COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

တၢ်အိၣ်ဒီးCOVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအပူၤဖျဲးဒီးတုၤလီၤတီၤလီၤလၢပှၤအီးစ တြ့လယါဖိကိးဂၤဒဲးအဂီၢ် ကမၤစၢၤဒီသ ဒၢနၤ,နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးနပှၤတ၀ၢလၢခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်က လီအီၤပှၤကိးဂၤ ဒဲးလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤအဂီၢ်,ဖဲ နတမ့ၢ်အီးစတြ့လယါအထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလီၤစိၤလၢထံကီၢ်အပူၤသ့အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ် ဃုာ်ပှၤလၢတအိၣ်ဒီး မဲဒံးခဲရ် အကး, ပှၤတမှံၤလၢထံကီၢ်အဂၤ,ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကၠိဖိတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်အိၣ်လီၢ်ကျဲဃု ဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃ့တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်အကျိၤဆူညါလၢနကျိာ်ဒၣ်န၀ဲအဂီၢ်လဲၤအိၣ်သကိးကွၢ်ဘၣ် https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံး