صحت

همه ما می توانیم به آهسته کردن گسترش کووید 19 در آسترالیا کمک کنیم.

برای محافظت از دیگران، شما باید:

  • صحت خوبی داشته باشید
  • مسافت اجتماعی را رعایت کنید
  • محدودیت های اجتماعات عمومی را دنبال کنید
  • در صورت ضرورت نحوه ایزوله کردن خود را درک کنید

 

شما فقط باید به دلایل اساسی مانند کار، گرفتن مواد خوراکه و سایر موارد مهم، و برای کمک طبی خانه را ترک کنید.