Daim ntawv hla tebchaw Visa thiab ciaj-ciam teb

Cov kev txwv mus ncig tebchaws

Tau muaj kev txwv tsis pub cov neeg uas tsis yog neeg Australian losyog cov neeg tsis nyob hauv lub tebchaws nkag los rau hauv tebchaws Australia.

Cov neeg pub nkag los rau hauv lub tebchaws yuavtsum yog cov neeg Australian thiab cov neeg nyob ruaj rau hauv lub tebchaws cov txheeb-ze xwsli yog tus txiv, tus pojniam, meyuam tseem yau thiab cov neeg tsocai saib-xyuas menyuam. Tomqab ntawm tuaj txog hauv Australia, txhua tus neeg yuavtsum tau cais mus nyob nws ib leeg li 14 hnub (14 days quarantine).

Kev nthuav xov rau cov neeg muaj daim ntawv Visa tuaj nyob ib ntus.

Cov neeg uas muaj daim Visa twb yuav tas lawm, yuav tau mus thov ntawv Visa tshiab. Cov neeg no yuav tau mus nug saib yuav thov Visa hom twg thiajli yuav haum rawsli txojkev nws tuaj poob rau hauv lub tebchaws thiab saib nws puas muaj cai thov tau daim visa tshiab.

Yog xav paub ntau txog txojkev txwv thiab thov visa mus qhib saib hauv: covid19.homeaffairs.gov.au