Koj tus kheej thiab tsev neeg

Rho cov nyiaj laus coj los siv ntxov

Cov tibneeg yuav muaj cai mus rho tau cov nyiaj laus txog li $10,000 coj los siv tabsis yuavtsum nkag mus ua daim ntawv rho nyiaj hauv myGov uantej hnub tim 31/12/2020.

Yog koj rho cov nyiaj laus los siv ntxov ces yuav ua rau koj cov nyiaj laus tsawg tuaj rau yav tomntej. Koj yuav tau mus sablaj nrog cov kws saib nyiaj-txiag -financial adviser uantej yog koj xav mus rho koj cov nyiaj laus tawm los siv ntxov.

Yog xav paub txog kev rho nyiaj-laus los siv ntxov, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/early-access, losyog hu mus nug lub tsev sau se ATO, ua koj yam lus los tau tibsi, thov hu mus rau lub chaw pab Txhais-ntawv thiab Txhais-lus ( (TIS National) xovtooj 13 14 50.

Tsis pub laib tawm hauv lub tsev xauj

Tsoomfwv hauv cov xeev tau pomzoo kom muab txojkev laib cov neeg xauj tsev tawm ncua tseg rau, 6 lub hlis tom ntej no. Thov cov tswv-tsev thiab neeg-xauj tsev tig los sibtham kom haum txog txojkev sau nqi xauj-tsev. Yog xav paub ntau, thov mus nug nrog cov tsoomfwv hauv koj lub xeev.

Qhov nyiaj rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus

Qhov nyiaj pub rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus pensions thiab lwm yam nyiaj laus tau muab txo-nqis li 50% rau lub xyoo 2019-20 thiab 2020-21 ntawm nws tus kheej cov nyiaj ua-se hauv lub xyoo xwv thiajli yuav pab tau cov lag-luam nyiaj-txiag (financial markets) kom tsis txhob poob-qes tshaj no rau lub caij muaj tus kabmob COVID-19 no.

Yog xav paub ntau, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/drawdown

Nyiaj Pab JobKeeper Payment

Cov nyiaj pab JobKeeper payment yog nyiaj txhawb pab  rau cov lag-luam uas tau poob nyiaj ntau rau lub caij muaj kabmob COVID-19 , es pab them ua nyiaj-hli rau  nws cov neeg ua haujlwm xwv peb cov neeg Australians thiaj tseem muaj txoj  haujlwm tos lawv  thiab tseem tau txais nyiaj hli tsis-tu.

Koj tus tswv-ntiav yuav qhia rau koj paub yog lawv yuav mus thov qhov nyiaj pab khaws haujlwm JobKeeper Payment ntawm them tuaj ob   lub lispiam ib-zaug, rau koj.

Yog xav paub ntau mus xyuas hauv www.ato.gov.au/jobkeeper

Kev tswj haujlwm kom zoo thiab ncaj-ncess

Nws tau muaj ntau yam kev dag-ntxias txog COVID-19 thiab lwm yam kev dag-ntxias rau cov neeg Australians. Yog koj xav tias, koj tau txais xov-tooj ntawm cov neeg dag losyog  tau txais cov ntawv email, SMS txawv-txawv no ces thov xub tuaj sablaj nrog peb uantej tso.

Yog koj xav tias cov neeg  hu tuaj nrog koj tham ntawd tsis tshua zoo thooj  li cov neeg ua haujlwm hauv tsev sau-se ATO  ces tsis txhob teb. Hu tuaj qhia peb hauv, tsev sau-se ATO lub xovtooj Hotline uas yog 1800 008 540 losyog mus xyuas hauv www.ato.gov.au/scams

Yog koj xav tias muaj neeg nyiag losyog lam dag siv koj lub npe, peb yuav pab tau koj.  Peb muab kev nthuav-xov, kev sablaj thiab kev pabcuam rau txhua tus neeg them-se kom rovqab ua nws lub npe them-se tshiab tau.

Koj yuav hu tuaj qhia peb txog cov neeg losyog cov lag-luam ntawm ua tsis ncaj tus kevcai los tau tibsi, qhia rau hauv peb lub website: www.ato.gov.au/tipoff.

Tsomfwv cov nyiaj pab thiab kev pabcuam services

Tsoomfwv lub tsev muab kev pabcuam Services Australia yuav pab  koj tau txog nyiaj-txiag txawm tias koj yuav tsis tau txais qhov nyiaj pab Centrelink payment. Koj tsis tas mus ntsib lawv nram lub hoob-kam.  Koj siv txojkev xaxov self-service los tau tibsi. Koj yuav xav nrog cov neeg  social worker ua haujlwm pab neeg txom-nyem tham los tau.  Yog hais tias koj twb tau txais nyiaj pab ntawm peb lawm ces tamsis no peb tau pauv cov kev them nyiaj thiab kev pabcuam rau lub caij muaj kabmob Coronavirus (COVID-19). Yog xav paub cov ntsiab-lus sau ua koj yam yus, mus qhib saib hauv servicesaustralia.gov.au/covid19