ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါန့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့ဘၣ်

ဖဲနမ့ၢ်ထံၣ်မ့တမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤ,တၢ်မၤတရီတပါမ့တမ့ၢ်တၢ်သးဟ့န့ၣ်, တဘၣ်၀ံသးစူၤအီၤတဂ့ၤ,ကတိၤဖျါထီၣ်အီၤတက့ၢ်.

ဖဲနမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တခီ

 • ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤဆူးမၤဆါမ့တမ့ၢ်မၤပျံၤမၤဖုးနၤဃုာ်ဒီးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်ဆဲးကျိးဘၣ်ပၢၤကီၢ်တက့ၢ်. 
  • လၢဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်အိၣ်သးတခါမ့တမ့ၢ်သးသမူအဂီၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အတၢ်အိၣ်သးတခါအပူၤန့ၣ်,ကိးဘၣ်၀းသၢဖျၢၣ်(000)လၢဒီးဃ့န့ၢ်ပၢၤကီၢ်တၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. 
  • ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤစၢၤအခါ,သနာ်က့မ့ၢ်တအိၣ်လၢတၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးအပူၤဘၣ်တခီ,ကိးဘၣ်ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤ(131 444)န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးမ့ၢ်တပာ်ဃုာ်ဘၣ်တခီ,ဒီးဖဲမ့ၢ်ပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤတခီ,နကဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်အိၣ်သးတခါအံၤလၢနကစၢ်ဒၣ်န၀ဲခီဖျိခီဆၢက့ၤတၢ်လိၤလိၤဆူပှၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤအါဂၤလၢအပာ်ဃုာ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲတၢ်ခီဆၢကဒါက့ၤတၢ်လိၤလိၤအံၤမ့ၢ်တဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်အိၣ်သးတခီ,မ့တမ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်တမုာ်တလၤလၢကမၤတၢ်အံၤဘၣ်တခီ,နမၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်ဆူအီးစတြ့လယါပှၤကူပှၤကညီခွဲးယာ်အခီၣ်မံးရှၢၣ်(AHRC)အအိၣ်သ့လီၤ.
  • လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်ဃုာ်ဒီး AHRC န့ၣ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.humanrights.gov.au/complaints မ့တမ့ၢ် ကိးဘၣ် AHRC ထံကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အတၢ်မၤ စၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ 1300 656 419 မ့တမ့ၢ် 02 9284 9888 န့ၣ်တက့ၢ်. 

ပှၤထံၣ်တၢ်အစိအကမီၤ

ဖဲပှၤလၢအအုၣ်သးထံၣ်၀ဲဒၣ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအံၤကတိၤထီၣ်ထီဒါတၢ်အံၤန့ၣ်,တၢ်မၤစၢၤဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်အသးဒီးမၤအိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢအမၤတၢ်တဂၤကဆိမိၣ်ထီၣ်ကဒါအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ်လီၤ.  တဘၣ်ပာ်လီၤနသးလၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပူၤတဂ့ၤ.  သနာ်က့ဖဲမ့ၢ်ပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤန့ၣ်,ကတိၤထီၣ်တၢ်ဒီးအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီးပှၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.  တၢ်နဲၣ်ဖျါထီၣ်ယိယိဖိဒၣ်လဲာ်ကဲတၢ်လၢအစိအကမီၤအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအသကဲာ်ပ၀းအခါတၢ်လၢနမၤအီၤသ့န့ၣ်-

 • ကတိၤထီၣ်တၢ်-ကိးထီၣ်အမံၤဒ်တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤ, ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢအမၤတၢ်တဂၤ လၢတၢ်န့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့အဂ့ၢ်
 • ဆီၣ်ထွဲပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်-ဆၢထၢၣ်သဃဲၤဒီးပှၤတဂၤလၢအဘၣ်တၢ်ပညိၣ်လီၤအီၤဒီးသံကွၢ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးကစီဒီဧါန့ၣ်တက့ၢ်  
 • ထၢဖှိၣ်တၢ်အုၣ်သး-မၤနီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢနလီတဲစိအပူၤ,ဒိန့ၢ်ပှၤမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအဂီၤဒီး ပာ်ဖျါထီၣ် အီၤဆူပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်တက့ၢ်

အီးစတြ့လယါပှၤကူပှၤကညီအခွဲးအယာ်အခီၣ်မံးရှၢၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢပှၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racismန့ၣ်တက့ၢ်. 

ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤဒီးနခွဲးနယာ်တဖၣ်

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢကမျၢၢ်အကျါလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢပှၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဒူၣ်အအဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,ထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိး မၤဆါ, ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢ,တၢ်မၤမဲာ်ဆှးမ့တမ့ၢ်မၤပျံၤမၤဖုး တၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒူၣ်ကလုာ်အတၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့အဒိတဖၣ်ပာ်ဃုာ်

 • ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်ပီးလီလၢအမၤဆါပှၤအသးလၢအ့ထၢၣ်နဲးအပူၤ,လၢအပာ်ဃုာ်လီအပျဲၤစီၢ်တဖၣ်,ဘျီး,ပှၤဂ့ၢ်၀ီပှာ်ယဲၤဘျးစဲအလီၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်နီၤသကိးလိာ်သးတၢ်ဂီၤမူအလီၢ်အကျဲတဖၣ်
 • ဒူၣ်ကလုာ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢအမၤဆါပှၤအသးတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢလံာ်တၢ်ကစီၣ်,မဲးစံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤလၢအဂၤတဖၣ်အဒိဒ်လံာ်ကဘျံးဆံးဆံးဖိမ့တမ့ၢ် လံာ်က့ ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်
 • ဒူၣ်ကလုာ်တၢ်ဂ့ၢ်အတၢ်ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲကမျၢၢ်ရိၣ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးအလီၢ်လၢအမၤဆါပှၤအသး
 • ဒူၣ်ကလုာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်စံးတၢ်ကတိၤလၢအမၤတရီတပါတၢ်လၢကမျၢၢ်အလီၢ်အကျဲတခါ,ဒ်သိးဒီးကျးတခါ,တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်တခါ,ဖီကရၢၢ်,လၢကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤအလိၤမ့တမ့ၢ်လၢကၠိအပူၤ
 • ဒူၣ်ကလုာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်စံးတၢ်ကတိၤပှဲၤတၢ်မၤတရီတပါဖဲတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲအမူးတဖၣ်ခီဖျိပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ်,ပှၤကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ်,ပှၤနဲၣ်ပှၤလိာ်ကွဲဖိမ့တမ့ၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်

တၢ်သိၣ်တၢ်သီပညိၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤဘၣ်လိာ်ဒုးတုၤသိးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျိးလၢအပှဲၤတၢ်သဘျ့(တၢ်သဘျ့လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်)ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကအိၣ်ဆိးပှဲၤတၢ်သဘျ့၀ဲဒၣ်ဒီးဒူၣ်ကလုာ်အတၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်တနီၤဘၣ်တဘၣ်တထီဒါ၀ဲဒၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ"တၢ်မၤအီၤပှဲၤအဂ့ၢ်အခၢးဒီးပှဲၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအဂ့ၤအဃိ"န့ၣ်လီၤ.

ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါကဲထီၣ်ဖဲပှၤတဂၤတၢ်ရ့အီၤပှဲၤတၢ်သးအိၣ်လၢအစှၤန့ၢ်ဒံးပှၤအဂၤတဂၤလၢတၢ်အိၣ်သးတမံၤဃီအဖီလာ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဒူၣ်ကလုာ်,အဖံးအညၣ်အလွဲၢ်,တၢ်ဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်,ထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့တမ့ၢ်တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤအတၢ်အိၣ်သးဒ်သိးတၢ်သမၢတၢ်ဒိးလဲန့ၢ်အီၤဒီးဟံၣ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်လီၤဆီမ့တမ့ၢ်အဖံးအညၣ်အလွဲၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးဖဲတၢ်ဘျၢတခါမ့တမ့ၢ်ဖီလစံၣ်တခါလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢပှၤလၢအမ့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်,အဖံးအညၣ်အလွဲၢ်,တၢ်ဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်,ထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ဒူၣ်ကလုာ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့တမ့ၢ်တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤအတၢ်အိၣ်သးအဒိဒ်သိးခီပနံၣ်တခါစံး၀ဲဒၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်တဘၣ်သိး၀ဲဒၣ်ခိၣ်ဖျီၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဖျီၣ်ဘၢခိၣ်လၢအဂုၤအဂၤတဖၣ်ဆူတၢ်မၤအလီၢ်ဘၣ်,တၢ်အံၤအတၢ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကမၤဘၣ်ဒိတၢ်လၢအတတီတတြၢ်လၢပှၤလၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢဒူၣ်ကလုာ်,ကလုာ်ဒူၣ်တနီၤအကျါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဒူၣ်ကလုာ်အဖီခိၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤမ့တမ့ၢ်သးဟ့န့ၣ်နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်ဆူအီးစတြ့လယါပှၤကူပှၤကညီဂ့ၢ်၀ီအခွဲးအယာ်အခီၣ်မံးရှၢၣ်အအိၣ်သ့လီၤ. တၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်အကျိၤအကျဲန့ၣ်အညီ,အကလီဒီးတဖီၣ်ဃံး တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်ဒီးအီးစတြ့လယါပှၤကူပှၤကညီအခွဲးအယာ်အခီၣ်မံးရှၢၣ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်www.humanrights.gov.au/complaintsန့ၣ်တက့ၢ်. 

ထံကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

အီးစတြ့လယါပှၤကူပှၤကညီဂ့ၢ်၀ီအခွဲးအယာ်အခီၣ်မံးရှၢၣ်ထံကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ(NIS)ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဆှၢဃီၤလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်,တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ်ပှၤကူပှၤကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါအါမံၤအါကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကလီဒီးအပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်.

NIS အံၤ-

 • ဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနခွဲးနယာ်တဖၣ်ဒီးနမူနဒါတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်ပှၤကူပှၤကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ထီဒါတၢ်ကွၢ်တလီၤတၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ
 • တဲသကိးဘၣ်ဃးမ့ၢ်နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်တခါဆူခီၣ်မံးရှၢၣ်အအိၣ်သ့တသ့အဂ့ၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်တဘၣ်ကဘၣ်လိာ်အသးဒီးနတၢ်အိၣ်သးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. 
 • ဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကမၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်တခါလၢကျဲဒ်လဲၣ်,ခီဆၢနတၢ်ကဒူးကဒ့ၢ်တခါမ့တမ့ၢ်ဟံးဖီၣ်မၤတၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါအတၢ်ဂ့ၢ်လီၤလီၤဆီဆီတဖၣ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ
 • ဆှၢဃီၤနၤဆူတၢ်ကရၢကရိအဂၤတခါလၢဘၣ်တဘၣ်မၤစၢၤနၤကသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ

သ့ၣ်ညါန၀ဲလၢ NIS အံၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်သဲစးအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်တသ့ဘၣ်.

နဆဲးကျိး၀ဲဒၣ် NIS သ့ခီဖျိ-

တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ(TIS National)မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံ တၢ်အ တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပှၤလၢအတကတိၤအဲးကလံးကျိာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.TIS National အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါတက့ၢ်န့ၣ်ဟ့ၣ်ကလီ၀ဲဒၣ်ဆူပှၤလၢအတကတိၤအဲးကလံးကျိာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်တၢၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ

တသီ၂၄နၣ်ရံၣ်တနွံ၇သီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်မၤအသီတခါလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်လဲၤတၢ်အကတီၢ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤအီးစတြ့လယါဖိခဲ လၢာ်အဂီၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဃ့န့ၢ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူအီၤသ့ခီဖျိပှာ်ယဲၤဘျးစဲ https://coronavirus.beyondblue.org.au/န့ၣ်လီၤ. 

လၢနီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီးနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ်နဆဲးကျိး၀ဲဒၣ် Beyond Blue လၢ 1800 512 348 မ့တမ့ၢ် Lifeline လၢ 13 11 14 လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တ ခါဂ့ၤတခါဂ့ၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.  

Kids Helpline မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလီတခါလၢသးစၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၅နံၣ်တုၤ ၂၅နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဖိသၣ်,သးစၢ်ဒီးသးစၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်ကိး၀ဲဒၣ် 1800 551 800 လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤအဂီၢ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.