ویزه ها و سرحدات

دولت آسترالیا از تغیراتی در ترتیبات برای دارنده گان ویزه موقت اطلاع داده است.

دارنده گان ویزه در آسترالیا باید توصیه های صحت عمومی را در رابطه با کووید 19 دنبال کنند.