Kev lag-luam

Nyiaj JobKeeper tseem them ntxiv  (JobKeeper Extension)

Cov nyiaj JobKeeper Payment, uas lub hauv-paus tiag mas yuav los xaus rau hnub tim 27/09/2020, tabsis yuav muab ncua pab ntxiv rau cov lag-luam uas muajcai  tau txais (nrog rau cov lag-luas uas muaj tib leej xwb) thiab cov koomhaum not-for-profits kom mus txog rau hnub tim 28/03/2021.

Yog xav paub cov lus xaus uas txhim-kho tshiab thov mus xyuas hauv treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Kev Pab nyiaj tuav txoj haujlwm cia - Jobkeeper Payment

Tsoomfwv qhov nyiaj JobKeeper payments, uas yog nyiaj pab mus li ib-ntus rau cov lag-luam ntawm tau poob-peev nyiaj ntau los ntawm tus kabmob coronavirus (COVID-19).

Cov tswv-ntiav, cov tswv-ntiav ib leeg thiab lwm yam cov tswv haujlwm muaj cai mus thov qhov nyiaj pab JobKeeper payments rau nws cov neeg ua haujlwm uas muaj cai tau txais.  Lub tsev sau-se  ATO ua tus  them qhov nyiaj no tuaj rau tus tswv-ntiav tomqab txhua lub hlis.

Cov lag-luam mus teev-npe thov qhov nyiaj pab JobKeeper Payment nyob hauv lub tsev sau-se ATO's Business Portal, losyog ua hauv ATO online services uas yog siv tus myGov nkag mus yog tias koj yog tus tswv-ntiav ib-leeg – sole trader, losyog mus ua hauv cov kws ua se registered tax or BAS agent.

Yog xav paub ntau txog cov nyiaj pab JobKeeper tamis no thiab cov kev pab uas muaj nyob hauv lub tsev sau-se ATO ces nkag mus xyuas hauv www.ato.gov.au/JobKeeper.

Npaj kom muaj nyiaj txaus siv them nuj-nqi thiab nyiaj-hli

Cov lag-luam thiab koomhaum  not-for-profit (NFP) ntawm ntiav cov neeg ua haujlwm yuav tau txais qhov nyiaj pab thajtsam ntawm $20,000 txog $100,000  los siv pab khiav haujlwm  uas yog yuavtsum xa nws cov nyiaj them-se (lodging their activity statements) kom txog ntua lub hlis losyog lub caij ¼ quarter ntawm lub 9 hlis ntuj xyoo 2020.

Yog xav paub ntau:

Cov neeg pib kawm haujlwm

Tsoomfwv yuav txhawb txojkev qhuab-qhia haujlwm rau cov neeg Australian kom muaj mus ntxiv, thiab yuav txhawb cov lag-luam uas qhia haujlwm ntawm muaj cai tau txais cov nyiaj pab no. Lawv yuav pab them 50% ntawm cov neeg kawm haujlwm cov nyiaj-hli uas yuav them txog ntawm $21,000.

Mus tshawb xyuas tau ntxiv hauv no:

Kev qiv-nyiaj

Txojkev qiv-nyiaj Coronavirus SME Guarantee Scheme yog ib txojkev qiv nyiaj ntxiv los pab khiav haujlwm rau ob-peb lub hlis mus lawm yav tom ntej. 

Tsoomfwv kam lav  50% rau cov neeg qiv-nyiaj SME, coj mus siv ua cov peev nyiaj coj los khiav haujlwm hauv nws lub lag-luam.

Tsoomfwv tseem yuav zam tsocai pub rau cov tsev qiv-nyiaj (lenders) ntawm kam qiv-nyiaj rau cov lag-luam me uas tau xub qiv-nyiaj ntawm lawv dhau los tibsi.

Txojkev zam-cai (exemption) no yuav kav ntev li 6 lub hlis thiab pub rau cov neeg uas mus qiv-nyiaj coj los pab khiav nws lub lag-luam, xwsli mus qiv-nyiaj, mus thov qiv-nyiaj ntau tshaj qub losyog mus txhim-kho nws txojkev qiv-nyiaj tshiab (credit variations & restructures).

Kev txhawb pab rau cov zos nyob deb

Tsoomfwv tau npaj nyiaj $1 billion tseg cia txhawb pab rau cov pejxeem thiab lag-luam nyob hauv cov zos deb, ntawm tau ntsib teebmeem loj tshaj-plaws uas tshwm-sim los ntawm tus kabmob Coronavirus. Nws yog pob nyiaj tseg cia pab rau lub caij ntsib kev txom nyem thiab txhawb pab cov lag-luam rau lub caij tomqab tus kabmob dhau lawm. Tshooj ntxiv ntawm no, tsoomfwv tseem yuav siv pob nyiaj $715 millions coj los pab txhawb cov lag-luam dav-hlau (airline industry) tibsi.

Txojkev Nqis-peev pab rau koj lub lag-luam

Cov nqi twj taig khoom siv hauv lub lag-luam uas koj muajcai yuav muab sau-nqi povtseg write off tag rho tau muab nce ntawm $30,000 mus rau $150,000 rau cov lag-luam uas muag khoom tau nyiaj tsawg tshaj $500 millions toj ib lub xyoo.

Txawm hais tias koj yuav-yuav cov twj taig khoom siv tshiab los siv rau koj lub tsev lag-luag losyog yuav ib lub tsheb tshom-av tractor qub los siv xwb los, koj yeej muajcai muab cov nqi twj-taig yuav cov khoom siv no sau-nqi povtseg -write-off uantej hnub tim 31/12/2020 tau.

Cov lag-luam muaj cai tau txais (eligible business) qhov kev pab accelerated depreciation deductions, uas yog kev pab txiav cov kev poob-nqi ntawm tus nqi yuav yam twj-taig khoom siv ntawm pob nyiaj pab kev ua lag-luam the investment incentive initiative, uas nws tsuas siv sijhawm ntev li 15 lub hlis  mus ua ntawv thov xwb.

Yog xav paub ntau mus qhib xyuas hauv no:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

Los yog mus saib tau ntxiv hauv no: