မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်ပာ်လီၤဃာ်စ့လၢတၢ်ကသူအီၤ (Budget 2021/22), ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဖံး တၢ်မၤအတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးလၢမုၢ်၀ဲၤတဖၣ် အဂီၢ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.