واکسین های کووید 19

  داشتن یک واکسین مصون و موثر کووید 19 که برای همه در آسترالیا در دسترس است به حفاظت از شما، خانواده و جامعه تان در برابر کروناوایرس کمک خواهد کرد.

واکسین کووید 19 برای همه در آسترالیا مجانی خواهد بود، حتی اگر شما یک تبعه آسترالیایی یا باشنده دائم نیستید.  این بشمول افراد بدون کارت مدیکر، بازدیدکنندگان خارج از کشور، محصلین بین‌المللی، کارگران مهاجر و پناهجویان می‌شود.

برای کسب معلومات صحی بیشتر به لسان تان، به این آدرس مراجعه کنید:

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

اوراق معلوماتی