Cov lus cuav thiab lus tseeb txog tus kabmob Coronavirus (COVID-19)

LUS CUAV: Koj siv cov tshuaj tua kabmob antibiotics losyog antimalarial kho tau Coronavirus (You can treat coronavirus with antibiotics or antimalarial medicines)

LUS TSEEB: Tseem tsis tau muaj ib yam tshuaj tiv-thaiv losyog kho tau tus kabmob coronavirus.

Cov kws tshawb fawb nyob thoob ntiaj teb tseem tabtom nrhiav tus tshuaj los kho tus kabmob virus. Tamsis no tseem tabtom muaj ntau yam tshuaj pib coj mus sim kho. Tabsis peb tseem tsis tau paub tias xyov yuav siv lub caij ntev npaum licas.

Cov kws tshawb fawb tseem tabtom siv cov tshuaj tshiab uas tamsis no muaj coj los sim kho tus mob coronavirus. Cov tshuaj xwsli an anti-viral medication hu tias remdesivir, uas twb tau txais kev pomzoo ntawm tsoomfwv Australia coj los siv tau kho cov neeg mob nyhav COVID-19 ib ntus. Lwm yam tshuaj uas tabtom txheeb-xyuas xwsli tshuaj kho tus mob laug arthritis, cov tshuaj kho kabmob malaria thiab HIV. Cov tshuaj no yuav kho tsis tau tus kabmob coronavirus tabsis tejzaum yuav pab ua rau kom cov neeg kis tus kabmob tsawg zog tuaj thiab tsis txhob mob nyhav heev.

Nws tseemceeb heev ntawm peb yuavtsum tau tiv-thaiv peb tus kheej xwsli ntxuav-tes tsis-so thiab hnoos rau ntawm txhais caj-npab, nyob deb ntawm lwm tus, yog tsis xis neej ces nyob twjywm hauv tsev thiab mus kuajmob losyog npog ntsej-muag thaum mus ncig ntawm thajchaw muaj neeg coob uas nyob nrug-deb tsis tau.

LUS CUAV: Menyuam yaus yog cov kis tus kabmob COVID-19 rau lwm tus ntau tshaj plaws  (Children are ‘super spreaders’ of COVID-19)

LUS TSEEB: Txawm hais tias menyuam yuav yog cov sawvdaws paub tias nyiam kis kabmob rau lwm tus heev (super spreaders) tabsis lawv tsuas yog kis cov khaub thuas influenza xwb, cov povthawj kis kabmob COVID-19 pom tau tias cov menyuam uas sibkis nyob tom tsev kawm ntawv tsis muaj ntau. Tshooj ntxiv qhov no, nws tseem tsis tau muaj ntaub ntawv tshawb fawb nyob ntiaj teb, ua pov-thawj qhia tau tias menyuam yaus yog cov kis tus kabmob rau lwm tus ntau tshaj. Qhov no tseem tsis tau paub tseeb, tejzaum nws ho yog muaj tiag los kuj tsis paub thiab. Rawsli cov pov-thawj tshwm sim, nws qhia tau tias menyuam yaus tsis yog cov kis tus kabmob COVID-19 mus rau lwm tus ntau.

LUV CUAV: Australia tsis muaj cov twj-taig siv khomob txaus (ventilators, masks, testing kits) thiab cov chaw ua cov khoom siv (Australia can’t obtain enough medical equipment and supplies)

LUS TSEEB: Tebchaws Australia tau tswj kev khoo tus kabmob COVID-19 nyob tus-yees lawm ces thiaj ua rau kom peb cov tsev khomob ntsib kev kajsiab zog tuaj lawm.

Peb muaj cov twj-taig thiab khoom siv khomob ntau heev nyob hauv Australia thiab tseem tshuav ntau cov uas tabtom ua nyob hauv Australia ntawm yuav xa mus siv thoob Australia tau txhua lub caij. Xwsli tamsi no nyob rau hauv lub tsev rau-khoom the National Medical Stockpile, tseem tshuav khoom siv ntau thiab tseem xaj yuav ntau tshaj 1 nrab million cov ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg masks uas npaj yuav xa tuaj siv rau xyoo 2021 no.

Pawg txwj-laug uas muab kev sablaj rau Tsoomfwv Australian, xwsli The Communicable Diseases Network thiab the Public Health Laboratory Network, yeej muaj kev sablaj tsis-so xyuas txojkev tswj kev kuajmob COVID-19, xwv thiaj paub tseeb tias yuav xub kuaj cov mob COVID-19 uantej thiaj tsis sibkis mus rau cov pejxeem.

