Kev Nojqab Nyobzoo

Cov ntsiab lus qhia txog kev mob

Tus kabmob coronavirus yuav muaj mob xwsli:

 • Ua daus-no

 • Hnoos

 • Mob caj-pas

 • Nkees-nkees

 • Ua pa txog-siav

Yog koj tsis xis-neej thiab ntshais ib tsam koj mob coronavirus, thov mus cuag kws khomob sai.

Koj hu tau mus nug lub tsev pab nthuav-xov - the National Coronavirus Helpline for information. Yog koj xav tau neeg txhais-lus hais koj yam lus, thov hu rau 131 450.

Yog koj muaj mob nyhav xwsli ua pa tsis dim heev, hu xovtooj 000 mus thov kev pab khomob sai.

Nws muaj cov ntaub ntawv txhais ua ntau yam lus nyob rau hauv Tseemfwm lub tsev Saib kev Muaj Mob lub vaj-sab website (The Dept.of Health’s website) ntawm yuav pab qhia kom sawvdaws nyob ceevfaj thiab tsis txhob tsim kom muaj teebmeem rau pejxeem hauv zos.

Cov ntawv txhais ua lwm yam lus muaj nyob hauv no ntxiv  www.sbs.com.au/language/coronavirus

Kev kuaj mob thiab khomob rau COVID-19

Koj yuavtsum tau ua rawsli tsoomfwv tus kevcai tswj kabmob rau pejxeem, txawm hais tias koj tsis muaj ntawv Visa, losyog tsis paub xyov koj daim ntawv Visa yog hom twg. Yog koj tsis xis-neej, koj yuavtsum mus ntsib kws khomob thiab mus kuaj mob COVID-19.

Tsoomfwv hauv cov xeev thiab nroog muaj kev kuaj  thiab khomob COVID-19 pub dawb.

NYOB CEEVFAJ

 • Nyob kom huv-si, muab cov sab-npus coj los ntxuav tes kom ntev li 20 seconds tag ces mam siv dej yaug, npog qhov-ncauj thaum hnoos, tsis txhob kov qhov-muag, qhov-ntswg thiab qhov-ncauj.

 • Thaum tawm mus sab nraum zoov, yuavtsum nyob 1.5 metres deb ntawm lwm tus neeg.

 • Thaum sib ntsib tsis txhob tuav tes, puag thiab hnia tus neeg yus ntsib ntawd.

 • Thaum yuav khoom , tsis txhob siv nyiaj them, tsuas siv daim card them xwb.

 • Tawm hauv tsev mus thaum tsis muaj neeg coob.

 • Ua twbzoo mloog xovxwm – mloog cov xovxwm uas ntseeg tau xwb. Mus Download Tseemfwv tus leb xovtooj tshaj xovxwm kabmob Coronavirus Application (the Coronavirus Australia mobile phone app), mus nias Subscribe rau Tseemfwm txojkev xaxov - the Coronavirus Australia WhatsApp service, thiab mus tshawb xyuas xovxwm tshiab tau hauv www.australia.gov.au.

Lub Xovtooj Support Lines uas muab kev pab txog COVID-19 rau cov Neeg Laus

Lub xovtooj Support Lines uas muab kev pab txog COVID-19 rau cov Neeg Laus qhia txog kev txhawb pab thiab kev sibnug moo rau cov neeg Australian laus.

Muaj ib txhia neeg laus kis tau tus kabmob COVID-19 yoojyim tabsis tsis paub mus siv internet thiab nrhiav kev pab txog yam lawv xav tau. Lub xovtooj support lines uas muab kev pab txog COVID-19 rau cov Neeg Laus thiajli yog tus nthuav xov thiab kev txhawb pab rau lawv.

Cov neeg Australian laus, lawv tsevneeg, lawv tej phoojywg thiab cov neeg zov lawv hu tau mus rau lub xovtooj 1800 171 866 UA YOG HU DAWB yog tias lawv:

 • xav nrog ib tug tham txog cov kev khoo COVID-19 thiab cov teebmeem uas raug lawv
 • khosiab losyog txhawj txog cov neeg lawv hlub
 • zov ib tug neeg thiab xav paub cov xovxwm losyog xav tham nrog ib tug neeg twg
 • xav tau txais kev pab losyog kev sablaj txog cov kev pauv tshiab uas lawv tau txais
 • xav tau txais kev pab mus thov cov kev pab tshiab losyog xav mus yuav tej khoom siv tseemceeb xwsli xav kom muaj neeg coj mus yuav khoom
 • muaj kev txhawj-xeeb txog lawv tus kheej, lawv tus phoojywg losyog tsevneeg uas muaj ib tug laus mob Tem-toob Dementia
 • xav teem kom muaj kev tuaj txheeb-xyuas txog lawv txojkev nojqab nyobzoo ib zaug losyog ntau zaus rau lawv losyog rau lwm tus.

Cov neeg Australian laus, lawv cov txheeb-ze, cov neeg zov lawv, cov phoojywg losyog cov neeg txhawb pab lawv txhua leej muaj cai:

 • hu lub xovtooj 1800 171 866
 • Thaum 8.30teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj AEST txhua hnub ua haujlwm
 • Hu tuaj nug txog txhua yam losyog tej kev pab uas lawv xav tau txais.

Daim ntawv qhia txog qhov-tseeb