Txojkev nojqab nyobzoo thiab kev nyab-xeeb ntawm kev ua haujlwm

Lub tsev Safe Work Australia tau tawm ib tug kev khiav haujlwm coj los txhawb pab cov lag-luam thiab cov tibneeg kom nkag-siab  txog nyias lub luag haujwlm, rawsli tus kevcai  tiv-thaiv kom tsis txhob muaj mob thiab kev nyab-xeeb (work health and safety laws), thiab tiv-thaiv rau lub caij muaj kabmob COVID-19.

Yog xav paub ntau, nkag mus xyuas hauv swa.gov.au/coronavirus