COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်

ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်ဆိးလၢအီးစတြ့လယါအပှၤတ၀ၢအပူၤကဆဲးဒီသဒၢအသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤ အဂီၢ်, ပာ်ဃုာ်-

  • ပှၤလၢအဖီၣ်ဃာ်အီးစတြ့လယါဘံၣ်စၣ်တဖၣ်
  • ပှၤတမှံၤဟဲဟးလၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်
  • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကၠိဖိတဖၣ်
  • ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်
  • ပှၤဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ကဒုအခွဲးတဖၣ်,ဒီး
  • ပှၤလၢတဖီၣ်ဃာ်ဘံၣ်စၣ်လၢအဖိးသဲစးတခါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤလၢအီးစတြ့လယါတဖၣ်မ့ၢ်ဆဲးဒီသဒၢအသးအခါ,တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲအတၢ်အိၣ်သးမ့တမ့ၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်တၢ်တထၢဖှိၣ်အီၤဘၣ်.

နတလိၣ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်မ့တမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒီး Medicare လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ကလီဘၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲး ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဒၢးလၢနတလိၣ်ဘၣ် Medicare အဂီၢ်,ကွၢ်ဘၣ် COVID-19 Vaccine Eligibility Checker တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနကျိာ်ဒၣ်န၀ဲအဂီၢ်,လဲၤ အိၣ်သကိးဘၣ် COVID-19 vaccine information in your language န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံး