COVID-19 חיסונים מפני

אנו מעודדים את כל אוכלוסיית אוסטרליה להתחסן. זאת בהתאם להמלצות מערכת הבריאות.

ניתנים חינם לכל אחד באוסטרליה, כולל:COVID-19 חיסונים מפני

  • בעלי אשרות שהייה באוסטרליה
  • מבקרים מעבר לים
  • סטודנטים בינלאומיים
  • מהגרים לצורכי עבודה
  • מבקשי מקלט, ו
  • אנשים שאין ברשותם אשרה בתוקף.

כשאנשים מקבלים חיסון באוסטרליה, אין שואלים אותם אם הם מהגרים אזרחים או אם ברשותם אשרה בת תוקף לשהות במדינה.

 ללא תשלום.COVID-19 כדי לקבל חיסון מפני Medicare אינכם נדרשים להיות זכאים או להיות רשומים לכרטיס

.COVID-19 Vaccine Eligibility Checker השתמשו ב Medicare למצוא מרפאה שבה לא תדרשו להציג כרטיס

COVID-19 vaccine information in your language לפרטים נוספים בשפתכם, בעברית, בקרו באתר 

דפי מידע