Cov lus cuav thiab lus tseeb txog tus kabmob Coronavirus (COVID-19)

COV LUS YUAM-KEV TXOG TSHUAJ TIV-THAIV KABMOB COVID-19

LUS QHIA YUAM-KEV: Cov tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 yog ib cov tsis zoo heev – dangerous thiab tseem ua rau cov neeg nyob txawv tebchaws  mob heev tomqab txhaj tag (COVID-19 vaccines are dangerous and have had seriours adverse effects in recipients overseas)

LUS TSEEB: Lub tuam-txhab saib tshuaj khomob The Therapeutic Goods Administration yog tus txheeb-xyuas thiab pomzoo cov tshuaj tiv-thaiv kabmob uas yuav coj los siv hauv Australia. Tag rho cov tshuaj tiv-thaiv kabmob tau raug coj mus taug-xyuas kom muaj kev nyab-xeeb ua ntej yuav pomzoo tso tawm los siv rau hauv Australia. Qhov no txhais hais tias, cov tshuaj tau raug muab coj los tshawb xyuas -analysis cov kev sim tshuaj khomob, tau tshawb-xyuas cov khoom ingredients, kev sibtov tshuaj chemistry uas coj los chiv ua tus tshuaj, txheeb-xyuas kev ua tshuaj manufacturing thiab lwm yam ua cuam-tshuam nrog txoj kev ua cov tshuaj. Cov ntaub-ntawv qhia txog kev txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 muaj nyob rau hauv lub tuam-txhab saib tshuaj TGA’s lub website ntawm https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines

Tshooj ntxiv ntawm no, lub tuam-txhab saib-xyuas tshuaj the Therapeutic Goods Administration tseem  muaj kev txheeb-xyuas txog txhua-txhua pob tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 kom muaj kev nyab-xeeb tomqab ntawm muab siv nyob rau hauv  Australia. Tsoomfwv Australian los kuj taug-xyuas tsis nyob-ze txog tus program kev txhaj-tshuaj nyob rau lwm tebchaws xwsli nyob rau tebchaws Askiv UK, Germany thiab Norway. Ces nyaj cov ntaub-ntawv no yuav pab ua rau koj ntseeg tau tias, neeg Australians yuav tau txais tus tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 ntawm muaj kev nyab-xeeb thiab zoo.

Yog tomqab txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tag es koj muaj mob side effect, koj yuav tau mus ntsib kws khomob thiab ceebtom report it qhia rau lub tuam-txhab the TGA paub, uas lawv lub xovtooj yog (1300 134 237).

LUS QHIA YUAM-KEV: Yuav muaj neeg haj yam tuag ntau tomqab txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tag  tshaj qhov tuag vim kis tau kabmob COVID-19  (More people will die from negative side effects of the vaccine than from COVID-19 itself)

LUS TSEEB: Yeej muaj qho yam tshuaj tiv-thaiv kabmob ua rau kom mob side effect me-ntsis. Qhov mob loj tomqab txhaj tshuaj tag ces yog lub qhov-nqaij hno tshuaj yuav os liab tuaj thiab yuav hnov mob, yuav mob taub-hau thiab ua daus-no me-ntsis thiab hnov lub cev nkees-nkees. Cov mob no yog noj tshuaj mob taub-hau pain relief ces nws yuav zoo thiab yuav tsis ua rau txaus ntshai.

Lub tuam-txhab tsev saib tshuaj The Therapeutic Goods Administration – Australia’s medicines regulator – uas Australia lub tsev tsocai siv tshuaj yeej yuav tsis pub ib yam tshuaj twg tshwm sim tau tawm los siv yog tias nws tsis muaj kev nyab-xeeb thiab zoo. Ib yam uas lawv yuav tau ceev-faj saib kom zoo ces yog saib seb neeg puas muaj mob hnyav side effect tomqab txhaj tshuaj tag.

