Txwv tsis pub muajkev ntxub lwm haiv-neeg

Yog koj tau pom, tau ntsib kev tsis saib-siab, kev thab-plaub losyog kev tabmeej ntxub thiab tsis nyiam vim koj yog lwm haiv neeg, koj tsis tas uv, koj mus qhia rau lwm tus tau.

Yog koj yog tus neeg uas raug lwm tus ntxub vim koj yog lwm haiv neeg

 • Yog koj tau nraug lwm tus hem saib tsis tau thiab yuav ua phem, vim koj yog lwm haiv neeg, thov hu rau tub ceevxwm.
  • Hu tus xovtooj 000 es thov kom tub ceev-xwm pab yog thaum koj tau raug kev raug mob nyhav ti-tes ti-taw.
  • Yog koj tsis raug mob nyhav tabsis koj xav thov kev pab ntawm tub ceev-xwm, thov hu mus rau txojkev pab Police Assistance Line xovtooj 131 444
 • Yog tsis muaj kev sib-cav sib-ntaus thiab koj tseem tham tau nrog tus neeg ntawd ces koj mam taug xyuas saib lub hauv paus lus, ua cas nws thiaj hais lus saib tsis tau koj.
 • Yog koj nrog tus neeg ntawd tham tag es tseem daws tsis tau qhov teebmeem, losyog koj tsis tau-luag mus nrog nws tham, ces koj sau tau ntawv mus yws (complaint) nws rau lub tsev Australian Human Rights Commission (AHRC).

Cov neeg txhawb lub zog (The power of bystanders)

Thaum nej muab kev txhawb pab rau cov neeg raug hais lus saib tsis tau, ces nws yuav ua rau kom cov neeg hais lus phem no thim-xav nws tus cwjpwm. Yog nej leej twg pab tau thiab tsis ua teebmeem rau nej ces thov kom nej tawm lub suab pab tus neeg uas raug hais lus saib tsis tau. Txawm yuav pab me-me xwb los twb muaj zog kawg lawm.

Yog koj pom ib tug neeg twg hais lus saib tsis tau lwm tus, koj muaj peevxwm ua tau:

 • Tawm koj lus suab — Qhia tias nws yog neeg racism – neeg lam ntxub lwm tus, qhia rau tus neeg hais ntawd kom paub meej tias nws hais lus yuav tsis tau
 • Txhawb pab tus neeg raug hais lus phem — mus sawv nrog nws, nug saib nws puas ok  
 • Khaws povthawj — muab koj lub xovtooj kaw cov lus cem, thau duab tus neeg hais lus phem thiab ceeb-toom qhia rau cov coj noj ntawm thajchaw uas tshwm sim ntawd paub

Nws muaj cov tswvyim qhia cov neeg txhawb-pab nyob rau hauv The Australian Human Rights Commission lub vas-sab https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism,

Kev ntxub lwm haiv neeg thiab koj txojcai

Nyob rau tebchaws Australia, nws yog ib txojkev txhaum cai yog koj lam muab ib tug neeg losyog ib pab neeg twg cem nyob rau nraum tshav-puam uas muaj neeg nyob coob hnov vim tus neeg ntawm txawv haivneeg, txawv xim tawv-nqaij thiab txawv kev nyobnoj ntawm koj thiab nws ua rau kom lawv tau ntsib kev saib tsis tau, raug-thuam, kev txaj-muag losyog raug kev hem. Cov yeebyam kev saib tsis tau no yog lub yeebyam kev ntxub lwm haiv-neeg.

Cov kev piv-txwv ntawm cov kev ntxub muaj xwsli hauv qab no:

 • hais-lus cem neeg rau hauv internet, hauv kev sibtham eforums thiab lwm yam kev tshaj xo hauv social networking thiab sib share tej duab video cem neeg.
 • hais-lus cem neeg losyog nthuav cov duab tsis zoo rau hauv ntawv xovxwm, ntawv magazine losyog lwm yam ntawv nthuav xov rau pejxeem
 • hais-lus cem neeg rau hauv tej kev sablaj rau pejxeem - public rally
 • hais-lus cem neeg nyob rau tej chaw uas muaj pejxeem nyob coob xwsli khw muag-khoom, chaw ua haujlwm, tiaj uasi, tsev qhia ntawv losyog nyob hauv cov tsheb ntiav public transport
 • hais-lus tsis saib lwm tus rau hauv cov chaw ua kis-las, uas yog cov neeg tuaj saib, cov neeg ua kis-las, cov xibfwb losyog cov neeg ua haujlwm hauv tiaj ua kis-las yog cov hais.

Lub homphiaj ntawm tus kevcai no yog txhawb kom muaj kev sib haum-xeeb kom sawvdaws muajcai hais tau lus rawsli nyias xav (freedom of speech) thiab nyob tau uake kom tsis txhob muajkev sib ntxub sib cais vim ib leeg txawv ib leeg. Nyob rau qhov kev sibtham nws kuj yuav hais tsis txhaum txojcai yog hais tias, txojkev hais lus ntawd nws muaj “lub ntsiab lub zoo thiab hais siab dawb-paug”.

Txojkev ntxub lwm haiv neeg tshwm sim rau thaum sawvdaws ua ib yam xwb tabsis tsis tau txais kev ncaj-ncees sib-npaug vim tias tus neeg ntawd nws txawv lwm haivneeg, txawv xim tawv-nqaij thiab txawv kev nyob noj ntawm koj xwsli koj tsis kam muab lub tsev xauj rau tus neeg ntawd nyob vim nws yog tus neeg hauv haiv neeg uas yus tsis nyiam.

Txojkev ntxub lwm haiv neeg tshwm sim rau thaum, lub chaw ua haujlwm uas tawm tib tug kevcai policy rau sawvdaws siv tabsis nws ho hais kom ib txhia neeg ua haujlwm uas lawv txawv haivneeg, txawv xim tawv-nqaij thiab txawv kev nyobnoj kom tsis txhob ntoo kaus-mom losyog ntoo cov twj-taig tiv-thaiv tobhau thaum ua haujlwm, ces nov yog ib txojkev tsis coj ncaj-ncees – uas yog kev ntxub lwm haiv neeg.

Yog koj tau txais kev hais lus ntxub thiab saib tsis tau vim koj yog lwm haiv-neeg, koj muaj cai ua daim ntawv Yws (complaint) xa mus rau Australia Lub Tsev Saib Tibneeg Txojkev Muajcai. Txojkev ua ntawv mus yws yog ib txoj yoojyim thiab ua dawb xwb.

Yog yuav xa ntawv mus yws rau Australian lub tsev saib Tibneeg Txojkev Muajcai nkag mus hauv no www.humanrights.gov.au/complaints

Txojkev Pab Nthuav-xov nyob thoob Tebchaws (National Information Service)

Australian lub tsev saib Tibneeg txojkev Muajcai tus kev Pab Nthuav-xov Thoob Tebchaws uas los lus luv-luv hu ua NIS (Australian Human Rights Commission’s National Information Service) (NIS) muab kev qhuab-qhia nthuav xov thiab xa cov neeg, cov koomhaum thiab cov tswv-ntiav txog tibneeg txojkev muajcai thiab cov teebmeem kev saib tsis ncaj-ncees. Txojkev pab no yog pab pub dawb thiab yuav khaws sawvdaws tej lus zais cia kom zoo.

Txojkev pab hauv NIS yog pab :

 • muab kev nthuav xov qhia koj txojcai thiab lub luag haujlwm rawsli tsab kevcai Federal human rights thiab anti-discrimination law
 • sablaj saib koj puas tsim-nyog ua daim ntawv mus yws qhov teebmeem rau tus thawjcoj Commission losyog saib yuav siv tsab kevcai no pab koj licas
 • muab kev nthuav xov rau koj txog kev sau ntawv mus yws koj qhov teeb- meem, teb koj cov lus yws losyog txhim kho cov teebmeem tsis ncaj-ncees.
 • xa koj mus rau lwm lub tsev koomhaum uas yuav pab koj tau

Thov qhia tias, txojkev pab NIS yuav tsis muab kev sablaj txog kevcai lijchoj rau koj

Koj hu tau mus cuag the NIS:

Kev pab Txhais-ntawv thiab Txhais-lus

Qhov chaw pab Txhais-ntawv thiab Txhais-lus (TIS National) yog kev pab txhais-lus rau tsoom pejxeem uas tsis txawj lus Askiv. Cov kev pab Txhais-lus TIS National feem ntau ces yog kev pab pub dawb rau tsoom pejxeem uas tsis txawj lus Askiv.

Kev pab Sablaj thiab Saib-xyuas kev Nyua-siab

Txojkev pab tshiab txhua lub sijhawm 24/7 yog tsa los txhawb pab pub dawb rau txhua tus pejxeem Australian rau lub caij thaum muaj tus kabmob COVID-19.

Koj yuav mus thov tau txojkev txhawb pab no nyob rau hauv lub vas-sab website https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Txojkev pab thaum ntsib teebmeem losyog kev nyuab siab, thov hu mus cuag Beyond Blue xovtooj 1800 512 348 losyog kevpab sablaj Lifeline xovtooj 13 11 14, hu tau mus ntsib txhua lub sijhawm.

Kev pab sablaj rau cov menyuam Kids Helpline yog ib txojkev pab pub dawb rau cov menyuam muaj hnub nyoog 5 txog 25. Cov menyuam yaus thiab cov tub-ntxhais hluas hu tau mus sablaj txhua lub sijhawm uas xovtooj yog 1800 551 800.