LUS CUAV: Australian cov tsev khomob yuav tsis muaj lub peevxwm kho tag cov neeg coob uas mob COVID-19 (Australian’s hospitals won’t be able to cope with increased demand due to COVID-19)

LUS TSEEB: Tebchaws Australia tau tswj kev khoo tus kabmob COVID-19 nyob tus-yees lawm ces thiaj ua rau kom peb cov tsev khomob ntsib kev kajsiab zog tuaj. Tebchaws Australia muaj kev khomob zoo tshaj-plaws - world-class health system uas yeej muaj lub peevxwm loj txaus ntawm yuav kho tau txhua txojkev mob loj rau lub caij muaj kabmob COVID-19. Qhov no txhais hais tias, peb muaj txaj txaus, muaj twj-taig siv khomob, muaj khoom siv txaus, thiab muaj cov kws khomob txaus uas yog tau txais kev sibkoom nrog Tsoomfwv Australia loj, cov tsoomfwv hauv xeev thiab hauv nroog nrog rau cov tsev khomob ntiav txhua lub tibsi.

LUS CUAV: Muab sawvdaws kaw ob lub lispiam ces yeej tiv-thaiv tau kev sibkis COVID-19 (a two week lockdown will stop the spread of COVID-19)

LUS TSEEB: Txawm yuav muab sawvdaws kaw mus li ob losyog peb lub lis-piam tag es tso sawvdaws tawm los ua neej zoo liqub, los tus kabmob COVID-19 tseem yuav sib kis tau.

Cov neeg kis tau COVID-19 feemcoob yog cov mob tsis hnyav losyog yeej tsis paub tias mob li. Txojkev caiv li ob lub lispiam tsuas pab kom cov neeg kis tau tus kabmob COVID-19 caiv kom tsis txhob mus kis tus kabmob virus tau rau lwm tus tomqab ntawm cov nom-tswv qhib txojkev caiv lockdown lawm.

Txojkev zoo tshaj ntawm yuav tiv-thaiv COVID-19 ces yog sawvdaws yuavtsum nco-ntsoov ntxuav-tes tsis-so, hnoos rau txhais caj-npab, nyob deb ntawm lwm tus, nyob hauv tsev thiab mus kuajmob yog tsis xis-neej, thiab muab daim ntaub npog qhov-ncauj, qhov-ntswg thaum koj mus nyob rau thajchaw muaj neeg coob nyob uake es nyob nrug-deb ntawm lwm tus tsis tau.

Peb cov thawjcoj saib kev khomob nyob Australia yeej txheeb-xyuas cov neeg mob tshiab txhua hnub thiab taug xyuas saib lawv kis qhov twg los. Lawv yog pawg neeg uas qhia saib yuav muaj kev dabtsi txwv ntxiv rau yav tom ntej xwv thiajli yuav pab kom tus mob no tsis txhob sibkis tau ntau. Sawvdaws yuav tau mus qhib xyuas hauv www.australia.gov.au xwv thiajli paub tias muaj kev dabtsi txwv tsis pub ua.

LUS CUAV: Yog txheeb-xyuas kuaj sawvdaws ces yuav ua kom tus kabmob coronavirus tsis sibkis (Testing everyone will stop the spread of coronavirus)

LUS TSEEB: Kev txheeb-xyuas testing tsis ua rau kom tus kabmob tsum tsis sibkis.

Ib lub hauv-paus tshwj-xeeb ntawm txojkev tiv-thaiv thiab tswj COVID-19 ces yog yuavtsum siv sijhawm, taug-ntsuas thiab kuaj txheeb-xyuas kom meejpem. Kev kuajmob thiab taug-xyuas tus kabmob yog ib txojkev tshwj-xeeb heev rau txojkev nrhiav tus kabmob, qhia kom paub tus neeg mob thiab xa-xov rau cov neeg thiab thaum kawg thiajli yuav ua rau kom txojkev sibkis no tsawg.

Txawm yuav kuaj paub tias koj tsis mob COVID-19, tabsis qhov no nws kuj tsis tso-siab tias koj yuav kis tsis tau tus kabmob losyog yuav sibkis tus kabmob mus rau lwm tus, tsis tau. Tejzaum koj yuav kuaj paub tseeb tias kis tau COVID-19 tomqab ntawm koj twb xub mus kis tau tus kabmob SARS-CoV-2 ( tus kabmob virus ntawm ua rau mob COVID-19) tabsis koj lub cev tseem tsis tau hnov mob. Vimlino nws thiaj tseemceeb heev ntawm koj yuavtsum ntxuav-tes tsis-tso thiab nyob nrug-deb lwm tus thiab nyob twjywm hauv tsev yog koj tsis xis-neej. Yog sawvdaws coj tau lino nrog rau muaj txojkev kuajmob targeted testing ces yuav pab tiv-thaiv COVID-19 thiab lwm yam mob sibkis kom muaj tsawg xwv thiajli yuav pab Australia txojkev kho cov mob sibkis kom zoo tuaj.

