بیزنس ها

تمدید وظیفه نگهدار

پرداختی وظیفه نگهدار که در شروع قرار بود تا 27 سپتمبر 2020 اجرا شود، تا 28 مارچ 2021 همچنان برای بیزنس های مستحق (بشمول خوداشتغالی) و مراکز عام المنفعه در دسترس خواهد بود.

برای خلاصه ای از تغیرات آینده، به treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension مراجعه کنید.

پرداختی وظیفه نگهدار 

پرداختی وظیفه نگهدار دولت یک سابسیدی موقتی برای بیزنس هایی است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر کروناوایرس (COVID-(19 قرار می گیرند کارفرمایان مستحق، بازرگانان انفرادی  و موسسات مستحق دیگر می توانند برای دریافت پرداختی وظیفه نگهدار برای کارمندان مستحق خود اقدام کنند. این مصرف هر ماهه با پرداختی تاخیری توسط ATO به کارفرما پرداخت می شود.

بیزنس ها می توانند از طریق پرتال بیزنس ATO، در خدمات آنلاین ATO با استفاده از myGov راجستر کنند، اگر یک بازرگان انفرادی هستید، یا از طریق یک ایجنت مالیه یا اظهاریه فعالیت بیزنس (BAS) عمل می کنید.

برای کسب معلومات در مورد حمایت و کمک های موجود وظیفه نگهدار از ATO ، به www.ato.gov.au/JobKeeper مراجعه کنید.

تضمین جریان نقدی برای پرداخت کردن بل ها و مزدها

بیزنس ها و سازمان های غیر انتفاعی (NFP) مستحق که کارمندان را استخدام می کنند با ارائه اظهارنامه های فعالیت خود تا ماه یا سه ماهه سپتمبر 2020 بین 20،000 تا 100،000 دالر برای افزایش جریان پیسه دریافت خواهند کرد.

برای معلومات بیشتر:

کارآموزان و کارورزان (apprentices and trainees)

دولت از توسعه مداوم نیروی کار ماهر آسترالیا حمایت می کند و به بیزنس های مستحق برای حفظ کارآموزان و کارورزان با ارائه سابسیدی مزد 50 فیصدی تا 21000 دالر کمک می کند.

برای معلومات بیشتر:

اعتبار و قرضه ها

یک پلان ضمانت نو Coronavirus SME به این معنی است که شما ممکن است بتوانید به قرضه های اضافی قرضه دهندگان اشتراک کننده در این پلان برای حمایت از شما در طی ماه های آینده دسترسی داشته باشید.

دولت ضمانت 50 فیصدی برای قرضه دهندگان SME برای قرضه های بدون ضمانت نو که برای سرمایه در گردش استفاده می شوند، فراهم می کند.

دولت همچنین معافیتی از تعهدات قرضه دادن برای قرضه دهندگانی که برای مشتریان تجاری خرد موجود ارائه اعتبار می کنند، فراهم می نماید.

این معافیت برای مدت شش ماه است و به منظور دادن هرگونه اعتبار برای اهداف تجاری بشمول اعتبار نو، افزایش حد اعتبار و تغیرات و بازسازی های اعتبار اعمال می شود. 

حمایت از ساحه ها و بخش ها

دولت برای حمایت از جوامع محلی، ساحه ها و صنایعی که به طور قابل توجهی از شیوع Coronavirus تأثیر پذیرفته اند، 1 میلیارد دالر اختصاص داده است. این بودیجه ها برای کمک در موقع شیوع مریضی و کمک به بهبود مجدد موجود خواهد بود. علاوه بر این، دولت از طریق یک پکیج به ارزش تا 715 میلیون دالر به صنعت طیاره ای مان کمک می کند.

سرمایه گذاری در بیزنس تان

آستانه حذف آنی دارایی (instant asset write-off threshold) برای بیزنس هایی با گردش مالی سالانه کمتر از 500 میلیون دالر از 30،000 دالر به 150،000 دالر افزایش یافته است.

این که آیا شما در حال خرید ابزار های نو برای انبار خود یا یک تراکتور دست دوم هستید، بیزنس شما ممکن است از حذف آنی دارایی افزایش یافته و گسترش یافته تا 31 دسمبر 2020  بهره مند شود.

کسور استهلاک تسریع یافته نیز از طریق یک پلان تشویقی سرمایه گذاری 15 ماهه برای بیزنس های مستحق در دسترس خواهد بود.

برای معلومات بیشتر: 

حذف آنی دارایی برای بیزنس های مستحق

حمایت از سرمایه گذاری بیزنس- استهلاک تسریع یافته 

همچنین منابع زیر را مشاهده کنید: