تعلیم

در حالی که ما برای کاهش گسترش کووید 19 تلاش می کنیم، حمایه اضافی برای متعلمین، والدین و ارائه دهندگان تعلیم ارائه می شود.