Australia yog ib lub tebchaws  hauv ntiaj-teb ntawm muaj txojkev cai nruj txheeb-xyuas tshuaj zoo tshaj plaws ua ntej thaum yuav tso tawm los siv tau ces yog yam tshuaj twg yuav ua rau kom neeg muaj mob hnyav ces lawv yeej yuav tsis pub tsocai siv rau hauv lub tebchaws no. Lub tuam-txhab The TGA’s lub luag haujlwm tsis yog tsuas tsocai pub siv tshuaj xwb. Lawv tseem yog pab neeg uas taug-xyuas ze txog cov ntsiab lus muaj tiag data kev txhaj tshuaj nyob lwm tebchaws thiab  hauv tebchaws no tibsi. Lawv yeej tsis pub kom muaj ib yam twg  tsis zoo tawm tau los siv.

Yog tomqab txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tag es koj muaj mob side effect, koj yuav tau mus ntsib kws khomob thiab ceebtom report it qhia rau lub tuam-txhab the TGA paub, uas lawv lub xovtooj yog (1300 134 237).

LUS QHIA YUAM-KEV: Tsoomfwv lam siv kev txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob no coj los khaws/pauv tib-neeg cov DNA xwb (The Government is using vaccine rollout as a cover to collect/alter your DNA)

LUS TSEEB: Cov tshuaj tiv-thaiv kabmob yog txhaj mus rau hauv koj lub cev, nws yuav tshem tsis tau ib yam dabtsi tawm hauv koj lub cev thiab lawv yuav pauv tsis tau koj cov noob DNA. Muaj ib txhia tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 tshiab ntawm nws yuav siv ib qhov noob fragment of Messenger RNA (mRNA) me-me hauv lub cev coj los ua kev xaxov rau koj lub cev kom paub tsim cov noob-tsuaj immune tawm los tua cov kabmob COVID-19 xwb. Cov noob-tshuaj The mRNA yuav tsis ua dabtsis rau koj cov DNA.

LUS QHIA YUAM-KEV: Tus kabmob virus sibpauv ceev heev (mutates) ces tus tshuaj tiv-thaiv kabmob yeej kho tsis tau (The virus mutates so fast that a caccine will never work)

LUS TSEEB: Tag rho cov kabmob viruses yeej sibpauv ceev tiag. Nws yog lawv txojkev ua neej (part of their natural evolution) ces kabmob COVID-19 los yeej tsis txawv dabtsi. Rawsli tau pom los, cov tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 tseem yuav siv tau zoo rau tus kabmob tshiab variants no tibsi.

Tejzaum ces cov neeg yuav tau mus txhaj ib koob tshuaj ntxiv losyog yuav tau rovqab mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tshiab – xwsli cov tshuaj txhaj tiv-khaiv kabmob khaub-thua Flu.

Cov tshuaj tiv-thaiv kabmob uas pomzoo siv nyob hauv tebchaws Australia ua rau tshwm sim pom tias yog ib cov tshuaj zoo ntawm yuav tiv-thaiv kom tsis txhob mob COVID-19 hnyav tau.

LUS QHIA YUAM-KEV: Cov neeg twb mob  COVID-19 tag thiab twb zoo rovqab los lawm tsis tas mus  txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob (People who have had COVID-19 and recovered don’t need to get vaccinated).

LUS TSEEB:  Kev tiv-thaiv kabmob COVID-19 ntawm ib tug mus rau ib tug tsis zoo ib yam. Vim tias tus kabmob no yog tus kabmob tshiab, peb tsis paub tias xyov cov tub-rog immunity hauv lub cev yuav pab tiv-thaiv tau ntev npaum licas. Txawm tias koj twb muaj mob COVID-19 dhau los lawm los, koj tseem yuav tau mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 ntxiv thiab

LUS QHIA YUAM-KEV: Tus tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 muaj cov khoom siv faiv-fab software/microchips tsom soj neeg nyob hauv (The COVID-19 vaccine contains software/microchips used for surveillance).

LUS TSEEB: Cov tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 tsis muaj ib yam twg uas muaj cov khoom software losyog microchips nyob hauv.

LWM YAM LUS YUAM-KEV TXOG TSHUAJ TIV-THAIV KABMOB COVID-19.

LUS QHIA YUAM-KEV: Menyuam yaus yog cov kis tus kabmob COVID-19 rau lwm tus ntau tshaj plaws (Children are ‘super spreaders’ of COVID-19)

LUS TSEEB:  Txawm hais tias menyuam yuav yog cov sawvdaws paub tias nyiam kis kabmob rau lwm tus heev (super spreaders) tabsis lawv tsuas yog kis cov khaub thuas influenza xwb, cov povthawj kis kabmob COVID-19 pom tau tias cov menyuam uas sibkis nyob tom tsev kawm ntawv tsis muaj ntau. Tshooj ntxiv qhov no, nws tseem tsis tau muaj ntaub ntawv tshawb fawb nyob ntiaj teb, ua pov-thawj qhia tau tias menyuam yaus yog cov kis tus kabmob rau lwm tus ntau tshaj. Qhov no tseem tsis tau paub tseeb, tejzaum nws ho yog muaj tiag los kuj tsis paub thiab. Rawsli cov pov-thawj tshwm sim, nws qhia tau tias menyuam yaus tsis yog cov kis tus kabmob COVID-19 mus rau lwm tus ntau.

LUS QHIA YUAM-KEV: Australia tsis muaj cov twj-taig siv khomob txaus (ventilators, masks, testing kits) thiab cov chaw ua cov khoom siv (Australia can’t obtain enough medical equipment and supplies)

LUS TSEEB:  Tebchaws Australia tau tswj kev khoo tus kabmob COVID-19 nyob tus-yees lawm ces thiaj ua rau kom peb cov tsev khomob ntsib kev kajsiab zog tuaj lawm.

Peb muaj  cov twj-taig thiab khoom siv  khomob ntau heev nyob hauv Australia thiab tseem tshuav ntau cov uas tabtom ua nyob hauv Australia ntawm yuav xa mus siv thoob Australia tau txhua lub caij. Xwsli tamsi no nyob rau hauv lub tsev rau-khoom the National Medical Stockpile, tseem tshuav khoom siv ntau thiab tseem xaj yuav ntau tshaj 1 nrab million cov ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg masks uas npaj yuav xa tuaj siv rau xyoo 2021 no.

Pawg txwj-laug uas muab kev sablaj rau Tsoomfwv Australian, xwsli The Communicable Diseases Network thiab the Public Health Laboratory Network, yeej muaj kev sablaj tsis-so xyuas txojkev tswj  kev kuajmob COVID-19,  xwv thiaj paub tseeb tias yuav xub kuaj cov mob COVID-19 uantej thiaj tsis sibkis mus rau cov pejxeem.

LUS QHIA YUAM-KEV: Australian cov tsev khomob yuav tsis muaj lub peevxwm kho tag cov neeg coob  uas mob COVID-19 (Australian’s hospitals won’t be able to cope with increased demand due to COVID-19)

LUS TSEEB:  Tebchaws Australia tau tswj kev khoo tus kabmob COVID-19 nyob tus-yees lawm ces thiaj ua rau kom peb cov tsev khomob ntsib kev kajsiab zog tuaj. Tebchaws Australia muaj kev khomob zoo tshaj-plaws - world-class health system uas yeej muaj lub peevxwm loj txaus ntawm yuav kho tau txhua txojkev mob loj rau lub caij muaj kabmob COVID-19. Qhov no txhais hais tias, peb muaj txaj txaus, muaj twj-taig siv khomob, muaj khoom siv txaus, thiab muaj cov kws khomob txaus uas yog tau txais kev sibkoom nrog Tsoomfwv Australia loj, cov tsoomfwv hauv xeev thiab hauv nroog nrog rau cov tsev khomob ntiav txhua lub tibsi.

LUS QHIA YUAM-KEV: Muab sawvdaws kaw ob  lub lispiam ces yeej tiv-thaiv tau kev sibkis COVID-19  (a two week lockdown will stop the spread of COVID-19)

LUS TSEEB : Txawm yuav muab sawvdaws kaw mus  li ob  losyog peb lub lis-piam tag es tso sawvdaws tawm los ua neej zoo liqub, los tus kabmob COVID-19 tseem yuav sib kis tau.

Cov neeg kis tau COVID-19 feemcoob yog cov mob tsis hnyav losyog yeej tsis paub tias mob li. Txojkev caiv li ob  lub lispiam tsuas pab kom cov neeg  kis tau tus kabmob COVID-19 caiv kom tsis txhob mus kis tus kabmob virus tau rau lwm tus tomqab ntawm cov nom-tswv qhib txojkev caiv lockdown lawm.

