ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအနးတဖၣ်တပျဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအနးဒိၣ်မးတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတဖၣ်အကျဲဘၣ်. ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒိဒီးဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤတရီတပါန့ၣ်,ဆဲးကျိးဘၣ် 1800RESPECT လၢ 1800 737 732လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢအကလီဒီးပှဲၤတၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ် ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.အိၣ်၀ဲဒၣ်ကိးကတီၢ်ဒဲးလၢပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်ဖဲ  http://www.1800respect.org.au/