Rau cov tibneeg thiab tsev neeg

Tsis pub laib tawm hauv lub tsev xauj

Tsoomfwv hauv cov xeev tau pomzoo kom muab txojkev laib cov neeg xauj tsev tawm ncua tseg rau, 6 lub hlis tom ntej no. Thov cov tswv-tsev thiab neeg-xauj tsev tig los sibtham kom haum txog txojkev sau nqi xauj-tsev. Yog xav paub ntau, thov mus nug nrog cov tsoomfwv hauv koj lub xeev.

Qhov nyiaj rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus

Qhov nyiaj pub rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus pensions thiab lwm yam nyiaj laus tau muab txo-nqis li 50% rau lub xyoo 2019-20 thiab 2020-21 ntawm nws tus kheej cov nyiaj ua-se hauv lub xyoo xwv thiajli yuav pab tau cov lag-luam nyiaj-txiag (financial markets) kom tsis txhob poob-qis tshaj no rau lub caij muaj tus kabmob COVID-19 no.

Yog xav paub ntau, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/drawdown

Nyiaj Pab JobKeeper Payment

Tsoomfwv qhov nyiaj JobKeeper payments, uas tau yog cov nyiaj pab mus li ib-ntus rau cov lag-luam ntawm tau poob-peev nyiaj ntau los ntawm tus kabmob coronavirus (COVID-19).

Cov tswv-ntiav, cov tswv-ntiav ib leeg thiab lwm yam cov tswv haujlwm yuav rov mus teev npe thov qhov nyiaj pab JobKeeper payments rau lawv cov neeg ua haujlwm uas muaj cai tau txais.  Lub tsev sau-se ATO yog tus  them qhov nyiaj poobqab (in arrears) no tuaj rau tus tswv-ntiav tomqab txhua lub hlis.

Cov lag-luam yuav rov mus teev-npe thov qhov nyiaj pab JobKeeper Payment tau nyob hauv lub tsev sau-se ATO's Business Portal, losyog ua hauv ATO online services uas yog siv tus myGov nkag mus yog tias lawv tau yog tus tswv-ntiav ib-leeg – sole trader, losyog mus ua hauv cov kws ua se registered tax losyog BAS agent.

Yog xav paub ntau txog cov nyiaj pab JobKeeper Payment mus xyuas hauv www.ato.gov.au/JobKeeper.

Nyiaj pab JobMaker Hiring Credit

Qhov nyiaj pab JobMaker Hiring Credit yog ib txojkev pab nyiaj rau cov lag-luam coj mus ntiav cov hluas uas nrhiav haujlwm ntawm muaj hnub nyoog 16-35 xyoos.

Cov tswv-ntiav uas muaj cai (eligible) tau txais cov nyiaj no, yuav mus thov tau cov nyiaj JobMaker Hiring Credit coj los them cov neeg ua haujlwm rau lub caij hnub tim 7/10/2020 txog rau 6/10/2021.

Yog xav paub ntau mus xyuas hauv: www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Kev tswj haujlwm kom zoo thiab ncaj-ncess

Ceev-faj rau cov kev dag nyiaj losyog dag yuav koj cov ntsiab lus qhia txog koj ntiaj-tug (personal information). 

Cov neeg dag (scammers) no yeej ua txuj tuaj dag tias lawv tuaj ntawm cov tsev ua haujlwm uas txaus ntseeg tuaj xwsli Australian lub Tsev Loj Sau-se (ATO). Yog koj xav tias cov neeg hu xovtooj tuaj ntsib koj hais lus tsis tshua txaus ntseeg ces koj tsis tas yuav teb dabtsi rovqab rau lawv. Koj ciali hu mus rau lub tsev loj sau-sa ATO tus xovtooj saib kev dag – Scam Hotline uas leb xovtooj yog 1800 008 540 losyog mus qhib xyuas hauv www.ato.gov.au/scams saib yuav muaj kev qhia dab tsis ntxiv.

Tsomfwv cov nyiaj pab thiab kev pabcuam services

Tsoomfwv lub tsev muab kev pabcuam Services Australia yuav pab koj tau txog nyiaj-txiag txawm tias koj yuav tsis tau txais qhov nyiaj pab Centrelink payment. Koj tsis tas mus ntsib lawv nram lub hoob-kam.  Koj siv txojkev xaxov self-service los tau tibsi. Koj yuav xav nrog cov neeg social worker ua haujlwm pab neeg txom-nyem tham los tau.  Yog hais tias koj twb tau txais nyiaj pab ntawm peb lawm ces tamsis no peb tau pauv cov kev them nyiaj thiab kev pabcuam rau lub caij muaj kabmob Coronavirus (COVID-19). Yog xav paub cov ntsiab-lus sau ua koj yam yus, mus qhib saib hauv servicesaustralia.gov.au/covid19