Txojkev zoo tshaj ntawm yuav tiv-thaiv COVID-19 ces yog sawvdaws yuavtsum nco-ntsoov ntxuav-tes tsis-so, hnoos rau txhais caj-npab, nyob deb ntawm lwm tus, nyob hauv tsev thiab mus kuajmob yog tsis xis-neej, thiab muab daim ntaub npog qhov-ncauj, qhov-ntswg thaum koj mus nyob rau thajchaw muaj neeg coob nyob uake es nyob nrug-deb ntawm lwm tus tsis tau.

Peb cov thawjcoj saib kev khomob nyob Australia yeej txheeb-xyuas cov neeg mob tshiab txhua hnub thiab taug xyuas saib lawv kis qhov twg los. Lawv yog pawg neeg uas qhia saib yuav muaj kev dabtsi txwv ntxiv rau yav tom ntej xwv thiajli yuav pab kom tus mob no tsis txhob sibkis tau ntau. Sawvdaws yuav tau mus qhib xyuas hauv www.australia.gov.au xwv thiajli paub tias muaj kev dabtsi txwv tsis pub ua.

LUS QHIA YUAM-KEV: Yog txheeb-xyuas  kuaj sawvdaws ces yuav   ua kom tus kabmob coronavirus tsis sibkis (Testing everyone will stop the spread of coronavirus)

LUS TSEEB:  Kev txheeb-xyuas testing tsis ua rau kom tus kabmob tsum tsis sibkis.

Ib lub hauv-paus tshwj-xeeb ntawm txojkev tiv-thaiv thiab tswj COVID-19 ces yog yuavtsum siv sijhawm, taug-ntsuas thiab kuaj txheeb-xyuas kom meejpem.  Kev kuajmob thiab taug-xyuas tus kabmob yog ib txojkev tshwj-xeeb heev rau txojkev nrhiav tus  kabmob, qhia kom paub tus neeg mob thiab xa-xov rau cov neeg thiab thaum kawg thiajli  yuav ua rau kom txojkev sibkis no tsawg.

Txawm yuav kuaj paub tias koj tsis mob COVID-19, tabsis qhov no nws kuj tsis tso-siab tias koj yuav kis tsis tau tus kabmob losyog yuav sibkis  tus kabmob mus rau lwm tus, tsis tau. Tejzaum koj yuav kuaj paub tseeb tias kis tau COVID-19 tomqab ntawm koj twb xub mus kis tau tus kabmob SARS-CoV-2 (tus kabmob virus ntawm ua rau mob COVID-19) tabsis koj lub cev tseem tsis tau hnov mob. Vimlino nws thiaj tseemceeb heev ntawm koj yuavtsum ntxuav-tes tsis-tso thiab nyob nrug-deb lwm tus thiab nyob twjywm hauv tsev yog koj tsis xis-neej. Yog sawvdaws coj tau lino nrog rau muaj txojkev kuajmob targeted testing ces yuav pab tiv-thaiv COVID-19 thiab lwm yam mob sibkis kom muaj tsawg xwv thiajli yuav pab Australia txojkev kho cov mob sibkis kom zoo tuaj.

Peb yuavtsum tau ua twb-zoo ceevfaj los npaj txojkev kuajmob testing kom sib-haum rau cov pejxeem hauv cov zos nyob deb nroog (regional), xwsli nrhiav kev khoo kom tau tus kabmob thiab tiv-thaiv cov chaw kuajmob laboratory thiab testing kom muaj txaus siv.

Tau kuajmob rau cov pejxeem Australians coob heev, tau pom tias lawv lub cev yeej tsis hnov mob (asymptomatic), ces thiaj ua rau cov neeg tsis tshua ntseeg txojkev kuajmob no.  Txojkev kuajmob testing strategy no yog ib txojkev kuajmob uas tsis yog kuajmob nyhav thiab tseem yog ib txojkev nkim nyiaj txiag taug txheeb-xyuas kev sibkis xwb. Tsoomfwv Australian paub tias tejzaum nws yuav muaj lwm txojkev uas siv khoo thiab taug xyuas txojkev kuajmob sibkis asymptomatic testing no. Cov kev tswj xwsli kev sibkis mob, saib kis nyob thajchaw twg tuaj (outbreak setting) xwsli cov pejxeem uas yuav kis tau kabmob ntau mus rau thajchaw uas muaj pejxeem nyob tsawg los mus rau cov pejxeem uas yog kis tau tus kabmob ces yuav mob nyhav.

