Koj tus kheej thiab tsev neeg

Rho cov nyiaj laus coj los siv ntxov

Cov tibneeg nyob ruaj rau hauv tebchaws thiab cov tuaj nyob ib ntus yuav muaj cai mus rho tau cov nyiaj laus txog li $10,000 coj los siv tabsis yuavtsum nkag mus ua daim ntawv rho nyiaj hauv myGov uantej hnub tim 1/7/2020.

Txijli hnub tim 1/7/2020 txog tim 24/9/2020, ces cov tibneeg muajcai mus rho tau $10,000 ntxiv.

Yog koj rho cov nyiaj laus los siv ntxov ces yuav ua rau koj cov nyiaj laus tsawg tuaj rau yav tomntej. Koj yuav tau mus sablaj nrog cov kws saib nyiaj-txiag -financial adviser uantej yog koj xav mus rho koj cov nyiaj laus tawm los siv ntxov.

Yog xav paub txog kev rho nyiaj-laus los siv ntxov, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/coronavirus, losyog koj xav mus sablaj nrog lub tsev sau se ATO, ua koj yam lus los tau tibsi, thov hu mus rau lub chaw pab Txhais-ntawv thiab Txhais-lus ( (TIS National) xovtooj 13 14 50.

Tsis pub laib tawm hauv lub tsev xauj

Tsoomfwv hauv cov xeev tau pomzoo kom muab txojkev laib cov neeg xauj tsev tawm ncua tseg rau, 6 lub hlis tom ntej no. Thov cov neeg ntiav-tsev thiab neeg xauj tsev tig los sibtham kom haum txog txojkev sau nqi xauj-tsev. Yog xav paub ntau, thov mus nug nrog cov tsoomfwv hauv koj lub xeev.

Qhov nyiaj rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus

Qhov nyiaj pub rho tau tsawg tshaj-plaws rau cov neeg noj nyiaj-laus pensions thiab lwm yam nyiaj laus tau muab txo-nqis li 50% rau lub xyoo 2019-20 thiab 2020-21 ntawm nws tus kheej cov nyiaj ua-se hauv lub xyoo xwv thiajli yuav pab tau cov lag-luam nyiaj-txiag (financial markets) kom tsis txhob poob-qes tshaj no rau lub caij muaj tus kabmob COVID-19 no.

Yog xav paub ntau, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/drawdown

Kev tswj haujlwm kom zoo thiab ncaj-ncess

Nws tau muaj ntau yam kev dag-ntxias nyob hauv Australia thaum lub caij muaj tus mob COVID-19 no. Yog koj xav tias, muaj neeg tau hu xovtooj, xa ntawv SMS losyog email txawv-txawv tuaj nug koj no, thov xub tuaj sablaj nrog peb uantej tso.

Yog xav paub ntau txog qhov no, mus xyuas hauv www.ato.gov.au/scams.

Yog koj muaj kev txhawj-xeeb txog tias muaj neeg nyiag koj qhov nyiaj se losyog nyiaj laus super thiab tau muaj kev rho cov nyiaj tawm ntawm koj tus kheej tsis tau tsocai.

  • Mus txheeb xyuas hauv koj lub myGov account yog hais tias muaj lub account no thiab saib koj cov ntsiab-lus teev hauv puas tseem yog li qub
  • Hu xovtooj tuaj nrog peb pawg neeg txheeb xyuas Client Identity Support Centre uas xoovtooj yog 1800 467 033 xwv peb thiajli yuav pab tiv-thaiv tau koj tus leb them se.

Koj yuav hais tuaj qhia peb tau nyob hauv www.ato.gov.au/tipoff, yog koj pom tias muaj ib tug tibneeg twg losyog lub lag-luam twg tsis ua haujlwm ncaj-ncees.

Tsoomfwv cov kev them nyiaj thiab kev pab

Tej zaum Services Australia yuav pab nyiaj rau koj tau txawm tias koj tsis tau txais nyiaj pab hauv Centrelink. Koj tsis tas mus nram cov tsev hoob-kam. Koj ciali siv cov kev yus-ua-yus hauv internet xwb. Koj thov tau social worker pab tibsi. Yog tias koj twb tau txais nyiaj pab lawm ces, nws tau muaj cov kev pauv them nyiaj thiab kev pab rau lub caij kabmob coronavirus (COVID-19). Yog xav paub cov ntsiab lus sau ua koj yam lus mus xyuas hauv servicesaustralia.gov.au/covid19