشتن سیستم

مواظب کلاهبرداری هایی باشید که سعی دارند شما را فریب دهند تا پیسه بپردازید یا معلومات شخصی تان را به آنها بدهید.

کلاهبرداران غالباً تظاهر خواهند کرد که از سازمانهای معتبری مانند اداره مالیه آسترالیا (ATO) هستند. اگر هر زمانی مطمئن نیستید که تماس از طرف ATO واقعی است، جواب ندهید. برای معلومات بیشتر می توانید با نمبر تلفون کمکی کلاهبرداری اداره مالیه آسترالیا (ATO Scam Hotline) از طریق نمبر 1800 008 540 تماس بگیرید یا به www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

پرداختی ها و خدمات دولت

خدمات آسترالیا ممکن است بتواند از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر در حال حاضر پرداختی Centrelink را دریافت نمی کنید. ضرورتی به مراجعه به مرکز خدمات نیست. شما می توانید از روش های سلف سرویس ما استفاده کنید. شما همچنین می توانید به یک مددکار اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر در حال حاضر مشتری هستید، به دلیل کروناوایرس (COVID-19) تغیراتی در پرداختی ها و خدمات ما ایجاد شده است. برای کسب معلومات بیشتر به تعدادی از لسانها به servicesaustralia.gov.au/covid19 مراجعه کنید.