Tsoomfwv Australian thiajli muaj kev pomzoo kom muaj tus program kuajmob nyob raws cov chaw ua haujlwm thiab kom lawv muaj kev koomtes nrog cov neeg kuajmob public health thiab cov thawjtswj saib chaw kuajmob laboratory. Txojkev no thiaj yog txojkev kuaj mob zoo tshaj. Yog xavpaub ntau txog Tsoomfwv Australian txojkev kuajmob tsis xaiv (asymptomatic testing), thov nkag mus xyuas hauv Tsoomfwv lub website Department of Health website.

LUS QHIA YUAM-KEV: Cov twj-taig siv ua kev txheeb-xyuas Testing qhia tsis tau qhov tseeb tiag (Testing kits are not accurate)

LUS TSEEB:  Cov kev txheeb-xyuas kuajmob COVID-19 nyob rau tebchaws Australia yeej kuaj tau paub tseeb tiag. Txhua txojkev kuajmob siv nyob Australia yeej tau raug txheeb-xyuas meejpem tag tibsi. Lub tsev kuajmob Therapeutic Goods Administration (TGA) yeej muaj kev raus-tes koom nrog  xyuas txojkev kuajmob  thiab tseem koom ua tus txheeb-xyuas kom muaj txojkev khomob meejpem uas yog tsa tawm los  specifically kho rau tus kabmob SARS-CoV-2 (tus kabmob ntawm ua rau mob COVID-19).

Nyob rau Australia, cov kev kuajmob laboratory-based polymerase chain reaction testing (PCR) yog cov kev kuajmob zoo tshaj plaws (the gold standard test) ntawm siv  kuaj cov neeg kis kabmob SARS-CoV-2 nyhav rau nws lub cev uas yuavtsum tau muab nws ib cov kua-mob respiratory sample nqa coj mus kuaj xyuas.  Kev kuajmob PCR tests yog kev kuaj tob-heev (sensitive) thiab muaj peevxwm yuav kuaj tau cov kabmob genetic fragments me-me uas nyob xyaw hauv kabmob SARS-CoV-2 cov kua-mob respiratory sample.

Txhua yam twj-taig technology kev kuajmob testing tshiab nyob hauv Australia yuavtsum tau txais kev txheeb-xyuas thiab pomzoo ntawm TGA kom siv tau kuajmob paub cov result meejpem tseeb-tiag rawsli tus kevcai tswj legal supply. Cov kev nthuav-xov txog kev kuajmob COVID-19 muaj nyob hauv the Australian Register of Therapeutic Goods, thov mus saib tau hauv TGA lub website ntawm: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

LUS QHIA YUAM-KEV: Kev kuaj Coronavirus yog dag xwb (Coronavirus is a hoax)

LUS TSEEB: COVID-19 yog mob los ntawm tus kabmob coronavirus (SARS-CoV-2), uas yog cov kabmob hauv pawg mob khaub-thuas viruses ntawm yuav ua rau kom tibneeg thiab tsiaj-txhu muaj cov mob ua-pa sibkis -respiratory infections. Cov mob no yuav pib mob zooli tau khaub-thuas ces mam mob nyhav heev tuaj. COVID-19 sibkis los ntawm tus neeg mob cov npua aub-ncaug ua-pa droplets ya mus poob rau ib thajchaw ces ib tug tsis mob ho mus kov tau.

Nyob rau Australia lub tsev kuajmob sibkis the Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) uas nyob hauv Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, yog thawj lub tsev kuajmob laboratory sab-nraum Suav teb ntawm cais tau kabmob SARS-CoV-2.  Lub tsev kuajmob VIDRL tau qhia txojkev cais (isolate) tus kabmob virus rau lwm lub tsev kuajmob laboratories hauv Australia, rau lub koomhaum the World Health Organization thiab lwm lub tebchaws, kom sibpab txhim-kho, tej kev siv tau -validation thiab kev soj-ntsuam   ntawm txojkev kuajmob COVID-19.

