برای بیزنس ها

پرداختی وظیفه نگهدار 

پرداختی وظیفه نگهدار دولت یک سابسیدی موقتی برای بیزنس هایی بود که به طور قابل توجهی تحت تأثیر کروناوایرس (COVID-(19 قرار می گیرند.

 کارفرمایان مستحق، بازرگانان انفرادی  و موسسات مستحق دیگر می توانستند برای دریافت پرداختی وظیفه نگهدار برای کارمندان مستحق خود اقدام کنند. این مصرف هر ماهه با پرداختی تاخیری توسط ATO به کارفرما پرداخت می شد.

بیزنس ها می توانستند از طریق پرتال بیزنس ATO، در خدمات آنلاین ATO با استفاده از myGov راجستر کنند، اگر یک بازرگان انفرادی بودند، یا از طریق یک ایجنت مالیه یا اظهاریه فعالیت بیزنس (BAS) عمل می کردند.

برای کسب معلومات در مورد پرداختی وظیفه نگهدار ، به www.ato.gov.au/JobKeeper مراجعه کنید.

تضمین جریان نقدی برای پرداخت کردن بل ها و مزدها

بیزنس ها و سازمان های غیر انتفاعی (NFP) مستحق که کارمندان را استخدام می کنند با ارائه اظهارنامه های فعالیت ماهوار یا سه ماهه خود از مارچ 2020 تا  سپتمبر 2020 بین 20،000 تا 100،000 دالر برای افزایش جریان پیسه دریافت خواهند کرد.

برای معلومات بیشتر:

کارآموزان و کارورزان (apprentices and trainees)

دولت از توسعه مداوم نیروی کار ماهر آسترالیا حمایت می کند و به بیزنس های مستحق برای حفظ کارآموزان و کارورزان با ارائه سابسیدی مزد 50 فیصدی تا 21000 دالر کمک می کند.

برای معلومات بیشتر:

اعتبار و قرضه ها

یک پلان ضمانت نو Coronavirus SME به این معنی است که شما ممکن است بتوانید به قرضه های اضافی قرضه دهندگان اشتراک کننده در این پلان برای حمایت از شما در طی ماه های آینده دسترسی داشته باشید.

دولت ضمانت 50 فیصدی برای قرضه دهندگان SME برای قرضه های بدون ضمانت نو که برای سرمایه در گردش استفاده می شوند، فراهم می کند.

دولت همچنین معافیتی از تعهدات قرضه دادن برای قرضه دهندگانی که برای مشتریان تجاری خرد موجود ارائه اعتبار می کنند، فراهم می نماید.

این معافیت برای مدت شش ماه است و به منظور دادن هرگونه اعتبار برای اهداف تجاری بشمول اعتبار نو، افزایش حد اعتبار و تغیرات و بازسازی های اعتبار اعمال می شود. 

حمایت از ساحه ها و بخش ها

دولت برای حمایت از جوامع محلی، ساحه ها و صنایعی که به طور قابل توجهی از شیوع Coronavirus تأثیر پذیرفته اند، 1 میلیارد دالر اختصاص داده است. این بودیجه ها برای کمک در موقع شیوع مریضی و کمک به بهبود مجدد موجود خواهد بود. علاوه بر این، دولت از طریق یک پکیج به ارزش تا 715 میلیون دالر به صنعت طیاره ای مان کمک می کند.

وظیفه آفرین برای حمایت از بیزنسها اقدامات موقتی را پلان گذاری می کند

 منحیث بخشی از بودیجه 2020-2021، دولت اقدامات مختلفی را برای کمک به بیزنسها برای بهبودیابی از همه گیری ویروس کرونا (کووید 19) در دست اجرا دارد.

این اقدامات مربوط به مطالبه تخفیفات مالیه، کسورات و استهلاک دارایی ها در زمان مطالبه مالیاتی است . آنها در طول تأثیرات اقتصادی کووید 19 برای سال های مالی 2020-2021 و 2021-22 از بیزنسها حمایت خواهند کرد.

این اقدامات بشمول موارد ذیل است: