Tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19

Txojkev muaj tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 rau txhua leej nyob hauv Australia yuav pab tiv-thaiv koj tsevneeg thiab cov neeg zej-zog koj nrog nyob kom tsis txhob sibkis tus kabmob coronavirus.

Tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 yuav muaj pub rau txhua-txhua leej nyob hauv tebchaws Australia thiab txhua tus neeg uas tsis yog neeg Australian losyog neeg tuaj nyob ruaj rau hauv tebchaws. Cov neeg tsis muaj daim ntawv kuajmob Medicare, cov neeg txawv tebchaws uas tuaj ncig uasi, cov tub-ntxhais tuaj kawm ntawv, cov neeg tuaj ua haujlwm thiab cov tuaj khiav-nkaum asylum seekers los yeej tau txais cov tshuaj tiv-thaiv kabmob tibsi.

Yog xav paub ntau txog cov ntaub-ntawv  kuajmob txhais ua lwm yam lus mus xyuas hauv: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Daim ntawv qhia txog qhov-tseeb