Hazaragi

زمانهای دشوار، داشتن زمان های دشوار تر در خانه را توجیه نمی کنند. اگر شما یا فردی که می شناسید از خشونت خانگی یا بدرفتاری تاثیر پذیرفته اید، برای مشوره و حمایت رایگان، با 1800RESPECT با نمبر 732 737 1800  تماس بگیرید. در هر موقعی، برای زنان و مردان در دسترس است. حمایت آنلاین نیز در http://www.1800respect.org.au/  نیز موجود است