Tshuaj tiv-thaiv COVID-19 (COVID-19 vaccines)

Peb thov nquag hu tag rho cov neeg nyob hauv Australia cov zej-zog mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob. Nws thiajli yuav ua tau rawsli cov lus qhuab-qhia txog kev nojqab nyobzoo.

Tshuaj tiv-thaiv COVID-19 muaj txhaj pub dawb rau txhua tus neeg hauv Australia xwsli:

  • Cov neeg muaj daim ntawv Australian visa
  • Cov neeg txawv tebchaws tuaj ncig uasi
  • Cov neeg txawv tebchaws tuaj kawm ntawv
  • Cov neeg txawv tebchaws tuaj ua haujlwm
  • Cov neeg tuaj khiav nkaum -asylum seekers, thiab
  • Cov neeg tsis muaj daim ntawv visa.

Thaum cov neeg nyob hauv Australia mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob, cov neeg txhaj tshuaj yuav tsis nug txog saib lawv nkag tuaj tebchaws no licas thiab puas yog neeg Australia.

Koj tsis tas yuav mus teev npe kom muaj cai tau txais daim ntawv kuajmob Medicare xwv thiaj tau txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19 pub dawb. Yog xav paub saib koj yuav mus txhaj tshuaj nyob rau lub tsev clinic twg uas tsis tas siv daim ntawv Medicare card, ces kom mus xyuas hauv COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

Yog xav paub xovxwm ntxiv txog kev txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19 uas txhais ua koj yam lus, thov mus saib hauv COVID-19 vaccine information in your language.

Daim ntawv qhia txog qhov-tseeb