Australia muaj hmoo heev ntawm tau txais kev txhawb-pab los ntawm cov kws paub-tseeb - expert network uas los ntawm tsoomfwv thiab cov tsev kuajmob pathology laboratories ntiav uas muaj lub peevxwm loj thiab muaj kev paub tseeb – accreditation txog cov kev kuajmob thiab qhia txog kabmob SARS-CoV-2. Cov tsev kuaj mob laboratories muaj txojkev kuajmob maj-nrawm thiab ceev-heev es thiajli pab tau kom tebchaws Australia khoo tau tus kabmob nyob tus-yees (flattening the curve) thiab thiajli  tsis ua kom muaj kev sibkis ntau xwsli tau pom nyob rau ntau lub tebchaws. Cov ntaub-ntawv sau qhia txog cov neeg kismob COVID-19 thiab cov neeg tau tas-simneej muaj sau cia tseg hauv Austraia thiab lwm tebchaws. Tsoomfwv lub tsev saib kev Nojqab nyob zoo Australian Department of Health tau tshaj tawm txhua hnub txog cov neeg kis mob thiab neeg tas sim-neej.

LUS QHIA YUAM-KEV: Ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg  pab tsis tau thiab/losyog tseem ua teebmeem (Masks are ineffective and/or unsafe).

LUS TSEEB:  Yog peb siv cov ntaub masks npog qhov-ncauj qhov-ntswg thiab saib-xyuas yus tus kheej xwsli ntxuav-tes tsis-so, nyob nrug-deb ntawm lwm tus, nyob hauv tsev yog tsis xis-neej thiab mus kuaj mob ces nws yuav pab tiv-thaiv kom txojkev sibkis COVID-19 tsawg zog.

Kev kis mob ces zoo tibyam li kev sibkis mob khaub-thuas respiratory viruses, SARS-CoV-2 (tus kabmob ua rau mob COVID-19) yog sibkis los ntawm tus neeg mob hnoos losyog txham cov npuas-pa droplets ya  mus kis rau lwm tus. Lwmyam kev sibkis mob yog kis los ntawm yus mus kov tej chaw uas muaj tus neeg mob cov npuas-pa poob rau hauv.  Cov neeg muaj mob hnoos losyog mob khaub thuas thiab mob COVID-19 yuav tau siv ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg txawm tias nws yuav tsis hnov lub cev mob xwv thiajli yuav pab tiv-thaiv tau kom cov npuas-pa droplets tsis txhob ya  mus raug lwm tus.  Cov neeg khomob thiab saib mob txhua tus yeej siv daim ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg - masks thaum lawv nyob nrug-deb tsis tau ntawm lwm tus neeg uas muaj mob hnoos thiab mob COVID-19.

Txojkev muab ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg yog ib txojkev pab tiv-thaiv kom tsis txhob sibkis mob COVID-19 tabsis yuavtsum muaj kev ceevfaj nrog tibsi.  Nws tseemceeb heev ntawm yuavtsum nco ntsoov ntxuav-tes tsis so, hnoos rau ntawm txhais caj-npab, nyob nrug-deb lwm tus thiab nyob twjywm hauv tsev yog tsis xis-neej thiab mus kuajmob.

Nws tseem tsis tau muaj povthawj txaus ntseeg tias txojkev muab ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg yuav ua rau kom muaj teebmeem losyog ua rau kom txais cov cua oxygen tsis txaus. Cov neeg saib-mob thiab kws khomob tau coj cov ntaub npog qhov-ncauj qhov-ntswg los tau ntau xyoo heev thiab npog ib zaug tsis yog yuav npog ib pliag xwb twb tsis pom ua teebmeem tshwm sim rau lawv li.

 

Txheeb-xyuas lub website no tsis-so xwv thiajli yuav paub txog Tsoomfwv Australia cov kev tshwm-sim tshiab uas hais txog COVID-19.

SBS muaj ntau yam ntaub-ntawv xovxwm txhais ua ntau yam lus  txog COVID-19. Koj yuav siv lub xovtooj tes mobile phone cov apps txheeb-xyuas thiab nrhiav tsoomfwv cov xovxwm txhais ua ntau yam lus tau. Mus tshawb xyuas yam xovxwm uas koj xav paub.

Yog xav paub ntau txog cov ntsiab-lus Askiv, mus xyuas hauv no www.australia.gov.au.