واکسین های COVID-19

ما همه افرادی را که در جامعه آسترالیا زندگی می کنند، تشویق می کنیم که وقایه شوند. این مطابق با توصیه های صحی است.

واکسین های COVID-19 برای همه افراد در آسترالیا مجانی است، بشمول:

  • دارندگان ویزه ی آسترالیا
  • بازدیدکنندگان خارج از کشور
  • محصلین بین المللی
  • کارگران مهاجر
  • پناهجویان، و
  • اشخاصی که یک ویزه ی معتبر ندارند.

وقتی که افراد در آسترالیا وقایه می شوند، معلومات مربوط به وضعیت مهاجرت یا تابعیت شان جمع آوری نمی شود.

برای وقایه سازی رایگان COVID-19، شما به مستحق بودن یا ثبت نام در Medicare ضرورت ندارید. برای پیدا کردن کلینیکی که در آن به کارت Medicare ضرورت ندارید، از COVID-19 Vaccine Eligibility Checker استفاده کنید.

برای معلومات بیشتر درباره پروگرام واکسین COVID-19 به لسان خودتان، به COVID-19 vaccine information in your language مراجعه کنید.

اوراق معلوماتی