Kev sib-ntaus hauv tsev

Txhob siv lub caij ntsib kev txom nyem ua kev kub-ntxhov nyob hauv tsev. Yog tias koj  losyog tus neeg koj paub tau ntsib kev kub-ntxov hauv lub cuab-yim,  Hu xovtooj mus sab laj nrog lub chaws pab 1800RESPECT xovtooj 1800 737 732, yog hu dawb thiab muab kev sablaj pab-cuam rau koj.  Hu tau txhua lub caij, rau cov poj-niam thiab txiv-neej. Yog xav mus  sablaj hauv huab-cua online los tau tibsi nyob rau ntawm: http://www.1800respect.org.au/