Peb yuavtsum tau ua twb-zoo ceevfaj los npaj txojkev kuajmob testing kom sib-haum rau cov pejxeem hauv cov zos nyob deb nroog (regional), xwsli nrhiav kev khoo kom tau tus kabmob thiab tiv-thaiv cov chaw kuajmob laboratory thiab testing kom muaj txaus siv.

Tau kuajmob rau cov pejxeem Australians coob heev, tau pom tias lawv lub cev yeej tsis hnov mob (asymptomatic), ces thiaj ua rau cov neeg tsis tshua ntseeg txojkev kuajmob no. Txojkev kuajmob testing strategy no yog ib txojkev kuajmob uas tsis yog kuajmob nyhav thiab tseem yog ib txojkev nkim nyiaj txiag taug txheeb-xyuas kev sibkis xwb. Tsoomfwv Australian paub tias tejzaum nws yuav muaj lwm txojkev uas siv khoo thiab taug xyuas txojkev kuajmob sibkis asymptomatic testing no. Cov kev tswj xwsli kev sibkis mob, saib kis nyob thajchaw twg tuaj (outbreak setting) xwsli cov pejxeem uas yuav kis tau kabmob ntau mus rau thajchaw uas muaj pejxeem nyob tsawg los mus rau cov pejxeem uas yog kis tau tus kabmob ces yuav mob nyhav.

Tsoomfwv Australian thiajli muaj kev pomzoo kom muaj tus program kuajmob nyob raws cov chaw ua haujlwm thiab kom lawv muaj kev koomtes nrog cov neeg kuajmob public health thiab cov thawjtswj saib chaw kuajmob laboratory. Txojkev no thiaj yog txojkev kuaj mob zoo tshaj. Yog xavpaub ntau txog Tsoomfwv Australian txojkev kuajmob tsis xaiv (asymptomatic testing), thov nkag mus xyuas hauv Tsoomfwv lub website Department of Health website.

LUS CUAV: Cov twj-taig siv ua kev txheeb-xyuas Testing qhia tsis tau qhov tseeb tiag (Testing kits are not accurate)

LUS TSEEB: Cov kev txheeb-xyuas kuajmob COVID-19 nyob rau tebchaws Australia yeej kuaj tau paub tseeb tiag. Txhua txojkev kuajmob siv nyob Australia yeej tau raug txheeb-xyuas meejpem tag tibsi. Lub tsev kuajmob Therapeutic Goods Administration (TGA) yeej muaj kev raus-tes koom nrog xyuas txojkev kuajmob thiab tseem koom ua tus txheeb-xyuas kom muaj txojkev khomob meejpem uas yog tsa tawm los specifically kho rau tus kabmob SARS-CoV-2 (tus kabmob ntawm ua rau mob COVID-19).

Nyob rau Australia, cov kev kuajmob laboratory-based polymerase chain reaction testing (PCR) yog cov kev kuajmob zoo tshaj plaws (the gold standard test) ntawm siv kuaj cov neeg kis kabmob SARS-CoV-2 nyhav rau nws lub cev uas yuavtsum tau muab nws ib cov kua-mob respiratory sample nqa coj mus kuaj xyuas. Kev kuajmob PCR tests yog kev kuaj tob-heev (sensitive) thiab muaj peevxwm yuav kuaj tau cov kabmob genetic fragments me-me uas nyob xyaw hauv kabmob SARS-CoV-2 cov kua-mob respiratory sample.

Txhua yam twj-taig technology kev kuajmob testing tshiab nyob hauv Australia yuavtsum tau txais kev txheeb-xyuas thiab pomzoo ntawm TGA kom siv tau kuajmob paub cov result meejpem tseeb-tiag rawsli tus kevcai tswj legal supply. Cov kev nthuav-xov txog kev kuajmob COVID-19 muaj nyob hauv the Australian Register of Therapeutic Goods, thov mus saib tau hauv TGA lub website ntawm: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

LUS CUAV: Kev kuaj Coronavirus yog dag xwb (Coronavirus is a hoax)

LUS TSEEB: COVID-19 yog mob los ntawm tus kabmob coronavirus (SARS-CoV-2), uas yog cov kabmob hauv pawg mob khaub-thuas viruses ntawm yuav ua rau kom tibneeg thiab tsiaj-txhu muaj cov mob ua-pa sibkis -respiratory infections. Cov mob no yuav pib mob zooli tau khaub-thuas ces mam mob nyhav heev tuaj. COVID-19 sibkis los ntawm tus neeg mob cov npua aub-ncaug ua-pa droplets ya mus poob rau ib thajchaw ces ib tug tsis mob ho mus kov tau.

Nyob rau Australia lub tsev kuajmob sibkis the Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) uas nyob hauv Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, yog thawj lub tsev kuajmob laboratory sab-nraum Suav teb ntawm cais tau kabmob SARS-CoV-2. Lub tsev kuajmob VIDRL tau qhia txojkev cais (isolate) tus kabmob virus rau lwm lub tsev kuajmob laboratories hauv Australia, rau lub koomhaum the World Health Organization thiab lwm lub tebchaws, kom sibpab txhim-kho, tej kev siv tau -validation thiab kev soj-ntsuam ntawm txojkev kuajmob COVID-19.

Australia muaj hmoo heev ntawm tau txais kev txhawb-pab los ntawm cov kws paub-tseeb - expert network uas los ntawm tsoomfwv thiab cov tsev kuajmob pathology laboratories ntiav uas muaj lub peevxwm loj thiab muaj kev paub tseeb – accreditation txog cov kev kuajmob thiab qhia txog kabmob SARS-CoV-2. Cov tsev kuaj mob laboratories muaj txojkev kuajmob maj-nrawv thiab ceev-heev es thiajli pab tau kom tebchaws Australia khoo tau tus kabmob nyob tus-yees (flattening the curve) thiab thiajli tsis ua kom muaj kev sibkis ntau xwsli tau pom nyob rau ntau lub tebchaws. Cov ntaub-ntawv sau qhia txog cov neeg kismob COVID-19 thiab cov neeg tau tas-simneej muaj sau cia tseg hauv Austraia thiab lwm tebchaws. Tsoomfwv lub tsev saib kev Nojqab nyob zoo Australian Department of Health tau tshaj tawm txhua hnub txog cov neeg kis mob thiab neeg tas sim-neej.

LUS CUAV: Ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg pab tsis tau thiab/losyog tseem ua teebmeem (Masks are ineffective and/or unsafe).

LUS TSEEB: Yog peb siv cov ntaub masks npog qhov-ncauj qhov-ntswg thiab saib-xyuas yus tus kheej xwsli ntxuav-tes tsis-so, nyob nrug-deb ntawm lwm tus, nyob hauv tsev yog tsis xis-neej thiab mus kuaj mob ces nws yuav pab tiv-thaiv kom txojkev sibkis COVID-19 tsawg zog.

Kev kis mob ces zoo tibyam li kev sibkis mob khaub-thuas respiratory viruses, SARS-CoV-2 (tus kabmob ua rau mob COVID-19) yog sibkis los ntawm tus neeg mob hnoos losyog txham cov npuas-pa droplets ya mus kis rau lwm tus. Lwmyam kev sibkis mob yog kis los ntawm yus mus kov tej chaw uas muaj tus neeg mob cov npuas-pa poob rau hauv. Cov neeg muaj mob hnoos losyog mob khaub thuas thiab mob COVID-19 yuav tau siv ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg txawm tias nws yuav tsis hnov lub cev mob xwv thiajli yuav pab tiv-thaiv tau kom cov npuas-pa droplets tsis txhob ya mus raug lwm tus. Cov neeg khomob thiab saib mob txhua tus yeej siv daim ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg - masks thaum lawv nyob nrug-deb tsis tau ntawm lwm tus neeg uas muaj mob hnoos thiab mob COVID-19.

Txojkev muab ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg yog ib txojkev pab tiv-thaiv kom tsis txhob sibkis mob COVID-19 tabsis yuavtsum muaj kev ceevfaj nrog tibsi. Nws tseemceeb heev ntawm yuavtsum nco ntsoov ntxuav-tes tsis so, hnoos rau ntawm txhais caj-npab, nyob nrug-deb lwm tus thiab nyob twjywm hauv tsev yog tsis xis-neej thiab mus kuajmob.

Nws tseem tsis tau muaj povthawj txaus ntseeg tias txojkev muab ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg yuav ua rau kom muaj teebmeem losyog ua rau kom txais cov cua oxygen tsis txaus. Cov neeg saib-mob thiab kws khomob tau coj cov ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg los tau ntau xyoo heev thiab npog ib zaug tsis yog yuav npog ib pliag xwb twb tsis pom ua teebmeem tshwm sim rau lawv li.

 

Txheeb-xyuas lub website no tsis-so xwv thiajli yuav paub txog Tsoomfwm Australia cov kev tshwm-sim tshiab uas hais txog COVID-19.

SBS muaj ntau yam ntaub-ntawv xovxwm txhais ua ntau yam lus txog COVID-19. Koj yuav siv lub xovtooj tes mobile phone cov apps txheeb-xyuas thiab nrhiav tsoomfwv cov xovxwm txhais ua ntau yam lus tau. Mus tshawb xyuas yam xovxwm uas koj xav paub.

Yog xav paub ntau txog cov ntsiab-lus Askiv, mus xyuas hauv no www.australia.gov.au.